تأثیر عملکرد نهادی و رسانه ای بر نگرش دانشجویان با تأکید بر فرهنگ ایثار و شهادت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد ایران.

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان ایران

چکیده

فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان یکی ارزش های مهم جامعه ایرانی شناخته می شود و بررسی نگرش افراد جامعه، خصوصاً نسل جوانان نسبت به فرهنگ ایثار و شهادت ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عملکردهای نهادی و رسانه ای بر نگرش دانشجویان به فرهنگ ایثار و شهادت انجام شده است. این پژوهش از نوع کمی بوده و از رویکرد پیمایش سود جسته است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) تشکیل می دهند که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. حجم نمونه این پژوهش با استفاده از نرم افزار سمپل پاور 271 نفر برآورد شده و داده های پژوهش از طریق پرسشنامه آنلاین محقق ساخته جمع آوری شده است. داده های این پژوهش با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 26 انجام شده و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار ایموس گرافیک 24 ترسیم شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین متغیرهای عملکرد نهادی و رسانه ای و نگرش دانشجویان به سه بعد فرهنگ ایثار و شهادت رابطه معناداری وجود دارد و بیشترین همبستگی بین عملکرد نهادی و رسانه ای با بعد احساسی فرهنگ ایثار و شهادت است، همچنین آزمون رگرسیون چند متغیره نیز نشان می دهد که عملکرد نهادی با میزان 452/0 و عملکرد رسانه ای با 386/0 بر ابعاد مختلف نگرش دانشجویان بر فرهنگ ایثار و شهادت تأثیر دارد. همچنین برازش مدل معادلات ساختاری با استفاده از معیارهای مختلف مطلوب بوده و حکایت از حمایت داده های تجربی از مدل نظری پژوهش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of institutional and media performance on students' attitudes with emphasis on the culture of self-sacrifice and martyrdom

نویسندگان [English]

  • GHolamreza Tajbakhsh 1
  • Farshad Goudarzi 2
1 Associate Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, Grand Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran
2 PhD Student in Sociology of Iran, Faculty of Literature and Humanities, Kashan University, Kashan Iran.
چکیده [English]

The culture of self-sacrifice and martyrdom is recognized as one of the important values ​​of Iranian society and it is necessary to study the attitudes of society, especially the younger generation towards the culture of self-sacrifice and martyrdom. The aim of this study was to investigate the effect of institutional and media practices on students' attitudes toward the culture of self-sacrifice and martyrdom. This research is of quantitative type and has benefited from the survey approach. The statistical population of this study consists of students of Grand Ayatollah Boroujerdi University who were selected through random classification sampling. The sample size of this study was estimated to be 271 people using sample power software and research data were collected through a researcher-made online questionnaire and hypothesis testing was performed using Spss26 software and structural equation modeling was performed using Amos software. Graphics24 is drawn. The results of this study indicate that there is a significant relationship between the variables of institutional and media performance and students' attitudes to the three dimensions of culture of sacrifice and martyrdom and the highest correlation between institutional and media performance with the emotional dimension of culture of sacrifice and martyrdom. Multivariate also shows that institutional performance with a rate of 0.452 and media performance with a rate of 0.386 on different dimensions of students' attitudes on the culture of self-sacrifice and martyrdom. Also, the fit of the structural equation model using different criteria is desirable and indicates the support of experimental data from the theoretical model of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • institution
  • martyrdom
  • Media
  • Sacrifice