راهکارهای ارتقای تعامل و هم افزایی فعالیتها با موزه های ملی جهان با تاکید بر گردشگری فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده اخلاق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

گردشگری فرهنگی برای آشنایی میراث های هنری و فرهنگی ، آداب و رسوم، بناهای تاریخی با هدف های آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی صورت می گیرد. هدف از تحقیق حاضر ارائه راهکارهای ارتقای تعامل و هم افزایی با موزه های ملی جهان با تاکید بر گردشگری فرهنگی بود. روش تحقیق حاضر توصیفی-استنتاجی است. جامعه آماری تحقیق شامل صاحبنظران، کارکنان و کارشناسان موزه های ملی شهر تهران می‌باشد. جهت شناسایی مولفه از ابزار مصاحبه با صاحبنظران استفاده شد و با روش نمونه گیری هدفمند 15 نفرر انتخاب شدند و در بخش کمی جهت نمونه گیری کارکنان و کارشناسان موزه های ملی شهر تهران از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد. جهت تخمین تعداد نمونه کافی در این پژوهش از فرمول تخمین نمونه کوکران استفاده می‌شود. تعداد جامعه آماری تحقیق شامل 600 نفر از کارکنان و کارشناسان موزه های ملی شهر تهران تشکیل می‌دهند. تعداد نمونه آماری تحقیق بر اساس فرمول کوکران شامل 234 نفر از کارکنان و کارشناسان موزه های ملی شهر تهران می‌باشد. تعداد 234 پرسشنامه بین نمونه های آماری تحقیق توزیع شد که از این تعداد میزان 229 پرسشنامه به صورت صحیح به دست محقق رسیدند. یافته های تحقیق نشان داد که الگوی راهکارهای ارتقای تعامل و هم افزایی با موزه های ملی جهان دارای 5 مولفه اصلی است که شامل 20 مفاهیم، آنها را پشتیبانی می‌کنند. راهکارهای ساختاری و اداری، راهکارهای مالی و اقتصادی، راهکارهای حقوقی و قانونی، راهکارهای بازرگانی و راهکارهای راهبردی به عنوان راهکارهای ارتقای تعامل و هم افزایی با موزه های ملی جهان شناسایی شدند. براساس نتایج آزمون فریدمن می توان گفت که راهکارهای مالی و اقتصادی دارای میانگین رتبه بالاتری (45/4) نسبت به سایر راهکارها از لحاظ قابلیت وقوع و تاثیر گذاری می باشد. نتیجه اصلی تحقیق این است که با اصلاح فرایندهای ساختاری و اداری و اختصاص منابع مالی و مدیریت راهبری موزه های ملی می توان تعامل با موزه های ملی جهان افزایش داد و گردشگری فرهنگی را توسعه داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify strategies to promote interaction and synergy of activities with museums of resistance around the world with emphasis on cultural tourism

نویسنده [English]

  • Seyed Nuredin Mahmoodi
Faculty member of Ethics Research Institute of Humanities and Cultural Studies