رابطه دینداری با رفتارهای پرخطر در بین جوانان شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه یزد

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین رابطه دین­داری با رفتارهای پرخطر در بین جوانان شهر مشهد بود. در این پژوهش، میزان بروز رفتارهای پرخطر و میزان دین‌داری در بین جوانان شهر مشهد و تأثیر دین­داری بر رفتارهای پرخطر مورد سنجش قرار گرفت. این پژوهش در قالب یک پیمایش مقطعی صورت پذیرفت. جامعه آماری، جوانان 29-15 ساله شهر مشهد بودند که 384 نفر از آنها به عنوان نمونه و به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای سنجش رفتارهای پرخطر، از  پرسشنامه خطرپذیری جوانان ایرانی استفاده شد؛ در این راستا، پایایی و اعتبار مقیاس از طریق آلفای کرونباخ و روایی محتوا تأیید شده است. آلفای کرونباخ، در همه سازه‌ها بیشتر از 7/0 بوده و داده‌ها به کمک نرم‌افزار آماری SPSS تحلیل شده است. یافته­های پژوهش نشان داد که رفتارهای پرخطر در بین پسران بیش از دختران بوده اما تفاوت معناداری بین دین­داری پسران و دختران در شهر مشهد وجود نداشته است. همچنین رابطه سن با رفتارهای پرخطر و دین­داری معنادار نبود. میانگین رفتارهای پرخطر جوانان مجرد در ابعاد گرایش به الکل، گرایش به خشونت، گرایش به رفتارهای جنسی و گرایش به رانندگی پرخطر بیشتر از متأهلین و میانگین دین­داری متأهلین در همه ابعاد (به جز بعد دانشی) بیشتر از مجردها بوده است. نتایج نشان داد بین دین­داری و ابعاد آن با رفتارهای پرخطر و ابعاد آن رابطه معکوس و معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر با افزایش میزان دین­داری، ارتکاب رفتارهای پرخطر کاهش می‌یابد. در بین ابعاد دینداری، بعد مناسکی و بعد پیامدی در مجموع بیشترین اثر را بر متغیر رفتارهای پرخطر داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Religiosity and Risky Behaviors among Youth in the City of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Dr.SeyedAlireza Afshani 1
  • Zakieh Nateghi 2
1 Professor of Sociology, Yazd University
2 MA in Social Sciences Research, Yazd University
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship between religiosity and high-risk behaviors among young people in Mashhad. In this study, the incidence of high-risk behaviors and the level of religiosity among the youth of Mashhad and the effect of religiosity on high-risk behaviors were assessed. This research was conducted in a cross-sectional and cross-sectional fashion. Data were collected from 384 young people in Mashhad. Multi-stage cluster sampling method and risk-based behavior assessment tool have been the Iranian youth's risk assessment questionnaire. In this regard, reliability and validity of the scale have been confirmed through Cronbach's alpha and content validity. Cronbach's alpha was more than 0.7 in all constructs and data were analyzed using SPSS and Amos statistical software. The findings showed that risky behaviors among boys were more than girls, but there was no significant difference between boys and girls’ religiosity in Mashhad city. There was no significant relationship between age with high-risk behaviors and religiosity. The average of risky behaviors of single young people in terms of tendency towards alcohol, tendency towards violence, tendency to sexual behaviors and high-risk driving tendency higher than married, and average marital religion in all dimensions (except for knowledge dimension) were more than single. The results showed a significant and inverse relation between religiosity and its dimensions with risky behaviors and its dimensions. In other words, increasing the level of religiosity, committing risky behaviors would decrease.  In the dimensions of religiosity, the ritual dimension and consequence dimension in general have the highest effect on the variable of risky behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religiosity
  • Risky behaviors
  • Alcoholism
  • Sexual orientation
  • Youth