رابطه بین استفاده از برنامه های ماهواره و هویت فرهنگی جوانان (مورد مطالعه: جوانان شهرستان شوش)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه استفاده از رسانه ماهواره بر هویت فرهنگی جوانان شهر شوش می باشد. به لحاظ نظری، برای بررسی این رابطه از دیدگاه های تلفیقی صاحب نظران جهانی شدن در حوزه ارتباطات و نیز نظریه پردازان وابسته به صنایع فرهنگی، و نظریه جامعه اطلاعاتی در خصوص پیامد این رسانه ها استفاده شده است. روش پژوهش، پیمایشی بوده و برای بررسی فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و جهت گردآوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام جوانان ۱۶ تا ۳۵ سال شهر شوش است که از میان آنها ۳۸۴ نفر براساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفت. نتایج نشان دادند بین استفاده از برنامه های ماهواره و چگونگی گذران اوقات فراغت، عدم پایبندی به زبان بومی و سبک ازدواج غیر سنتی رابطه ای معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از مدل رگرسیونی حاکی از آن است که بین استفاده از ماهواره با هویت فرهنگی بومی جوانان رابطه معناداری وجود دارد که به نوبه خود نشانگر تغییر رفتار جوانان به سمت الگوهای جدید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Using Satellite Programs and Cultural Identity of Youth (Case Study: Youth in Shush City)

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Navvah 1
  • ziba damadam 2
1 Associate Professor of Social Sciences Department, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 M. A. of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

The main objective of this research is to investigate the relationship between the use of satellite media on the cultural identity of young people in the city of Shush. Theoretically, in order to examine this relationship, the views of globalization in the field of communication, the views of cultural-affiliated theorists and the theory of society information about the outcomes of these media have been used. The research method is survey and Pearson correlation test has been used to investigate the hypotheses. A questionnaire has been used to collect data. The statistical population of the study consisted of all youths aged 16 to 35 in Shush city which 384 persons were selected according to Cochran formula. Data analysis has been done using spss software. The results showed a significant and positive correlation between use of satellite programs and how to spend leisure time, lack of adherence to native language and non-traditional marriage style. Also, the results of the regression model indicate that there is a significant relationship between the use of satellites with the native cultural identity that in turn, indicates a change in the behavior of young people towards the new patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Cultural Identity
  • Satellite
  • Globalization
  • Youth of Shush City