خط‌مشی‌گذاری سبک زندگی دینی در نظام سلامت مبتنی بر رعایت مسئولیت اجتماعی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای خط‌مشی‌گذاری دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

با توجه به ادبیات پژوهش، بررسی تحقیقات قبلی نشانگر فقدان مدلی جامع در حوزه سبک زندگی دینی و مسئولیت اجتماعی ـ اسلامی در نظام سلامت کشور است. هدف این پژوهش ارائه یک الگوی جامع است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها یک پژوهش با روش غیرآزمایشی و پیمایشی است و به صورت یک پژوهش آمیخته در دو مرحله کیفی و کمی اجرا شده است. ابتدا عوامل مورد مطالعه با مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه با نخبگان حاصل شده است. سپس به روابط بین آنها از طریق نظر 30 نفر از خبرگان تشکیل‌دهنده تیم تصمیم به روش پرسشنامه، نسبت به ارزیابی روابط بین عوامل با روش آماری معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی، پرداخته شده است. بر اساس نتایج پژوهش و نتایج به دست‌آمده از نمودار معناداری ضرایب مسیر و آماره t بین عوامل علّی (کسب منافع اقتصادی، مقتضیات قانونی، آموزه‌های دینی و شخصیت مدیریتی) با مقوله اصلی پژوهش، یعنی فرایند رخداد مسئولیت اجتماعی اسلامی در نظام سلامت، با عدد 1.969 رابطه وجود دارد. بر اساس رابطه راهبردهای پژوهش که شامل: انجام امور مذهبی، امور فرهنگی، امور اجتماعی، اجرای خط‌مشی‌های لازم و تدوین خط‌مشی‌های آموزشی با پیامدهای آن (پایداری اعتباری، پایداری سازمانی، بهزیستی انسانی و توانمندسازی سلامت) است، عدد 8.420 در سطح اطمینان 99 درصد حاصل شده است که منتج به اجرای مقوله اصلی پژوهش می‌‌شود. اگرچه در این پژوهش با هدف بررسی روابط درونی عوامل تعیین‌کننده خط‌مشی‌گذاری موضوع تحقیق، یک مدل ساختاری جامع ارائه شده است، اما می‌توان با بررسی و اضافه کردن سایر ابعاد مرتبط با موضوع پژوهش و بررسی اختصاصی برخی از ابعاد پژوهش، به تعمیم‌پذیری و کاربردی کردن آن در حوزه‌هایی غیر از سلامت نیز اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Planning a Religious Lifestyle in the Health Discipline Based on Islamic Social Responsibility

نویسندگان [English]

 • Ruhollah Shahmoradi 1
 • Dr.Sirous Tadbiri 2
 • Dr.Maryam Majidi 2
1 : PhD Student in Public Policy, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
چکیده [English]

According to the research literature, the review of previous research indicates the lack of a comprehensive model in the field of religious lifestyle and socio-Islamic responsibility in the country's health discipline. The purpose of this study is to provide a comprehensive model. This research is applied in terms of purpose and in terms of data collection is a non-experimental and survey method and has been implemented as a mixed research in both qualitative and quantitative stages. First, the studied factors have been obtained by reviewing the research literature and interviewing elites. Then, the relationships between them through the opinion of 30 experts forming the decision team by questionnaire method, to evaluate the relationships between factors with the statistical method of structural equations and the partial least squares approach. Based on the research results and the results obtained from the significant graph of path coefficients and t-statistics between causal factors (economic benefits, legal requirements, religious teachings and managerial personality) with the main category of the research, i.e. the process of Islamic social responsibility in the health discipline, there's a relationship with the number 1.969. Based on the relationship between research strategies that include: religious affairs, cultural affairs, social affairs, implementation of necessary policies and development of educational policies with its consequences (credit sustainability, organizational sustainability, human welfare and health empowerment), the number 8.420 at 99% confidence level it is obtained that results in the implementation of the main category of research. Although a comprehensive structural model is presented in this study with the aim of examining the internal relationships of the determinants of research subject policy-making, but it can be generalized and applied by examining and adding other dimensions related to the research topic and specific study of some research dimensions. He also acted in areas other than health.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Religious Lifestyle
 • Islamic Social Responsibility
 • Policy Making
 • Health Discipline
 • Structural Equation Modeling
 1. قرآن کریم.
 2. الوانی، سیدمهدی (1388)، مسئولیت اجتماعی مدیران، دومین همایش مدیریت اسلامی، تهران.
 3. آذر، عادل (1381)، «تحلیل مسیر و علت‎یابی در علم مدیریت»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، س 4، ش 15: 59ـ96.
 4. ابراهیمی، عباس (1393)، فرایند خط‌مشی‌گذاری بر مبنای شواهد، رساله دکتری سیاست‌گذاری دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 5. امیدورا، علیرضا (1387)، «ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت‎های تکمیل‎کننده و جایگزین سیاست‌ها و وظایف دولت (سیاست‌گذاری حکومت در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها»، پژوهشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها، (21): 88ـ 9.
 6. ایران‌نژاد پاریزی، مهدی (1371)، «مسئولیت‌های اخلاقی و اجتماعی مدیریت»، دانش مدیریت، ش 18، پاییز.
 7. ایمان، محمدتقی (1388)، مبانی پارادایمی روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 8. ایمانی، محسن (1390)، «ضرورت و اهمیت تربیت و مسئولیت اجتماعی»، اصلاح و تربیت، س 10، ش 107: 22ـ25.
 9. باقری، مصباح الهدی و همکاران (1394)، «پی‌جویی ریشه‌های مسئولیت اجتماعی در سازمان»، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، س 9، ش 2: 31ـ56.
 10. پایگاه اطلاع‎رسانی مقام معظم رهبری: khamenei. Ir.
 11. چاوش‌باشی، فرزانه (1389)، «مسئولیت اجتماعی و نقش آن در ارتقای بهره‌وری و مزیت رقابتی شرکت‌های گروه پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی»، مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها، ش 4، پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام: 71ـ 94.
 12. حاجی‌زاده، مهین (1393)، «مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان»، فصلنامه قرآن در آیینه پژوهش، فصل اول، ش اول، بهار و تابستان: 123ـ156.
 13. خلیلی، محسن و حسین ساسانی (1387)، «جایگاه مسئولیت اجتماعی در حاکمیت شرکتی»، پژوهشکده تحقیقات مدیریت استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشریه ، شمارۀ 21، تابستان.
 14. دشتی، محمد (1392)، ترجمه نهج البلاغه، نوشته سیدشریف رضی، نشر پیام عدالت.
 15. رسولی، اسحاق (1389)، مسئولیت اجتماعی شرکت‌های صنعتی و تجاری در حفاظت از محیط زیست، گروه پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی و مسئولیت اجتماعی، پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 16. رحمان‌سرشت، حسین؛ محمود رفیعی و مرتضی کوشا (1388)، «مسئولیت اجتماعی اخلاقیات فراسازمانی»، مجله تدبیر، ش204، اردیبهشت: 22ـ 26.
 17. شریفی، احمدحسین و همکاران (١٣٩١)، اخلاق و سبک زندگی اسلامی، قم: دفتر نشر معارف.
 18. طبرسا، غلامعلی؛ علی رضائیان و عادل آذر (1390)، «تبیین و طراحی مدل رسالت مسئولیت اجتماعی سازمان»، مطالعات مدیریت راهبردی، ش 8، زمستان: 83ـ102.
 19. فاضل قانع، حمید (١٣٩١)، «درآمدی بر سبک زندگی اسلامی»، مطالعات اجتماعی و رسانه، ش ٢: ٣٤٩.
 20. فاضلی، محمد (١٣٨٢)، مصرف و سبک زندگی، قم: صبح صادق.
 21. محسنین، شهریار و محمدرحیم اسفیدانی (۱۳۹۳)، معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی، چاپ اول، تهران: مهربان نشر.
 22. مطهری، مرتضی (1358)، سیری در نهج البلاغه، انتشارات صدرا.
 23. مهدوی‌کنی، محمدسعید (١٣٨٧)، دین و سبک زندگی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
 24. مهدی‌زاده، حسین (١٣٩٠)، «... و سبک زندگی»، نشریه سورۀ اندیشه، ش ٥٠: ٥٩٥٧.
 25. نوروزی، محمدرضا (1394)، فهم و تبیین فرایند رخداد مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های ایرانی، رساله دکتری سیاست‌گذاری دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 26. نیکویی مقدم، محمود (1386)، ترجمه کتاب اقتصاد سلامت، نوشته توماس ای گتزن، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
 27. هاشمی، مهدی (1397)، تدبر در قرآن و عترت، چاپ اول، قم: انتشارات نورالثقلین.
 28. یعقوبی، مریم و همکاران (1393)، بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت؛ از تئوری تا عمل، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج).
 29. Albareda Laura, Josep M. Lozano, Tanyko Ysa, (2007), Public Policies on Corporate Social Responsibility. The Role of Governments in Europe, Joumal of Business Ethics (2007), 74:391-407.
 30. Albareda, Laura, Josep M. Lozano, Tantyko Ysa, (2007), Public Policies on Corporate SocialResponsibility: The Role of Governments in Europe Journal of BusinessEthics (2007), 74: 391-407, Springer 2007, DOI10.1007/ s10551007-9514-1.
 31. Bhave, Ajay Gajanan (2009), Experiences of the Role of Goverment inpromoting Corporate Social Responsibility initiatives in the private sector, Recommendations to the Indian state of Gujarat, Thesis for the fulfilment of the Master of Science in Environmental Sciences, Policy & Management Lund, Sweden, June 2009.
 32. Carroll, A. B.: 1994, 'Social Issues in Management Research', Business and Society 33(1), 525.
 33. Creswell JW, Plano Clark VL. (2007), "Designing and conducting mixed methods research", Thousand Oaks, CA: Sage.
 34. Faizah, parus, (2017), Empowering social responsibility of Islamic organization through waqf, Accounting Research Institute Faculty of Accountancy university Teknologi MARA, Malaysia, 10.1016 - j.ribaf, 2017.07.30.
 35. Filizoz, B., Fosne, M., (2011), "Corporate Social Responsibility", A Study of Striking Corporate Social Responsibility Practices in Sport Management, Proceedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 24, PP. 1405-1417.
 36. Kakabacise, A. P.; Kakabadse, N. K. & Rozuel, C. (2007), Corporate Social Responsibility: Contrast of Meanings, and Intents, Palgrave Macmillan.
 37. Matten, D., A. Crane and W. Chapple: 2003, Behind de Mask: Revealing theTrue Face of Corporate Citizenship.
 38. Neuman, W. L. (1997), Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches, Londont Allyn and Bacon.
 39. ParadaDaza, H., (2009), A valuation model for Corporate Social Responsibility, Social Responsibility Journal, Vol. 5, No. 3, PP. 284-299.
 40. Parker, Brian& Myrick, Florence (2011), The Grounded Theory Method: Deconstruction and Reconstruction in a Human Patient Simulation Context, Interational Journal of Qualitative Methods, 10 (1).
 41. Pohle, G. & Hittner, J. (2008), Attaining Sustainable Growth Through Corporate Social Responsibility, IBM Global Business Services, www. Planinig irib Ir.
 42. Polishchuk, L., (2010), Corporate Social Responsibility or GovernmentRegulation an Analysis of Institutional Choice, Problems of EconomicTransition, Vol. 52, No. 8, December 2009, PP. 73-94.
 43. Reichertz, Jo (2010), Abduction The logic of Discovery of Grounded Theory, Forum Qualitative Social Research, Vol. 11, No. 1.
 44. Sechi, D. (2009), The Cognitive Side of Social Responsibility Joumal of Business Ethics, 88: 565-581.
 45. Sen, S., Bhattacharya. C. B., and Korschun, D., (2006), The Role of Corporate Social Responsibility in Strengthening Multiple Stakeholder Relationships, Joumal of the Academy of Marketing Science Vol. 34, No. 2, PP. 158-166.
 46. Standardization, I. O, F. (2008), Draft ISO 26000 Guidance on Social Responsibility, Unpublished International Standard International Organization for Standardization
 47. Steurer, Reinhard, (2010), The Role of Governments in Corporate Social Responsibility: Characterizing Public Policies on CSR in Europe, Policy Science (2010), 43: 49-72.