تأثیر انقلاب بر ارزش‌های اجتماعی «از فردگرایی تا جمع‌گرایی»

نویسندگان

دانشگاه معارف

چکیده

یکی از مباحث در مورد روحیات ایرانیان، جمع‌گرا یا فرد‌گرا بودن آنهاست. این موضوع تحت تأثیر عوامل متعددی است که نوع نظام سیاسی از مهم‌ترین آنهاست. نظام استبدادی در ایران در ابعاد فردی (دانشی، گرایشی و کنشی)، ابعاد فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی بر جامعه تأثیر گذاشته و ارزش‌های جامعه را به سوی خودمداری پیش برده است. این مقاله در صدد پاسخ به این سؤال است که انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری بر این ارزش اجتماعی گذاشت و چگونه با میراث اجتماعی حکومت استبدادی در ایران مبارزه کرد؟ به این منظور ابتدا با استفاده از روش کتابخانه‌ای، آثار حکومت استبدادی در ایران بررسی شده است و سپس با استفاده از روش میدانی، تأثیر انقلاب اسلامی بر ارزش‌های اجتماعی بر اساس مؤلفه جمع‌گرایی و فردگرایی تحلیل شده است. حاصل این تحلیل آن شد که انقلاب اسلامی ایران بر اساس ارزش‌های دینی و با روحیه‌ای مردمی و جمع‌گرایانه روی داد و تأثیر بسیار زیادی در از بین بردن خودمداری و ارتقای ارزش‌های جمع‌گرایانه داشت. البته پس از گذشت دو دهه از انقلاب هرچند جنبه‌های سیاسی جمع‌گرایی در بین مردم همچنان حفظ شد ولی جنبه‌های اجتماعی آن کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

• The Influence of the Revolution on Social Values

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mohammadi
  • Yaaghob Tavakkoli
چکیده [English]

One of the topics about the traits of Iranians is concerned with their collectivism or individualism. This is influenced by many factors that the political system is the most important of all. The Despotism Regime of Iran in the individual dimensions of (knowledge, attitude and practice), socio-cultural and economic aspects have influenced on society and have the values of society advanced towards autonomy. This article seeks to answer the question " how the Islamic Revolution of Iran influenced on the social values and how combated against the social legacy of authoritarian and despotism ruling in Iran"? For this reason, the library works about the traces of dictatorship in Iran have been studied and then, the influences of Islamic Revolution on the social values based on the components of collectivism and individualism have been analyzed by using the field survey. The outcomes or results of this analysis indicate that the Islamic Revolution taken place based on religious values with the collectivist spirit of the people and had a huge effect on eliminating the autonomy and on promoting the collectivist values. But after two decades, however, the political aspects of collectivism among people still have been maintained. But the social aspects of it have been reduced

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authoritarianism
  • Individualism
  • Egotism
  • the Islamic Revolution
  • Values
  • Collectivism
  • Sociability