بررسی عوامل موثر بر تغییر ارزش های اجتماعی حاکم بر خانواده های شهر اراک از انقلاب اسلامی سال 1357 تاکنون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران ، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاداسلامی ، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحدعلوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاداسلامی ، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحدعلوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاداسلامی ، تهران، ایران.

4 استادیار گروه علوم اجتماعی ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی ، تهران، ایران.

چکیده

این مقاله به بررسی و تبیین جامعه شناختی وضعیت ارزش های اجتماعی حاکم بر خانواده های ایرانی و روند تغییرات آن از انقلاب اسلامی سال 1357 تا کنون می پردازد.چارچوب نظری با الهام از نظریه های اینگلهارت، برگر و لاکمن و مک لوهان ، تدوین شده است. پژوهش به روش همبستگی  (و به تناسب موضوع در بخش هایی ار فرآیند تحقیق روش های پیمایشی ، اسنادی و دلفی ) و با تکنیک های پرسشنامه و معادلات ساختاری انجام شده و جامعه آماری پژوهش ، خانواده‌های ساکن شهر اراک در سال ۱۳۹۸ بوده اند . حجم نمونه براساس فرمول کوکران ، 440 خانواده بوده که به شیوه ی نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. پردازش داده ها با استفاده از نرم افزارهای spss و  smart PLS انجام شده است. نتایج آزمونT بیانگر تفاوت معنادار میانگین امتیازات ارزش های اجتماعی مورد مطالعه در میان خانواده های دهه ی 60 و دهه ی 90 در سطح تفاوت ارزشی می باشد.نتایج تجزیه و تحلیل معادلات ساختاری نشان می دهد که مجموع کل اثر متغیرهای مستقل به ترتیب ، پایگاه اقتصادی – اجتماعی 761/0- ، مصرف رسانه ای 54/0- ، تحرک جغرافیایی 247/0- و تکثر منابع جامعه پذیری 151/0-  و مقدار ضریب تعیین (R2)  متغیر ارزش های اجتماعی نیز 732/0بوده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting the change of social values ​​governing the families of Arak city since the Islamic revolution of 1357 until now

نویسندگان [English]

  • Mohammad amin Bagheri 1
  • Saifollah Seifollahi 2
  • Mozaffaraldin Shahbazi 3
  • Ali Baseri 4
1 PhD Student in Sociology of Social Issues in Iran, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran,iran
2 Assistant Professor , Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, iran.
3 Assistant Professor , Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran.iran.
4 Assistant Professor Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran ,iran.