رابطه سلامت فرهنگی با خدمات نظام بانکی در بانک ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشیار دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ، دانشکده مدیریت و اقتصاد

3 استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

5 استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به رقابتی بودن صنعت بانکداری درعصر حاضر، بانک‌ها برای متمایز شدن از رقبا، باید بتوانند رابطه بلندمدت و پایداری را با مشتریان خود داشته باشند. بدین منظور بانک ‌ها باید انتظارات مشتریان و عوامل حفظ این رابطه بلندمدت را شناسایی و در جهت تعامل پایدار با مشتریان از طریق جلب اعتمادشان از طریق ارتقاء سلامت فرهنگی کارکنان خود گام بردارند. هدف از انجام این پژوهش رابطه سلامت فرهنگی با خدمات نظام بانکی در بانک ملی ایران می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارمندان و مشتریان شعب منتخب بانک ملی ایران می‌باشند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و تعداد حجم نمونه آماری هم شامل 259 نفر از کارکنان و مشتریان شعب منتخب بانک ملی ایران می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و مشاهده و ابزار گردآوری اطلاعات هم فیش‌برداری و پرسشنامه سلامت فرهنگی می‌باشد. و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات نرم افزار Spss 19 می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که فرهنگ‌انطباقی، فرهنگ سازگاری و فرهنگ مأموریتی کارکنان با مشتریان با بهبود خدمات بانکی در بانک ملی ایران رابطه معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between cultural health and banking system services in National Bank of Iran

نویسندگان [English]

  • yousef rahmani 1
  • mohsen ghadami 2
  • Dr.Ali Baghi Nasrabadi 3
  • Dr.Seyed Reza Salehi Amiri 4
  • Dr.Mahdi Madanchi Raj 5
1 Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran
2 Associate Professor, Tehran University of Science and Research, Faculty of Management and Economics
3 Assistant Professor, Faculty of Management and Economics, Research Sciences Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Research Sciences Unit, Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Faculty of Management and Economics, Research Sciences Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran