تحلیل نظام مند مقالات پژوهشی، پیرامون مطالعات معنویت در محیط کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشگاه سمنان، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف اجرای پژوهش فراتحلیل بر روی متغیر معنویت در محل کار انجام پذیرفت. روش تحلیل داده‌ها نیز از نوع فراتحلیل می‌باشد. جامعه آماری تحقیق عبارت است از مقالات چاپ شده در بازه سال‌های 1390 تا 1397 و 2011 تا 2018 که در خصوص معنویت در محل کار در مجلات علمی پژوهشی مورد تائید وزارت علوم و مقالات معتبر نمایه شده در سایت وایلی و ساینس دایرکت چاپ شده‌اند. این مقالات در خصوص متغیر معنویت در محل کار در قالب 106 سند منتشر گردیده است. از این میان 61 مقاله در بررسی‌های اولیه برای ورود به تحلیل انتخاب گردیدند. باقی مقالات به دلایلی نظیر مقالات کنفرانسی، وجود اشتباه یا ابهام آماری، استفاده از ابعاد به جای خود متغیر، و مواردی از این دست، از مطالعه کنارگذاشته شدند. در پایان 42 مقاله برای تحلیل انتخاب شدند. در گام اول این مقالات مورد بررسی قرار گرفته و اندازه اثر تمامی شش فرضیه ای که مشخص گردید، محاسبه گردید؛ در این تحقیق در بخش آمار توصیفی نشان داده شد که 75 متغیر با معنویت در محل کار رابطه داشتند. هر شش فرضیه مورد بررسی در این پژوهش فراتحلیل مورد تائید قرار گرفت؛ بیشترین رابطه مربوط به رابطه میان معنویت در محل کار و رضایت شغلی به میزان 725/0 است و در میان این فرضیات کمترین رابطه با رهبری اخلاقی به میزان 416/0 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systematic Analysis of Research Articles; Studying Spirituality in the Workplace

نویسندگان [English]

  • Dr.Alireza Moghadam 1
  • Dr.Mahnaz Hemmati No'doust Gilani 2
  • Mohammad Alidad Abhari 3
1 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, School of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran,
3 PhD Candidate. Department of Public Administration, Human Resource, Semnan University, Iran,
چکیده [English]

The purpose of this study was to do meta-analysis on the spirituality variable in the workplace. Meta-analysis is also a technique for data analysis. The statistical population for the study is comprised of publications published on spirituality in the workplace between 1390 and 1397 (2011 to 2018) in scientific research journals certified by the Ministry of Science, as well as authoritative literature indexed on Wiley and Science Direct. These 106 papers include articles on the variable "spirituality in the workplace." 61 of these were chosen for inclusion in the first examination. The other studies were omitted from the research for a variety of reasons, including conference papers, statistical mistakes or ambiguity, and the use of variable dimensions instead. Finally, 42 papers were chosen for examination. The first stage was to evaluate these publications and quantify the impact of each of the six hypotheses suggested. The descriptive statistics part of this research revealed that 75 factors were associated with workplace spirituality. Meta-analysis verified all six hypotheses investigated in this research; the strongest correlation between spirituality in the workplace and job satisfaction is 0.725, while the lowest correlation with moral leadership is 0.416.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-Analysis
  • Spirituality in the Workplace
  • Job Satisfaction
  • Moral Leadership