بررسی میزان تاثیر راهکارهای مرتبط با ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی وهنری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از نظر دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیر راهکارهای مرتبط با ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی وهنری درترویج فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاه از نظر دانشجومعلمان انجام شد. روش گردآوری داده­ها، توصیفی– پیمایشی است و از نظر هدف چون با شناسائی میزان تاثیر راهکارها می­توان نتایج را مبنای برنامه­ریزی قرار داد، در زمره پژوهش­های کاربردی قرار می­گیرد. جامعه آماری پژوهش 1678دانشجو معلم پسر و دختر شاغل به تحصیل دانشگاه فرهنگیان استان لرستان در سال تحصیلی 1400-1399 بود که با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای تعداد 317 نفر از آنان انتخاب شد. برای گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق­ساخته در مقیاس ۵ درجه­ای لیکرت با ضریب پایایی97/0و برای تحلیل داده­ها، نرم­افزارspss22 بکارگرفته­شد. براساس یافته­ها از نظردانشجومعلمان میزان تأثیر راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاه به ترتیب رتبه شامل راهکارهای بعد فرهنگی، آموزشی، هنری و پژوهشی می­باشد. تأثیر همه راهکارها بیشتر از متوسط ارزیابی شد واز نظر دانشجو معلمان دختر و پسر و هم­چنین دانشجومعلمان وابسته و غیروابسته به خانواده ایثارگران در میزان تأثیرگذاری راهکارها در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاه تفاوت معنی­دار مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of strategies related to educational, research, cultural and artistic dimensions in promoting the culture of sacrifice and martyrdom from the point of view of student teachers of Farhangian University (case study: Farhangian University, Lorestan province)

نویسندگان [English]

  • Mahtab Changaei 1
  • shoja Araban 2
1 Instructor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran , Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran.