مددکاری اجتماعی و کیفیت زندگی مبتنی بر ویژگیهای شخصیتی جانبازان (مورد مطالعه خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد بندرانزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرانزلی، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، واحدبندرانزلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی، بندرانزلی، ایران

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه بین میزان بهره مندی جانبازان از خدمات سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران وکیفیت زندگی باتوجه به نقش تعدیل گر ویژگیهای شخصیتی انجام می شود. جامعه آماری در این پژوهش شامل 22000جانبازاستان گیلان می باشد روش نمونه برداری از نوع غیر احتمالی در دسترس می باشد. با توجه به اینکه جامعه ی مورد مطالعه از نوع محدود است، از فرمول کوکران جامعه ی محدود برای انتخاب نمونه استفاده گردید و حجم نمونه 300 نفرانتخاب گردید .به منظورتحلیل داد‌ههای پژوهش واستنباط وآزمون فرضیات، از روش الگوی معادلات ساختاری، از طریق نرم­افزار  PLSاستفاده شد.نتایج نشان داد که بین خدمات بهداشتی،مسکن،آموزشی و فرهنگی،ورزشی و تفریحی بنیاد شهید با کیفیت زندگی جانبازان ارتباط معنی داری وجود دارد. ویژگی های شخصیتی رابطه بین خدمات بنیاد شهید با کیفیت زندگی ایثارگران ارتباط را تعدیل نمی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social work and quality of life based on the personality characteristics of veterans (a case study of Martyrs and Veterans Foundation services)

نویسندگان [English]

  • Morteza Masnani 1
  • Dr.nima ranji 2
1 Master of Public Administration, Bandar Anzali Branch, Islamic Azad University, Bandar Anzali, Iran
2 Assistant Professor of Management, Bandar Anzali Branch, Islamic Azad University, Bandar Anzali Branch, Bandar Anzali, Iran