بررسی تاثیر هوش سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان با توجه به نقش میانجی عدالت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور

2 هیات علمی دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم ریاضی و آمار، گروه آمار

چکیده

بهبود عملکرد کارکنان سازمان یکی از دغدغه های اصلی سازمانها بویژه سازمانهای خصوصی در بازار پرتلاطم و رقابتی امروزی می­باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرگذاری هوش سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان با میانجیگری عدالت سازمانی است. این پژوهش کاربردی بوده  و به روش توصیفی – پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل 816 نفر از کارکنان شرکتهای خصوصی  صنایع کاشی  استان اصفهان می باشد  که 286 پرسشنامه بصورت تصادفی بین آنان توزیع و در نهایت داده های 269 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد. بمنظور جمع آوری داده از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد که با وجود اعتبار نظری، روایی آنها توسط خبرگان و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ  مجددا مورد ارزیابی قرار گرفت و تایید گردید. بر اساس یافته های پژوهش هوش سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان و عدالت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. بعلاوه عدالت سازمانی روی بهبود عملکرد سازمانی کارکنان تاثیر گذار است. همچنین تاثیر متغیر میانجی  عدالت سازمانی  در رابطه با هوش سازمانی و بهبود عملکرد تایید شد. بر اساس نتایج این پژوهش با تقویت هوش سازمانی و گسترش عدالت سازمانی می توان عملکرد سازمانی کارکنان را به طور قابل ملاحظه­ای بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of organizational intelligence on improving the organizational performance of employees with regard to the mediating role of organizational justice

نویسندگان [English]

  • Masarat Ayat 1
  • Sanaz Shafiee 2
  • Narges Asadollahi 3
1 Department of computer Engineering and information technology , payame Noor University
2 Payamenoor University
3 Department of Statistics, Faculty of Mathematical Sciences and Statistics, University of Birjand