بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان گرایش به شرکت در برنامه‌های قرآنی (مورد مطالعه: شهروندان 15 سال به بالای شهر خلخال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، واحد دهاقان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان، ایران.

2 استادیار گروه جامعه شناسی واحد دهاقان ، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل مرتبط با گرایش به شرکت در برنامه‌های قرآنی در بین شهروندان 15 سال به بالای شهر خلخال انجام‌شده است. روش پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی 23000 نفر از شهروندان 15 سال به بالای شهر خلخال بودند که از بین آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 378 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شد و پرسشنامه‌ها به‌طور مطبق خوشه ای بین پاسخگویان توزیع شد. یافته‌های پژوهش نشان ‌داد؛ گرایش افراد به مشارکت در برنامه‌های قرآنی در شهر خلخال متوسط به پایین می‌باشد؛ بین متغیرهای مستقل (جذابیت برنامه‌های قرآنی، دین‌داری، سرمایه فرهنگی، انتظارات افراد، مشارکت اجتماعی، سن، جنسیت، تأهل و سطح تحصیلات) با گرایش به مشارکت در برنامه‌های قرآنی رابطه معناداری وجود دارد؛ اما رابطه استفاده از رسانه‌های نوظهور (ماهواره و شبکه‌های اجتماعی)، با گرایش به مشارکت در برنامه‌های قرآنی تأیید نشد. همچنین با محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها در تحلیل مسیر معلوم شد مدل تجربی پژوهش 76 درصد از واریانس متغیر گرایش به مشارکت در برنامه‌های قرآنی را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the social factors related to the degree of inclination to participate In Quranic programs (case study: citizens 15 years and older in Khalkhal)

نویسندگان [English]

  • Esmail Hashemi 1
  • Dr.Asghar Mohammadi 2
1 PhD Student in Cultural Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the factors related to the tendency to participate in Quranic programs among citizens 15 years and older in Khalkhal. The research method was survey and the data collection tool was a researcher-made questionnaire. The statistical population of the study included all 23,000 citizens aged 15 years and older in Khalkhal city, of which 378 people were selected as the sample size using the Cochran's formula and the questionnaires were randomly distributed among the respondents. Research findings showed; The tendency of people to participate in Quranic programs in Khalkhal is moderate to low; There is a significant relationship between independent variables (attractiveness of Quranic programs, religiosity, cultural capital, expectations of individuals, social participation, age, gender, marriage and level of education) with the tendency to participate in Quranic programs; However, the relationship between the use of emerging media (satellite and social networks) and the tendency to participate in Quranic programs was not confirmed. Also, by calculating the direct and indirect effects of variables in path analysis, it was found that the experimental model of the research explains 76% of the variance of the variable of the tendency to participate in Quranic programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • Quranic programs
  • Cultural Capital
  • people's expectations and social participation