بررسی تاثیر سرمایه‌های شبکه ماهواره‌ای بر میزان رضایتمندی زنان در روابط زناشویی (مورد مطالعه: شبکه ماهواره‌ای جِم)

نویسندگان

چکیده

با هدف بررسی تاثیر شبکه‌های ماهواره‌ای بر میزان رضایتمندی زناشویی، نمونه‌ای از زنان تهرانی بیننده‌ی شبکه ماهواره‌ای جِم و زنان تهرانی غیر مخاطب ماهواره، 420 نفر از این زنان در سال 1392 مورد پژوهش قرار گرفتند. پرسش اصلی تحقیق حاضر آن است که رابطه‌ی میان رضایت از زندگی زناشویی و مشاهده شبکه ماهواره‌ای جِم چگونه است؟ همچنین رابطه‌ی میان بهداشت روانی و مشاهده این شبکه ماهواره‌ای چگونه می‌باشد؟ در این مقاله جهت تدوین الگوی نظری، از نظریه استفاده و رضامندی، کاشت استفاده شده است. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده‌ها استفاده شده است. برای نمایش یافته‌ها از آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی، آزمون‌های پارامتری (پیرسون، کرامر، رگرسیون، تاو کندال و کای اسکوئر) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که زنان بیننده شبکه ماهواره‌ای جم، از رضایتمندی از زندگی زناشویی کمتر و بهداشت روانی نامطلوب‌تری نسبت به زنان غیر مخاطب ماهواره برخوردارند. همچنین بین «رضایتمندی از زندگی زناشویی و بهداشت روانی» و "میزان تماشای شبکه ماهواره‌ای جِم" رابطه معنادار وجود داشت. بین رضایتمندی از زندگی زناشویی و بهداشت روانی زنان شرکت کننده در تحقیق نیز رابطه معناداری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Effect of Satellite Network Resources on Women in Marital Satisfaction (The Case Study of Satellite Network Jam)

نویسندگان [English]

  • Samira Khatibzadeh
  • Davood Naamati Anaraki
چکیده [English]

To survey the effect of satellite channels on marital satisfaction, a sample of 420 Iranian women in Tehran who were addressed by Jam satellite network and those who were not addressed by it, were chosen and studied in 1392. The main question of this research is: how is the relationship between marital satisfaction and watching the jam satellite network? Also how is the relationship between the mental healths and watching the network satellite? In this paper, in order to present a theoretical model, use and satisfaction and planting theory is used. The method of the research was descriptive - survey and a questionnaire was used to collect data. To show the results, we used the descriptive statistics such as frequency tables, parametric tests (Pearson, Kramer, regression, chi-square and Kendall's tau). The results showed that women who are viewers of the jam satellite network have less marital satisfaction and less favorable mental health than those who are not the viewers of that network, moreover, there were significant relationships among marital satisfaction, mental health and "watching the satellite network Jam". There was a significant relationship between the marital satisfaction and the mental health of women who were studied in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Persian-language Satellite Channels
  • Marital Satisfaction
  • Mental Health