فرصت ها و تهدیدهای نهادینه سازی فرهنگ پاسداری در سپاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت راهبردی فرهنگی، دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی، ایران

2 دانشیار دانشگاه امام حسین(علیه السلام)

3 استاد تمام دانشگاه امام حسین(ع)

4 استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

فرهنگ پاسداری منشاء ساخت هویت نهادی سپاه است. تدوین برنامه ای برای نهادینه سازی فرهنگ پاسداری، مستلزم شناسایی فرصت ها و تهدیدها بوده که این پژوهش در صدد کشف آنها است. پژوهش حاضر، یک پژوهش کیفی و از روش تحلیل مضمون با کمک نرم افزار MAXQDA برای پاسخ به سوالات تحقیق استفاده نموده بدین نحو که کدهای شناسایی شده با تک کلمات، توصیف و پس از تفسیر آنها، خوشه بندی و در نهایت تحت یک مضمون فراگیر قرار گرفتند. بر این اساس44 کد توصیفی و25 کد تفسیری، در قالب 10 مضمون فراگیر احصاء شد. جامعه آماری، ترکیبی از اساتید دانشگاه و فرماندهان، مدیران و کارشناسان صحنه اجرایی و علمی هستند که به روش هدفمند انتخاب شده اند.11مصاحبه، شرط اشباع را فراهم نمود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Opportunities and threats to internalize the Pasdari’s culture in the IRGC

نویسندگان [English]

  • Mahdi Qomi 1
  • Dr. Ali Akbar Ahmadian 2
  • Dr. Ali Farhi 3
  • Dr. Mohammad Bazargani 4
1 PhD in Strategic Cultural Management, School of Strategic Management, National Defense University, Iran
2 Associate Professor of Imam Hossein University (AS)
3 Full Professor of Imam Hossein University
4 Assistant Professor of Imam Hossein University