ساخت و اعتباربخشی انگاره شناختی فرهنگ مقاومت در شعر پسا انقلاب بر اساس مدل‌سازی و تحلیل ساختاری راهبردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، سبزوار، ایران

2 گروه زبان و ادبیات فارسیف دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

3 گروه زبان و ادبیان فارسی دانشگاه ازاد سبزوار

چکیده

نوشتار حاضر تلاشی است تا با کاربست یک روش تلفیقی نوین، ضمن رفع نقایص روش‌شناختی مطالعات پیشین در حوزه ادبیات پایداری، با کاربست قالب نظری شعر شناسی شناختی و استفاده از نخبگان، مدل معتبری از عوامل و متغیرهای دخیل در ساخت فرهنگ مقاومت در شعر را ارئه دهد. برای این منظور ار مدل‌سازی معادله ساختاری از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و تحلیل ساختاری راهبردی استفاده شد.  نتایج حاصل از تحلیل­ها نشان داد که در انگاره شناختی فرهنگ مقاومت در شعر انقلابی، چهار مؤلفه اصلی هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و روش‌شناسی قرار دارند که ذیل خود 17 متغیر با بار عاملی قابل‌قبول را جای داده‌اند. در نگاشت این مدل، متغیرهای راهبردی، تنظیم‌کننده، دو-وجهی، تأثیرگذار، بحرانی، هدف و ریسک حضور دارند که هر کدام نقش متفاوتی را در راهبرد سازی و مدیریت فرهنگی فضای ادبی کشور بازی می­کنند.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing and Validating the Cognitive Model of Resistance Culture in the Post-Revolution Poetry based on Structural Equation Modeling and Strategic Structural Interpretation

نویسندگان [English]

  • Reyhane Nameni 1
  • Abulqasim Amirahmadi 2
  • Seyyed Ali Akbar Shariati 3
1 Department of Persian Literature, Islamic Azad University, Sabzevar Branch, Sabzevar, Iran
2 Department of Persian language and Literature, Islamic Azad University, Sabzevar Branch
3 Department of Persian Language and Literature, Sabzevar Branch, Islamic Azad University