ارزشیابی برنامه درسی انقلاب اسلامی: گذر از رویکرد منفعلانه ناکام موجود به رویکرد گفتمان‌سازانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع). مشهد. ایران

2 دانشیار، گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار مطالعات برنامه درسی و آموزش دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی از برنامه درسی درس انقلاب اسلامی صورت گرفت. روش مطالعه توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه‌های پیام نور، آزاد اسلامی و علمی-کاربردی واحد بافق بودند که درس انقلاب اسلامی را انتخاب واحد نموده و در کلاس این درس حضور داشته‌اند (مجموعاً 151 نفر). تمامی دانشجویان مذکور به صورت سرشماری در پژوهش شرکت و پرسش‌نامه مربوطه را قبل از برگزاری جلسه امتحان پایان ترم تکمیل نمودند. به منظور ارزیابی دانشجویان از برنامه درسی انقلاب اسلامی، پرسش‌نامه محقق ساخته با 5 مؤلفه تدوین شد. روایی با استفاده از نظر متخصصان احراز  و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ برای مولفه‌ها و کل پرسش‌نامه بین 73/0 تا 88/0 محاسبه گردید. یافته‌ها نشان داد برنامه درسی انقلاب اسلامی از منظر دانشجویان در هیچ‌یک از مؤلفه‌های هدف، محتوای کتاب درسی، تدریس و فعالیت‌های یادگیری، منبع و شیوه ارزشیابی در حد مورد انتظاری قرار ندارد  (05/0p>). به علاوه بین نظرات دانشجویان به تفکیک دانشگاه (231/0p=) و جنسیت (247/0p=) در خصوص برنامه درسی انقلاب اسلامی تفاوت معناداری وجود نداشت. با توجه به نقش غیرقابل‌انکار برنامه درسی انقلاب اسلامی به عنوان انتقال‌دهنده ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و فراهم‌کننده زمینه‌ای در راستای آگاه‌سازی دانشجویان با مشکلات پیش‌روی نظام جمهوری اسلامی ایران، توسل جستن به رویکرد گفتمان‌سازانه به جهت گذر از وضع ناکام فعلی توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Islamic Revolution Curriculum: Passing from the failed passive approach to a constructive discourse approach

نویسندگان [English]

  • Dr.Hamideh Pakmehr 1
  • Dr.Maghsoud Amin -Khandaghi 2
  • javad ghandili 3
  • mahmood saeedy rezvani 4
1 Assistant Professor, Department of Educational Science, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
2 Associate professor, Department of Curriculum Study and Instruction, Ferdowsi University of Mashhad
3 دانشگاه فردوسی مشهد
4 Associate Professor of Curriculum Studies and Education, Ferdowsi University of Mashhad