خطی مشی گذاری سبک زندگی دینی در نظام سلامت مبتنی بر رعایت مسئولیت اجتماعی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای خطی مشی گذاری دولتی ، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه ، ایران

2 استادیارگروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه ، ایران

چکیده

با توجه به ادبیات پژوهش، بررسی تحقیقات قبلی نشانگر فقدان مدلی جامع در حوزه سبک زندگی دینی و مسئولیت اجتماعی اسلامی در نظام سلامت کشور است . هدف این پژوهش ارایه یک الگوی جامع است. این پژوهش به لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی است و به لحاظ گردآوری داده ها یک پژوهش با روش غیر آزمایشی و پیمایشی است و به صورت یک پژوهش آمیخته در دو مرحله کیفی و کمی اجرا شده است. ابتدا عوامل مورد مطالعه با مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه با نخبگان حاصل شده و سپس روابط بین آنها از طریق نظر 30 نفر از خبرگان تشکیل دهنده تیم تصمیم و از طریق پرسشنامه ، نسبت به ارزیابی روابط بین عوامل با روش آماری معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی ، پرداخته است. بر اساس نتایج پژوهش و نتایج بدست آمده از نمودار معناداری ضرایب مسیر و آماره t بین عوامل علی (کسب منافع اقتصادی، مقتضیات قانونی، آموزه های دینی و شخصیت مدیریتی) با مقوله اصلی پژوهش یعنی فرایند رخداد مسئولیت اجتماعی اسلامی در نظام سلامت با عدد 1.969رابطه وجود دارد و بر اساس رابطه راهبردهای پژوهش که شامل (انجام امور مذهبی ، انجام امور فرهنگی ، انجام امور اجتماعی ، اجرای خطی مشی های لازم و تدوین خطی مشی های آموزشی) با پیامدهای آن (پایداری اعتباری ، پایداری سازمانی ، بهزیستی انسانی و توانمندسازی سلامت) عدد8.420 در سطح اطمینان 99 درصد حاصل شده است که منتج به اجرای مقوله اصلی پژوهش می گردد. اگر چه در این پژوهش با هدف بررسی روابط درونی عوامل تعیین کننده خطی مشی گذاری موضوع تحقیق، یک مدل ساختاری جامع ارایه شده ، اما می توان با بررسی و اضافه نمودن دیگر ابعاد مرتبط با موضوع پژوهش و یا بررسی اختصاصی برخی از ابعاد پژوهش، به تعمیم پذیری و کاربردی نمودن آن در حوزه های غیر از سلامت اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linearization of religious lifestyle in the health system based on Islamic social responsibility

نویسندگان [English]

  • Ruhollah Shahmoradi 1
  • Dr.Cyrus Tadbiri 2
  • Dr.Maryam Majidi
1 PhD student in Government Policy, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran