مقایسه جهت گیری کنش ارزشی دانش آموزان متوسطه اول مدارس خلخال بر اساس پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده( مورد مطالعه: دانش آموزان دوره متوسطه اول مدارس خلخال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

2 دانش آموخته پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد خلخال.

3 مدرس و پژوهشگر دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام.

چکیده

این مقاله با هدف بررسی جهت گیری کنش های ارزشی دانش آموزان بر اساس پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده تهیه شده است. روش این پژوهش پیمایش بوده و ابزار گردآوری اطلاعات آن بر پایه ی پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری شامل همه ی دانش آموزان دوره متوسطه اول (راهنمایی) مدارس خلخال در سال تحصیلی 94-93 می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 283پرسشنامه بین پاسخگویان بصورت تصادفی توزیع شد. نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد؛ میزان جهت گیری کنش ارزشی 58.3 درصد از دانش آموزان دوره متوسطه اول، سنتی و 41.7درصد مدرن است. مقایسه جهت گیری کنش ارزشی دانش آموزان براساس پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده نشان داد؛ نوع جهت گیری کنش ارزشی دانش آموزان بر اساس متغیرهای (سطح تحصیلات والدین، وضعیت شغلی والدین، عضویت والدین در تشکل های اجتماعی و قدرت اقتصادی خانواده) متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of value oriented action of Khalkhal high school students based on social and economic status of family (Case study: Khalkhal high school students)

نویسندگان [English]

  • Dr. Seyed Mohammad Reza Rashidi Al Hashem 1
  • Masoumeh Mohammadi,asamroud 2
  • Mohammad Reza Hafezi sefat 3
1 Assistant Professor of Imam Hussein University of Officers and Guards Training
2 Graduate of Social Sciences Research, Islamic Azad University; Khalkhal unit.
3 Lecturer and researcher at Imam Hussein (as) Military University.
چکیده [English]

This paper aims to investigate the orientation of students' values ​​based on the social and economic status of the family. The research was survey and its data collection tool was based on a researcher-made questionnaire The statistical population includes all high school students (guidance) of khalkhal schools in the academic year of 94 93, which was distributed randomly by random sampling of 283 questionnaires between respondents. The results of the research Comparison of student value orientation showed students based on the social and economic base of the family; The type of value attitude of students is based on variables (parental education level, parental status, parental membership in social formations and family economic power). show; The amount of value action orientation is 58.3% of the first, traditional secondary school students and 41.7% modern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value action
  • social base
  • economic base and students
1 .قرآن کریم
2 .احمدی، بابک،)1380 ،)مارکس و سیاست مدرن، احمدی، بابک، مارکس و سیاست
مدرن، تهران :نشر مرکز.
3 .بیرو، آلن )1366 ، )فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، چاپ اول، تهران
انتشارات کیهان.
4 .پارسانیا ، حمید)1385) حقیقت و دموکراسی، معلونت آموزشی و پژوهشی سازمان
تبلیغات اسالمی، قم.
5 .تیموری،کاوه)1378)بررسی و مقایسه نظام های ارزشی پسران و پدرانو عوامل موثر برآن
در شهر تهرانف پایان نامه کارشناسی ارشدجامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی
6 .چلبی، مسعود)1385.)مطالعه تطبیقی و طولی رفتاربا داده های مفقوده پاخ به نقد توسعه
سیاسی، اقتصادی و نابرابری اجتماعی، مجله ی جامعه شناسی ایران، دوره 7 ،شمار 3،پاییز
.1385
7 .دهخدا، علی اکبر)1377 )لغت نامه فارسی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،
تهران.
8 .رفیع پور، فرامرز )1380 ،)آناتومی جامعه، تهران: نشر انتشار. چاپ دوم.
9 .ریتزر، جورج و دیگران )1390 ،)نظریه جامعهشناسی مدرن، ترجمه: خلیل میرزایی و
عباس لطفعلیزاده، تهران: انتشارات جامعهشناسان.
10 .زنجانی زاده، هما)1386)تحلیل رابطه آموزشو پرورش و نابرابری هایجنسیتی، فصلنامه
تعلیم و تربیت، سال بیست و سوم، شماره 3 ،پاییز 1386 .
11 .ریتزر، جورج )1383 ،)نظریههای جامعهشناسی در دوران معاصر، ترجمه: محسن ثالثی،
تهران: علمی، چاپ هفتم.
12 .صبوری، پرویز)1392 ،)تحلیل محتوای کتاب های درسی برحسب ارزش های اجتماعی،
پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خلخال.
13 .صدرا ، علیرضا و قنبری، علی )1378 ،)ارزشهای حاکم بر جامعه ایرانی، تهران، مرکز
تحقیقات استراتژیک.
14 .ساروخانی، باقر)1366.)دائره المعارف علوم اجتماعی، انتشارات کیهان، تهران.
15 .گیدنز، آنتونی)1377 ،)جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشیان ، تهران : نشر نی.
16 .میرفردی، اصغر، احمدی، سیروس زهره رفیعی بلداجی)1389)جهت گیری ارزشی
توسعه محمور معلمان و عوامل اجتماعی اقتصادی تاثیرگذار برآن، نامه پژوهش فرهنگی،
سال یازدهم، شماره 43 ،پاییز1389 ،197-227.
17 .جهانگیری، جهانگیر، و میرفردی، اصغر)1387) جهت گیری ارزشی و ارتباط آن با
شاخص های اقتصادی، اجتماعی و توسعه انسانی در ایران، مطالعه موردی، ساکنان
شهرهای شیراز و یاسوج، مجله علمی پژوهشی پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه مازندران، سال هشتم، شماره ی اول، بهار 1387 ،130-132
18 .معدنی، سعید و خسروانی، عباس)1390)عوامل موثر بر جت گیریارزشی دانشجویان
دانشگاه آزاد اسالمی اراک، مطالعات جامعه شناسی ایران، سال اول، شماره سوم.
19 .پایگاه خبری عصر بانک؛4/11/9
20. Neil h .schwartz, william k.wilikson(1987)psychology in the
school, perceptual in fluenc