فراتحلیل مطالعات رابطه‌ سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در ایران در سال‌های 1397-1385

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه کاشان،کاشان، ایران.

2 دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه کاشان،کاشان، ایران.

چکیده

مساله اصلی این مطالعه بررسی رابطه سرمایه­ ی اجتماعی و مشارکت سیاسی در مطالعات انجام شده در جامعه ایران است. سرمایه­ ی اجتماعی موقعیت و روابط موجود در گروه­بندی ­ها و شبکه ­های اجتماعی است و مشارکت سیاسی یکی از مصادیق حضور مردم در تعیین سرنوشت خود است. در سال­های اخیر به­علت پژوهش­های زیادی که در زمینه­ ی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی انجام گرفته است، به­ منظور تحلیل و ترکیب نتایج مطالعات صورت­ گرفته از روش فراتحلیل پیرامون ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی استفاده شده است، و با بررسی پژوهش­هایی که در بین سال­ های 1385 تا 1397 انجام شده است. در مجموع 14 مطالعه مورد بررسی وارد نرم­افزار CMA شد. یافته ­ها نشان داد رابطه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اجتماعی و مشارکت سیاسی با اطمینان بسیار بالا ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده و اﺛﺮات ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ در سطح اطمینان 99 درصد معنی­دار بوده است. همچنین میانگین اندازه اثر سرمایه اجتماعی (اثرات ترکیبی تصادفی) بر مشارکت سیاسی  در مطالعات مورد پژوهش معادل 446/0 است. از آنجا که اندازه برآورد شده در محدوده اطمینان است، می­توان اذعان داشت که سرمایه اجتماعی در سطح بالایی توانست بر مشارکت سیاسی مؤثر باشد. اندازه اثر در ﺑﯿﻦ جامعه دانشگاهی و غیردانشگاهی معنی­دار بوده و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در گروه غیردانشگاهی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ مشارکت سیاسی آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ به گروه دانشگاهی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of studies on the relationship between social capital and political participation in Iran in the years 1385-1397

نویسندگان [English]

  • Dr.Mohsen Niazi 1
  • Seyed Saeed Hosseinizadeh 2
  • Ayub Sakhaei 2
  • sahar naghipoor eivaki 3
1 Professor, Department of Social Sciences, University of Kashan, Kashan, Iran.
2 Graduated. of sociology , Department of social science, Kashan university
3 Ph.D. Student, Department of Social Sciences, University of Kashan, Kashan, Iran,
چکیده [English]

The main issue of this study is to investigate the relationship between social capital and political participation in studies conducted in Iranian society. Social capital is the position and relationships in groups and social networks, and political participation is one of the examples of the presence of people in determining their own destiny. In recent years, due to the many researches that have been done in the field of the relationship between social capital and political participation, in order to analyze and combine the results of studies conducted by meta-analysis on the relationship between social capital and political participation Has been used, and by reviewing the researches that have been done between 1385 and 1397. A total of 14 studies were entered into CMA software. Findings showed that the relationship between social and political participation was very high and the ratios were significant at the level of 99 percent confidence. Also, the average size of the effect of social capital (random combined effects) on political participation in the studies under study is equal to 0.446. Since the estimated size is in the range of confidence, it can be acknowledged that social capital at a high level could affect political participation. The effect size of the work was significant in both academic and non-academic communities and in the non-academic group had a more than political participation to the academic group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Political participation
  • Academic group
  • Non-academic
  • Meta-Analysis