آسیب‌شناسی شبکه‌های اجتماعی در تقویت استحکام خانواده ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیاز دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر گروه مدیریت برنامه ریزی و امور فرهنگی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم

3 دانشیار گروه مدیریت فرهنگی و رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،

4 دانشیارگروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 استادیار پژوهشگاه امام صادق(ع)

چکیده

هدف این پژوهش «تعیین آسیب ­شناسی شبکه­ های اجتماعی در استحکام خانواده ایرانی» می­باشد. رشد روز افزون شبکه ­های اجتماعی و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آنها، مطالعه در خصوص این رسانه ­ها را حایز اهمیت و ضرورت کرده است. تحقیق حاضر از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از حیث روش اجرا، پیمایشی می­باشد. برای جمع­آوری داده­ها، از روش میدانی و از ابزار پرسشنامۀ محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را خانواده­های که حداقل 5 سال در استان قم زیر یک سقف زندگی کرده­اند را تشکیل می دهند، که از میان آنها با توجه به جامعه نامحدود از جدول مورگان به تعداد 400 نفر به روش نمونه گیری طبقه­ای سیستماتیک انتخاب شده است. نتایج نشان داد با توجه به آزمون همبستگی پیرسون تمام شش فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفته و با توجه به ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته از شدت بالایی برخوردار می­باشد. در تحلیل آزمون رگرسیون  با توجه به مقدار ضریب تعیین(763/0 =R2) بیان کنندة تبیین نسبت بالاتر از متوسطی از واریانس متغیر وابسته، توسط 6 متغیر مستقل تحقیق است؛ یعنی با ورود همة متغیرهای عوامل خانوادگی، عوامل فرهنگی- اجتماعی، عوامل عاطفی و روانشناختی، عوامل ارتباطی، عوامل والدینی و عوامل مراقبتی حدود 76 درصد از تغییر پذیری استحکام خانواده ایرانی توسط این عوامل تبیین می‌شود. که این بدان معنی است تنها 24 درصد تأثیرگذاری در استحکام خانواده ایرانی به عوامل دیگری وابسته است که باید در تحقیق جداگانه این عوامل نیز احصاء گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of social networks in strengthening the strength of the Iranian family

نویسندگان [English]

  • seyed mohsen fazeli 1
  • Dr.Fatemeh Azizabadi Farahani 2
  • Dr. Seyed Reza Salehi Amiri 3
  • Dr. Kamran Mohammad Khani 4
  • Dr.Ali Baghi 5
1 phd student in Cultural Management and Planning, Faculty of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Islamic Azad University and Director of the Department of Planning and Cultural Affairs, Tehran Science and Research Branch, Iran
3 Associate Professor, Department of Cultural and Media Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran.
4 Associate Professor, Department of Higher Education Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
5 Assistant Professor of Imam Sadegh Research Institute