نگرش دانشجویان دانشگاه دمشق به جبهه مقاومت و رابطه آن با مصرف رسانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دانشکده فرهنگ و ارتباطات سوره تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت فرهنگی و رسانه دانشگاه سوره

3 عضو هیات علمی و مدیر گروه ارتباطات

چکیده

در این پژوهش به بررسی میزان مصرف رسانه‌ای دانشجویان سوری و رابطه آن با نگرش آنها نسبت به جبهه مقاومت مبادرت شده است. بنیان نظری تحقیق بر نظریه‌های استفاده و رضامندی و اقناع استوار شده است. جامعه آماری، شامل دانشجویان دانشگاه دمشق است که 383 نفر از آنان به روش سهمیه‌ای به عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفتند. گردآوری داده‌ها با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه صورت گرفته و تجزیه و تحلیل آن نیز به وسیله نرم‌افزار spss انجام شد. روایی پرسشنامه به روش اعتبار صوری و طی دو مرحله (در ایران و سوریه) صورت گرفته و سنجش پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ انجام شد و با توجه به آنکه ضریب مذکور از 7/0 بیشتر بود، پایایی ابزار تحقیق نیز مورد تایید قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، شبکه‌های اجتماعی مجازی از بیشترین میزان استفاده برخوردار بوده و پس از آن به ترتیب استفاده از رسانه‌های داخلی و خارجی قرار دارد. درباره نگرش به جبهه مقاومت نیز می‌توان گفت که 5/0%  دارای نگرش بسیار منفی، 1/8% دارای نگرش منفی، 6/61% دارای نگرش متوسط و 8/29% از نگرش مثبت برخوردارند. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که بین میزان استفاده از رسانه‌های داخلی و نگرش به جبهه مقاومت همبستگی مستقیم وجود دارد، اما این همبستگی در مورد شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارجی ملاحظه نمی‌شود.

عنوان مقاله [English]

Attitude of Students at Damascus University Toward the Axis of Resistance and Its Relationship with Media Consumption

نویسندگان [English]

  • Hossein Motiei Moghaddam 1
  • Majid Rezaeian 2
  • yousef khojir 3
1 Master of Arts in Social Commuication. Soura University. Tehran. Iran
2 Assistant Professor, Department of Cultural and Artistic Management, Soura University
3 management department