مقایسه تاثیرگذاری شبکه های نوین و سنتی بر جامعه پذیری سیاسی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام، ایران، قم،

3 دانشجوی دکتری واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

در فرآیند جامعه پذیری سیاسی عوامل مختلفی نقش دارند. امروزه گسترش عمودی و افقی شبکه های اجتماعی مجازی و اینترنت، باعث شد تا این فناوری ارتباطی نوین به عنوان عامل جدید به موازات سایر عوامل در جامعه پذیری جوامع مطرح شود(مسأله). از این رو، هدف مطالعه ی حاضر، کشف میزان تاثیرگذاری شبکه نوین در جامعه پذیری نسبت به شبکه سنتی است(هدف). روش دستیابی به این هدف پیمایشی است. جامعۀ آماری شامل همۀ دانشجویان کارشناسی رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد تهران مرکزی  بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر برآورد شده است. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است(روش تحقیق). یافته اجمالی این پژوهش این است که شبکه نوین در همه مولفه های اصلی جامعه پذیری سیاسی(شناخت نظام سیاسی، شناخت چهره های سیاسی، ارزش های سیاسی، اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی) در جهت جامعه پذیری غیر رسمی تاثیرگذار است؛ اما شبکه سنتی در جهت جامعه پذیری رسمی تاثیرگذاری بیشتری داشته است (یافته تحقیق). گرچه شبکه های اجتماعی مجازی در برخی از مولفه های جامعه پذیری سیاسی تاثیرگذاری بیشتری دارد، اما  شبکه سنتی (خانواده و مدرسه) کارکرد خود را در جامعه پذیری از دست نداده و در برخی از مولفه ها همچون اعتماد سیاسی دارای تاثیرگذاری بیشتری از شبکه های اجتماعی مجازی هستند(نتیجه)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the influence of modern and traditional networks on the political socialization of students

نویسندگان [English]

  • Dr. Reza Jalali 1
  • Dr. Siamak Bagheri 2
  • Mostafa Barzkar 3
1 Assistant Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Imam Sadiq Institute of Islamic Sciences, Qom, Iran.
3 PhD student of Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran