عوامل مرتبط با میزان مطالعه در بین دانشجویان یک دانشگاه نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

2 مدرس و پژوهشگر دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

چکیده

هدف اصلی  این تحقیق ارائه راهکار های نهادینه نمودن مطالعه در بین دانشجویان یک دانشگاه نظامی است روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی و کمی- پیمایشی است. با عنایت به جامعه آماری 4500 نفری دانشجویان یک دانشگاه نظامی، شمار نمونه 353 نفر با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد و برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن با نظر متخصصین تایید و پایایی با روش آلفای کرونباخ سنجیده گردید. با استفاده از نرم افزارspss  و آمار توصیفی(فراوانی، درصد، میانگین و...) و استنباطی(کولموگروف اسمیرنوف، آزمون  tتک نمونه ای)، متغیرهای  فرماندهی- مدیریتی، آموزشی- تربیتی و فرهنگی- تبلیغی و سوال های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصل از این تحقیق  عبارتند از اینکه: در فرهنگ مطالعه، شاخص فرماندهی- مدیریتی، بیشترین میانگین مربوط به گویه (برخورد کتابداران و مسئولین کتابخانه‌ها مناسب است) با میانگین 61/3 (از 5) بوده است. در شاخص آموزشی- تربیتی، بیشترین میانگین مربوط به گویه  (با مطالعه، از فرهنگ سرزمینم باخبر می‌شوم) با میانگین 68/3 (از 5) بوده است. در شاخص فرهنگی- تبلیغی، بیشترین میانگین مربوط به گویه (از صحبت با اهالی مطالعه لذت می‌برم) با میانگین 21/4 (از 5) بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Solutions institutionalizing study among students A military university

نویسندگان [English]

  • Dr.Seyed Mohammad Reza Rashidi Al Hashem 1
  • Abdolersol Sobhani 2
1 Assistant Professor of Imam Hossein University of Officers and Guards Training
2 Lecturer and researcher at Imam Hossein (AS) University of Officers and Guards Training
چکیده [English]

The main purpose of this research is to provide strategies in institutionalizing the study among students of the officer University and the training of Imam Hussein's protection against al-Islam. The present research method is applied and quantitative. According to the statistical population of 4500 students of a military university, the number of 353 samples was obtained using Cochran formula And for data collection, a researcher-made questionnaire was used, whose validity was measured with approved experts and reliability by Cronbach's alpha method. Using SPSS software and descriptive statistics (frequency, percentage, mean and ...) and inferential (Kolmogorov Smirnov, single-sample t-test), management command variables, educational and cultural promotional and research questions analyzed Took The study culture, management command indicator, the highest mean of the category (the clash of librarians and libraries authorities) with an average of 61.6 (from 5). In the educational index, the highest average of floss (by studying, the culture of my land of my land) was 68.68 (from 5). In the promotional cultural index, the highest average of floss (spoke of the study was pleased) with an average of 4.12 (from 5).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutionalization
  • study
  • Students
  • Imam Hussein University