انقلاب اسلامی ایران؛ تأثیر مدیریت جهادی و رهبری اخلاقی بر آوای کارکنان در سازمان ها ( مطالعه موردی: سازمان‌های دولتی استان چهارمحال وبختیاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور ایران

2 استادیار دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام

3 استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

4 کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد شاهین شهر

چکیده

هنگامی که انقلاب اسلامی ایران، با قدرت و شکوه و پرصلابت پا به میدان نهاد؛ چهارچوب‌ها شکسته شد؛ کهنگی کلیشه‌ها به رخ دنیا کشیده شد؛ دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و این سرآغاز عصر جدیدی برای مدیریت و سازمان­ ها شد. ابراز نظر و ایده جز جدانشدنی و ضروری تصمیم­هایی است که افراد در محیط­های کاری می­گیرند. وجود جوّ سازمانی مناسب برای ابراز نظر نیز حیاتی است؛ از این رو باید شرایطی در سازمان فراهم باشد که کارکنان بتوانند به راحتی به ابراز نظر بپردازند و ایده­های مفید خود را برای حل مشکلات سازمان ابراز کنند. برای فراهم کردن چنین جوّ و شرایطی سبک رهبری مدیران سازمان و نحوه برخورد آن ها بسیار تأثیرگذار است؛ از این رو در این پژوهش به بررسی تأثیر مدیریت جهادی و رهبری اخلاقی بر آوای کارکنان سازمان­های دولتی استان چهارمحال و بختیاری پرداخته می­شود. پژوهش حاضر از نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی می‌باشد و بر اساس چگونگی بدست آوردن داده­های مورد نیاز، تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی محسوب می‌شود. به منظور جمع آوری اطلاعات آمیزه ای از روش‌های تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شد. نتایج بدست آمده مشخص گردید بین مدیریت جهادی و آوای کارکنان رابطه معناداری وجود دارد ولی بین رهبری اخلاقی با آوای کارکنان رابطه معناداری مشاهده نگردید و به عبارتی مدیریت جهادی با ضریب تأثیر 36/0 توانسته است پیش بین مناسبی برای آوای کارکنان باشد. و از بین مؤلفه­ های جهادی چالش از بعد رفتاری به میزان 59/0، الزامات 30/0 توانسته است به صورت مستقیم بر آوای کارکنان تأثیرگذار باشد و چالش از بعد ساختاری به میزان 22/0 به صورت غیر مستقیم توانسته است آوای کارکنان را پیش بینی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Islamic Revolution of Iran and the effect of jihadi management and moral leadership on the voice of employees in organizations

نویسندگان [English]

  • Dr. Mehdi Mohammadi 1
  • Dr. Mehdi Ebrahimi 2
  • Dr. Morteza Agha Tehrani 3
  • Fatemeh Sadat Sidi Ghafarakhi 4
1 Assistant Professor of Management, Payame Noor University of Iran
2 Faculty member of Imam Hussein (as) Officer University
3 Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute (RA)
4 Master's degree at Payam Noor University, Shahin Shahr branch
چکیده [English]

When the Islamic Revolution of Iran entered the field with power, glory and strength; Frameworks were broken; The antiquity of stereotypes was revealed to the world; It brought religion and the world together, and it marked the beginning of a new era for management and organizations. Expressing opinions and ideas is an integral and necessary part of the decisions that people make in the workplace. Having a good organizational climate is also critical; Therefore, there should be conditions in the organization that employees can easily express their opinions and express their useful ideas to solve the problems of the organization. To provide such an atmosphere, the leadership style of the managers of the organization and the way they deal with it is very effective; Therefore, in this study, the effect of jihadi management and moral leadership on the voice of employees of government organizations in Chaharmahal and Bakhtiari province is investigated. The present study is a research based on applied purpose and based on how to obtain the required data, the present study is a descriptive correlational study. Library and field research methods were used to collect mixed information. The results showed that there is a significant relationship between jihadi management and employees' voice, but no significant relationship was observed between ethical leadership and employees' voice. In other words, jihadi management with an impact factor of 0.36 could be a good predictor for employees' voice. Among the jihadi components, the behavioral challenge of 0.59, the requirements of 0.30 has been able to directly affect the voice of employees and the structural challenge of 0.22 has been able to indirectly affect the voice of employees. To predict

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Jihadi Management
  • Ethical Leadership
  • Staff Voice