ابعاد تعهد ورزشی نوجوانان ورزشکار بر اساس شیوه‌های فرزندپروری والدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ورزشی دانشکده فنی و حرفه‌ای محمودآباد، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، مازندران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی مؤسسه آموزش عالی شفق تنکابن، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی مؤسسه آموزش عالی شفق تنکابن، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد تعهد ورزشی نوجوانان ورزشکار بر اساس شیوه­های فرزندپروری والدین طراحی شد. روش پژوهش حاضر پیمایشی و کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش 497 نفر از نوجوانان ورزشکار شهرستان لنگرود هستند که در شش رشته ورزشی به‌صورت هفته­ای سه جلسه در تمرین حاضر می­شدند. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و به‌صورت تصادفی 241 نفر انتخاب شدند و به دو پرسشنامه تعهد ورزشی و فرزندپروری پاسخ دادند.
 نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش هم‌زمان نشان داد با اینکه شیوه­ های فرزندپروری مقتدرانه و مستبدانه پدر اثر مثبت و معنی­داری بر تعهد، لذت و مشارکت نوجوانان دارد، اما شیوه فرزندپروری سهل­انگارانه پدر و مادر، رابطه معکوس و معنی­داری با ابعاد لذت و مشارکت نوجوانان در فعالیت‌های ورزشی دارد. علاوه بر این، مانند پدران، مادران نیز با استفاده از سبک فرزندپروری مقتدرانه، در مقایسه با شیوه فرزندپروری مستبدانه، به نسبت بیشتری اثر مثبت و معنی­داری بر ابعاد تعهد ورزشی نوجوانان ورزشکار دارند. این یافته‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد والدینی که از روش منطقی برای سبک فرزندپروری استفاده کرده‌اند اثر بیشتری روی تعهد ورزشی فرزندان داشته‌اند. از‌این رو پیشنهاد می‌شود به‌منظور افزایش تعهد ورزشی نوجوانان در محیط‌های ورزشی، به والدین آموزش داده شود تا زمان بیشتری صرف صحبت با فرزندان کنند، زیرا این کار آثار مثبتی در نگرش نوجوانان به ورزش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Sport Commitment of Young Athletes Based on Parenting Styles of Parents

نویسندگان [English]

 • Dr. Seyed Hossein Alavi 1
 • Dr.Mohsen Loghmani 2
 • Seyed Mohmmad Bani Hashimi 3
1 : Department of Physical Education and Sport Sciences, Assistant Professor of Mahmoudabad, Branch, Technical and Vocational University (TVU), Mazandaran, Iran.
2 Department of Sport Management, Shafagh Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran.
3 Master of Sport Management, Shafagh Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

Present study was designed by aim of predicting sport commitment of young athletes based on parenting styles of parents. 241 of 497 young athletes of Langeroud city who participated three times a week in six sports were randomly selected as statistical samples using Morgan's Table and they responded to questionnaires of sport commitment and parenting styles. The results of enter multiple regression analysis showed that father's parenting styles of authoritative and authoritarian had positive and significant effects on young's commitment, enjoy and participation, but father and mother's parenting style of permissive had negative and significant relationship with young's enjoy and participation. Additionally, mothers like fathers played a positive and significant role on commitment dimensions using authoritative parenting styles more than authoritarian parenting styles. The findings has clearly shown that those parents who used the logical justification for parenting style had the most effects on their children. Hence, we suggest managers teach the parents to spend more time with their children by using words as this would lead the positive effects on sport attitudes of teenagers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sport Commitment
 • Parenting Styles
 • Authoritative
 • Authoritarian
 1. اسماعیلی، شهرزاد؛ گنجویی، اشرف و زارعی‌علی، فریده (1397). پیش‌بینی تعهد ورزشی دانشجویان تربیت بدنی بر اساس عوامل محیطی. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. دوره 17، شماره 41، صص 1-15.
 2. بهروزی، ایوب؛ همتی‌نژاد، مهرعلی و خاکسار، کاوه (2012). رابطه بین سبک‌های فرزندپروری خانواده با فعالیت بدنی و اضافه وزن. اولین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی.
 3. پارسامهر، مهربان (2012). تدوین مدل تعهد ورزشی درورزشکاران تکواندو. مدیریت ورزش و رفتار حرکتی، سال 2 (10)، شماره 4 (22)، صص 1-12.
 4. حسینی، الهه و فرزان، فرزام (1398). بررسی نقش حمایت اجتماعی بر تعهد ورزشی بانوان به فعالیت‌های ورزشی. نشریه مدیریت ورزشی، 10(1)، صص 137-148.
 5. حسینی‌نیا، سیدرضا و داروغه‌عارفی، ناهید (1396). ارتباط مشارکت ادراک شده والدین با اضطراب رقابتی، لذت و تعهد ورزشی بازیکنان دختر رشته بدمینتون‌. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 13(26)، صص 93-104.
 6. حسینی‌نیا، سیدرضا؛ خداوردی، فاطمه و داروغه‌عارفی، ناهید (1393). تأثیر کیفیت دوست ورزشی بر لذت و تعهد ورزشی نوجوانان فوتبالیست. مطالعات روانشناسی ورزشی، شماره 10، صص 126-113.
 7. تقوایی، داود و پیرانی، ذبیح‌اله (1396). پیش‌بینی کمال‌گرایی بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هویت دانش‌آموزان دبیرستانی اراک. اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه‌شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران: مرکز توانمندسازی مهارت‌های اجتماعی و فرهنگی،

