الگوی شایستگی‌های مدیران تراز انقلاب اسلامی در سازمان‌های فرهنگی (مورد مطالعه: سازمان صدا و سیما)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)، ایران

2 دانش آموخته دکتری مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی و مدلسازی شایستگی ها و ویژگی های مدیران تراز انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ و رسانه است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش­های آمیخته (کیفی- کمی) بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی شامل مدیران ارشد و میانی رسانه و در بخش کمّی شامل تمامی مدیران رسانه بود. حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع نظری،20 نفر و در بخش کمّی بر اساس جدول مورگان 196 نفر برآورد شد. انتخاب نمونه در بخش کیفی به صورت نمونه‌گیری هدفمند و در بخش کمّی به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای انجام شد. در بخش کیفی، از ابزار مصاحبه و در بخش کمّی، از پرسشنامه محقق‌ساخته بر مبنای مقیاس لیکرت (5 گزینه‌ای) بود. نتایج به دست آمده به شناسایی 41 مولفه و 156 شاخص منجر شد که 4 بعد اثرگذار شامل شایستگی های عمومی مدیریت، شایستگی های عام مدیریت رسانه، شایستگی های مدیریت رسانه رادیو و تلویزیون و شایستگی های مدیریت انقلابی و 5 بعد اثرپذیر بهبود عملکرد سازمانی، توسعه سازمانی، کارآفرینی سازمانی، رضایت شغلی و افزایش تعهد سازمانی تأثیر دارند. نتایج دیگر نشان داد که وضعیت موجود مؤلفه­های شناسایی شده در نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت کارآفرینی مطلوب است. علاوه بر این، سازوکارها، تسهیلگرها و موانع پیش روی شایستگی مدیران تراز انقلاب اسلامی در رسانه ارائه شد. در نهایت مدل پژوهش متشکل از عوامل اثرگذار، پدیده محوری (عوامل تشکیل دهنده)، تسهیل­گرها، موانع و سازوکارهای موثر جهت تبیین ویژگی های مدیران تراز انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ و رسانه ارائه شد و درجه تناسب آن مناسب بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and modeling the competencies of managers at the level of the Islamic Revolution in cultural organizations (Case study: Radio and Television Organization)

نویسندگان [English]

  • Dr.Mohammadreza mardani 1
  • Ahmad Mirzaei 2
  • Dr.Ehsan sade 3
  • Dr.Zein-Al-Abedin Amini 3
1 Associate Professor of Imam Hussein University
2 PhD student in Public Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran
3 Department of Public Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran
چکیده [English]

The purpose of the study is to identify and model the competencies of managers at the level of the Islamic Revolution.The purpose of applied research and how to collect information is part of mixed research.
The sample size was estimated to be 20 in the qualitative section with theoretical saturation and 196 in the quantitative section based on Morgan's table.The sample selection in the qualitative section was purposeful sampling and in the quantitative section was stratified random sampling.The validity of the questionnaire was confirmed by using the opinions of several experts, the calculation of the slope and the calculation of the square root of the AVE.The reliability of the questionnaire was 0.86 through Cronbach's alpha for the whole questionnaire. Cronbach's alpha tests, tangent's analysis, root matrix,confirmatory factor analysis, Pearson correlation and t-test were used for analysis.The results identified 41 components and 156 indicators that include 4 effective dimensions of general management competencies,general media management, radio and television media management and revolutionary management and 5 effective dimensions of organizational performance improvement, organizational development, organizational entrepreneurship, job satisfaction and increased commitment.Other results showed that the current situation of the components identified in the role of social capital in the success of entrepreneurship is desirable.Mechanisms, facilitators and obstacles to the competence of managers at the level of the Islamic Revolution were also presented in the media.The central phenomenon, facilitators,obstacles and effective mechanisms were presented to explain the characteristics of the level managers of the Islamic Revolution in the field of culture and media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence
  • revolutionary managers
  • Modeling
  • cultural organizations
  • radio and television(IRIB)