بررسی راهکارهای افزایش مشارکت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در فعالیت‏های فرهنگی- اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، گیلان، ایران

2 مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، مطالعات زنان، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

4 گروه آموزش مطالعات اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی راهکارهایی برای افزایش مشارکت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در فعالیت­های فرهنگی و اجتماعی بود. برای این منظور، از روش پژوهش آمیخته اکتشافی متوالی استفاده شد. در بخش کیفی از رویکرد نظریه برخاسته از داده­ها و طرح نوخاسته گلیزر استفاده شد. با کاربرد روش مصاحبه کانونی دو گروه کانونی متشکل از گروه کانونی دانشجومعلمان و گروه کانونی مدیران و خبرگان، مصاحبه نیمه ­ساختاریافته انجام گرفت. داده ­ها به شیوه تحلیل مضمون، تجزیه و تحلیل شدند. در بخش اول، 11 مؤلفه­ اصلی استخراج شدند که عبارت بودند از سیاست­گذاری، نیازمحوری، جو و فرهنگ، روش ­ها، سیستم پاداش ­دهی، ساختار، آگاهی­بخشی، کنشگری همیاران، بهینه ­سازی فرایندها، دانشجوشناسی و محتواسازی. از دیگر یافته ­های بخش کیفی، استخراج سیاست­ها و اقدامات مرتبط با هر یک از مؤلفه ­ها بود که در این قسمت، 40 سیاست و اقدام تعیین شدند. الگوی جذب دانشجومعلمان به فعالیت­های فرهنگی، پس از کدگذاری انتخابی تدوین و ارائه شد. به منظور اعتباربخشی به الگو، از روش کمی (پرسشنامه) بهره گرفته شد و پس از پیشنهادها، الگو به صورت مفروض ارائه شد. با توجه به مؤلفه­ ها و سیاست­ های بیان شده، پرسشنامه ­ای مشتمل بر 117 گویه تدوین شد که پایایی آن با اجرای مقدماتی و به روش آلفای کرونباخ 0.98 به دست آمد. این پرسشنامه برای تکمیل به افراد نمونه ارائه شد و تعداد 383 دانشجومعلم، 105 مدیر و 260 هیأت علمی آن را تکمیل کردند. تحلیل عاملی مرتبه دوم نیز حاکی از آن بود سیاست­ ها و اقدامات هریک از مؤلفه ­ها به طور معناداری مؤلفه ­ها را پیش­بینی می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating methods to increase the participation of Farhangian University students’ in socio-cultural activities

نویسندگان [English]

  • Sonia Zare Bazqaleh 1
  • Mahdi NamdariPejman 2
  • Seyedeh Fatemeh Mousavi Tazehabadi 3
  • Borzoo Morovat 4
1 Department of Theology and Islamic Studies, Farhangian University, Gilan, Iran
2 Educational Administration, Farhangian University, Tehran, Iran
3 Master of Women Studies, Farhangian University, Tehran, Iran
4 Department of Social Studies, Farhangian University, Tehran, Iran