(http://www.civilica.com/Paper-CSCONF01-CSCONF01_118.html)

 1. مرادی، اف.؛ مرادی، ای. و مرادی (1397). نقش خانواده در آموزش و پرورش، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، مؤسسه آموزش عالی مهر اروند، پایدار مرکز راه‌حل‌های توسعه،

(http://www.civilica.com/Paper-EPSCONF02-EPSCONF02_0568.html)

 1. مرادی، جلیل و زارعی، فردین (1397). ارتباط استحکام ذهنی و تعهد ورزشی ورزشکاران رشته‌های تیمی و انفرادی. مطالعات روانشناسی ورزشی، 7(25)، صص 63-76.
 2. مؤمنی پیری، س.؛ هاشمی‌افوسی. م.؛ رضایی‌نسب، الف. و نوروزی، مغبلی (1394). تأثیر دوره تربیت بدنی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا. همدان، ایران. مجله بین‌المللی اطفال، 3 (2.1)، صص 67-73.
 3. نظرپوری، شهرام؛ ولیپور دهنو، وحید و بهزادی، سمانه (1397). ارتباط شیوه‌های فرزندپروری مادران با انگیزش حرکتی و رشد مهارت‌های حرکتی مقدماتی در اطفال 9 الی 11 ماهه. مطالعات روانشناسی ورزشی، 7(25)، 161-174.
 4. نقی‌پور، م. (2011). رابطه بین سبک فرزندپروری و سخت‌گیر بودن کودکان. مجله روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، سال 2، شماره 2، صص 30-13.
 5. نوروزی سیدحسینی، رسول؛ فتحی، حسن و صادقی‌بروجردی، سعید (1391). تأثیر ادراک رفتارهای مربیگری مربی بر تعهد ورزشی، انگیزه پیشرفت و رضایت در جودوکاران لیگ برتر ایران. مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 16، صص 206-189.
 6. عبدی‌مقدم، سعید؛ بهروزی، ایوب و رمضانی‌نژاد، رحیم (1393). رابطه شیوۀ فرزندپروری والدین با میزان فعالیت بدنی فرزندان. نشریه مطالعات روان‌شناسی ورزشی، 2(6)، 25-36.
 7. یوسفی، بهرام؛ عظیمی‌راد، جواد و ملکیان، علی (1393). ارتباط شیوه‌های فرزندپروری والدین با مشارکت ورزشی دانش‌آموزان دختر. مطالعات روانشناسی ورزشی, 3(9)، صص 66-55.
 8. Cruise S, Reilly D. The influence of parents, older siblings, and non-parental care on infant development at nine months of age. Infant Behavior and Development. 2014 Nov 30; 37(4):546-856
 9. Cardona, P.G., Nicholson, B.C & Fox, R.A. (2000). Parenting among Hispanic and Anglo-American mothers with young children. J Soc Psychol; 140, 357–65.
 10. Darling, N., & Steinberg, L. (1993). Parenting style as context: An integrative model. Psychological Bulletin, 113, 482-496.

 

 1. Dixon, M.A., & Warner, S.M. (2008). More Than Just Letting They Play: Parental Influence on Women’s Lifetime Sport Involvement. Sociology of Sport Journal, Vol: 25, 538-559.
 2. Erbaş. M, Güçlü. M, & Zorba, E. (2013). Effects of parental attitudes on physical education course attitudes among adolescents. Facta Universitatis-Series: Physical Education and Sport, 11(3), 209-219.
 3. Gershgoren. L, Tenenbaum. G, Gershgoren. A, & Eklund. R. C. (2011). The effect of parental feedback on young athletes’ perceived motivational climate, goal involvement, goal orientation, and performance. Psychology of Sport and Exercise, 12, 481-489.
 4. Gómez-Ortiz. O, Romera, E. M. & Ortega-Ruiz. R. (2016). Parenting styles and bullying. The mediating role of parental psychological aggression and physical punishment. Child abuse & neglect, 51, 132-143.
 5. C. G, & Knight, C. J. (2015). Parenting in youth sport: A position paper on parenting expertise. Psychology of sport and exercise, 16, 24-35.
 6. Harrison, Newman K. L, Davies S, Dashiff C. (2008). Relationships between parenting styles and risk behaviors in adolescent. Health: an integrative literature review. 16(1), 142-50
 7. M, & Berg, B. K. (2015). Institutions of higher commitment: A case study of de-escalation and American football's decisive role in intercollegiate athletics. Sport Management Review, 18(3), 464-480.
 8. Hennessey JM.Interaction effects of parenting styles and child temperament: Motor, cognitive, and language development in children prenatally exposed to alcohol(Doctoral dissertation, Duquesne University). Pro Quest Dissertations, Publishing May 2015. 3702606.
 9. Hutchens A, Lee RE. Parenting Practices and Children’s Physical Activity: An Integrative Review. The Journal of School Nursing.2017 Jan 1:1059840517714852.
 10. Knight, C. J, & Holt. N. L. (2014). Parenting in youth tennis: Understanding and enhancing children's experiences. Psychology of Sport and exercise, 15(2), 155-164.
 11. Quarmby, T., & Dagkas, S. (2010). Children's engagement in leisure time physical activity; Exploring family structure as a determinant, Leisure Studies. ISSN: 0261-4367
 12. S. V, & Slobodskaya. H. R. (2016). The mediating role of parenting in the relation between personality and externalizing problems in Russian children. Personality and Individual Differences.
 13. Marcio Domingues. C, & Goncalves. E. (2013). The sport rols of parents in talented youth sport. Does context matter? Pol. J. Sport Tourism 2013, 20, 117-122.
 14. L, Cox. A. E. & Amorose. A. J. (2012). The relative roles of physical education teachers and parents in adolescents’ leisure-time physical activity motivation and behavior. Psychology of Sport and Exercise, 13(2), 99-107.
 15. L, Cox. A. E, & McDonough. M. H. (2014). Need fulfillment and motivation in physical education predict trajectories of change in leisure-time physical activity in early adolescence. Psychology of Sport and Exercise, 15(5), 471-480.
 16. Sapieja, Klaudia. (2009). Perfectionism and Parenting Styles in Male Youth Soccer, thesis Master of Arts. University of Alberta.Faculty of Physical Education & Recreation.
 17. Simpkins, Sandra D. Vest., Andrea E. Becnel, Jennifer N. (2010). Participating in Sport and Music Activities in Adolescence: The Role of Activity Participation and Motivational Beliefs during Elementary School. J Youth Adolescence. 39, 1368–1386.
 18. C, Schmidt. S & Keeler (1993) The Sport Commitment Model. Journal of Sport & Exercise Psychology | Volume 15(1) 1-15.
 19. Summers, J., & Johnson Morgan, M. (2006). The impact of parental style on sports consumption preferences of teenagers: an exploratory investigation in the Asia Pacific region. Asian Journal of Marketing, 12 (1), 23-34.
 20. T. K, Chow. G. M, Sousa. C, Scanlan. L. A, & Knifsend. C. A. (2016). The development of the Sport Commitment Questionnaire-2 (English version). Psychology of Sport and Exercise, 22, 233-246.
 21. I. I, van Stel. H. F, Hermanns. J. M, & Schrijvers.A. J. (2016). Early detection of parenting and developmental problems in young children: Non-randomized comparison of visits to the well-baby clinic with or without a validated interview. International Journal of Nursing Studies, 62, 1-10.
 22. B. W, & Medic. N. (2011). Examining social influences on the sport commitment of Masters swimmers. Psychology of sport and exercise, 12(2), 168-175.
 23. Watchman, T., & Spencer-Cavaliere, N. (2017). Times have changed: Parent perspectives on children's free play and sport. Psychology of Sport and Exercise, 32, 102-112.‏