سواد رسانه ای و شهروندان طراز تمدن نوین اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صدا و سیما

2 عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

چکیده

این مقاله به تبیین مقوله سواد رسانه ای به معنای درک مفاهیم و سیاست های حاکم بر رسانه ها و روش استفاده مناسب و منتقدانه از آنها و نیز نقش و اهمیت این مقوله در شکل گیری تمدن اسلامی می پردازد. این پرسش که توسعه تمدن اسلامی چرا و چگونه به تعمیم و گسترش سواد رسانه ای نیازمند است، رابطه وثیقی با ویژگی های شهروندان و اعضای این جامعه آرمانی دارد. در این نوشتار می کوشیم مزایای وجود سواد رسانه ای را در جامعه نشان داده، فرضیه خود را درباره لزوم وجود سواد رسانه ای در جامعه اسلامی و تاثیر آن در توسعه فرهنگ و تمدن سازی اثبات کنیم و نیز نقش و تاثیر سواد رسانه ای را از منظر افزایش دانش رسانه ای عمومی، افزایش درک اهداف رسانه ای و افزایش رفتار انتقادی در توسعه تمدن اسلامی تبیین کنیم. در این زمینه، از روش کتابخانه ای و اسنادی برای آزمون فرضیه کمک گرفته شده است. برآیند مقاله نشان می دهد که توجه ویژه به سواد رسانه ای جزء ضروری و اجتناب ناپذیر زندگی در جامعه اسلامی است و آموزش و تعمیم سواد رسانه ای لازمه توسعه فرهنگ و تمدن سازی است. بر همین اساس، راهکارهای مناسب برای ایجاد سواد رسانه ای در جامعه به منظور تشکیل تمدن اسلامی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media Literacy and Citizens at the Level of Modern Islamic Civilization

نویسندگان [English]

  • Ardeshir Zabilizadeh 1
  • Mohammad Qoli Minavand Chal 2
  • Fariba Brumandan 3
1 Assistant Professor, Intermediate Faculty of TV University
2 Faculty Member and Assistant Professor, Intermediate Faculty of TV University
3 Ph.D. student of Public Administration at Peyame Noor University
چکیده [English]

This paper addresses the issue of media literacy in terms of understanding the concepts and policies governing the media and the appropriateness and critical use of them and the role and importance of this issue in the formation of Islamic civilization. The question of why and how the development of Islamic civilization is necessary to generalize and expand the media literacy needs a solid relationship with the characteristics of the citizens and the members of this ideal society. In this paper we try to demonstrate the advantages of media literacy in society to prove our hypothesis about the necessity of media literacy in Islamic society and its impact on the development of culture and civilization and also to make clear the role and impact of media literacy in terms of increasing the knowledge of the public media, Increasing understanding the goals of media and increasing critical behavior in the development of Islamic civilization. In this regard, a library and documentary method has been used to test the hypothesis. The result of the article shows that special attention to media literacy is an essential and inevitable component of life in the Islamic society and the education and generalization of media literacy is necessary for the development of culture and civilization. Accordingly, the appropriate strategies are proposed for creating the media literacy in society for the formation of Islamic civilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Literacy
  • Permanent Development
  • Empowerment
  • Modern Islamic Civilization