بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان گرایش به شرکت در برنامه‌های قرآنی (مورد مطالعه: شهروندان 15 سال به بالای شهر خلخال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل مرتبط با گرایش به شرکت در برنامه‌های قرآنی در بین شهروندان
15 سال به بالای شهر خلخال انجام ‌شده است. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته است. جامعه آماری پژوهش، شامل تمام 23 هزار نفر از شهروندان 15 سال به بالای شهر خلخال بودند که از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 378 نفر به‌ عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه‌ها به روش خوشه‌ای بین پاسخگویان توزیع شد. یافته‌های پژوهش نشان ‌داد که گرایش افراد به مشارکت در برنامه‌های قرآنی در شهر خلخال متوسط به پایین است؛ بین متغیرهای مستقل (جذابیت برنامه‌های قرآنی، دین‌داری، سرمایه فرهنگی، انتظارات افراد، مشارکت اجتماعی، سن، جنسیت، تأهل و سطح تحصیلات) با گرایش به مشارکت در برنامه‌های قرآنی رابطه معناداری وجود دارد؛ اما رابطه استفاده از رسانه‌های نوظهور (ماهواره و شبکه‌های اجتماعی) با گرایش به مشارکت در برنامه‌های قرآنی تأیید نشد. همچنین با محاسبه آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرها در تحلیل مسیر معلوم شد که مدل تجربی پژوهش، 76 درصد از واریانس متغیر گرایش به مشارکت در برنامه‌های قرآنی را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of social factors related to the tendency to participate in Quranic programs (Case study: citizens 15 years and older in Khalkhal)

نویسندگان [English]

  • Seyed Esmail Hashemi Andabili 1
  • Dr.Asghar Mohammadi 2
1 PhD Student in Cultural Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan.
چکیده [English]

This study aimed to assess factors associated with participation in Quranic programs have been conducted in the city khalkhal. Method research is survey and data collection by the questionnaire. The target population included all residents age 15 and older are city Khalkhal. Both users and those who do not use Quranic programs. Based on Cochran formula, 378 individuals were selected and the questionnaires were distributed randomly selected respondents. The results show, Tendency of people to participate in Quranic programs in low and middle in the city khalkhal. The research hypotheses turned out, Independent variables (attractiveness of the Quran, religious, cultural capital, expectations of individuals, community involvement, age, sex, marital status and education level) with tendency to engage in meaningful relationship with Quranic programs, But the relationship between the use of emerging media, with a focus on participation in Quranic programs not approved. Moreover, calculating the direct and indirect effects of variables in the analysis turned out Experimental models tend to participate in the study, 76% of the variance is explained in the Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • Quranic programs
  • social factors
  • Khalkhal