تهدیدات عرفان‌های نوظهور علیه انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استاد دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

در عصر جدید ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ عرفانﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر نامیده می‌شوند و ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻋﺮﻓﺎن اﺻﯿﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﻧدارند. ﻓﺮﻗﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﻮذ در اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده را دارﻧﺪ و این اقدامات می‌تواند تهدید علیه انقلاب اسلامی ایران باشد. اهمیت این تحقیق از آن جهت است که در نتیجه انجام آن تهدیدات عرفانهای نوظهور علیه انقلاب اسلامی ایران را از طریق تاثیر کارکردهای عرفانهای نوظهور، شناسایی نماییم و مسؤلین مربوطه تأثیر تهدیدات این عرفانها را بر انقلاب اسلامی بیشتر درک ‌کنند و باعث می‌شود در جهت مدیریت آنها تلاش نمایند تا شاهد رشد و توسعه روزافزون امنیت انقلاب اسلامی باشیم. در اﯾﻦ ﻧﮕﺎرش، تاثیر کارکردهای عرفانهای نوظهور در به ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن مولفه های انقلاب اﺳﻼﻣﯽ با ابزار پرسشنامه مورد قضاوت نخبگان قرار گرفته  با توجه به مقادیر آماره­های t و سطح معناداری به دست­آمده که کمتر از 0.05 است همچنین میانگین­ به دست آمده(4.07) که بیشتر از میانگین فرضی جامعه(3) می باشد؛ تاثیر عرفانهای نوظهور به عنوان یک تهدید برای انقلاب اسلامی از نظر اعضای نمونه مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emerging Spirituality threats against the Islamic Revolution of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Jalali 1
  • Dr.Asghar Eftekhari 2
1 PhD student at the Higher National Defense University.
2 Professor of Imam Sadegh University
چکیده [English]

In the new age, we are witnessing a prominence increase in the sects in the world called emerging mysticisms, and they do not have the teachings of the original mysticism or the religion of Islam. Sects that for various reasons, including political reasons, are trying to influence the stratum of our society, especially the young and educated generation, and these actions can be a threat to the Islamic Revolution of Iran. The importance of this research is because of resulting the identify and threats of emerging mysticisms against the Islamic Revolution of Iran through the impact of the functions of emerging mysticisms and the relevant authorities to better understand the impact of the threats of these mysticisms on the Islamic Revolution and makes efforts to manage them and witness the growing growth and development of the security of the Islamic Revolution. In this study, the effect of emerging mysticisms functions on these components of the revolution was judged by the elites using a questionnaire, according to the values of t-statistics and the level of significance obtained, which is less than 0.05, as well as the average obtained. (4.07) which is higher than the hypothetical average of the community (3); the impact of emerging mysticisms as a threat to the Islamic Revolution was acknowledged by exemplary members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Security
  • Islamic Revolution of Iran
  • Threats
  • Anything