ارائه الگوی ارتباطی سرمایۀ فکری و کیفیت آموزش در مدارس ابتدایی با نقش میانجی شایسته سالاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشجوی رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

هدف از مطالعۀ حاضر ارائه الگوی ارتباطی سرمایۀ فکری و کیفیت آموزش در مدارس ابتدایی با نقش میانجی شایسته سالاری بود. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر گردآوری داده ها، از نوع روش آمیخته می باشد. جامعۀ آماری شامل 203 نفر از مدیران، معاونان و کارشناسان آموزش و پرورش استان البرز که دارای بیش از 1 سال سابقۀ مدیریت در مدارس بودند. بر اساس جدول مورگان، 136 نفر به صورت تصادفی- خوشه ای به عنوان نمونه آماری درنظر گرفته شدند. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه شایسته سالاری (مصلحی، 1391)، پرسشنامه استاندارد کیفیت آموزش در مدارس (کلانتری، 1394) و پرسشنامه محقق ساختۀ سرمایه فکری استفاده شد. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ بین 85/0 تا 93/0 بود. روایی پرسش نامه ها با استفاده از نظرات 15 نفر از اساتید مدیریت آموزشی تأیید گردید. برای تحلیل داده‌ها در مرحله کیفی (تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه) از روش تحلیل مضمون استفاده شد. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها در بخش کمی از روش های آمار توصیفی (جدول توزیع فراوانی، میانگین، میانه، انحراف استاندارد) و از آزمون تی تک نمونه‌ای آمار استنباطی و از نرم افزارهای لیزرل و SPSS 22 استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که الگوی اصلی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. در این الگو سرمایه های انسانی، ساختاری و رابطه ای بر کیفیت آموزش در مدارس تأثیر مثبت داشته و از سوی دیگر این اجزاء به طور غیرمستقیم با نقش میانجی شایسته سالاری بر کیفیت آموزش در مدارس تأثیر مثبت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the relationship model between intellectual capital and education quality in elementary schools with the role of meritocracy as a mediator

نویسندگان [English]

  • Dr. Ramadan Jahanian 1
  • ali shokohi 2
1 Associate professor and faculty member of Islamic Azad University, Karaj branch
2 Student of Educational Management, Islamic Azad University, Karaj Branch