عرفی شدن و از خود بیگانگی فرهنگی در عصر جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی،واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران.

2 دانشیار روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران.

3 استادیار علوم سیاسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران.

چکیده

جهانی شدن از دو طریق بر عرفی شدن جوامع، افراد و ادیان تأثیر می‌گذارد؛ یکی از طریق جهانی سازی سبک زندگی و پارادایم فکری غرب و دیگری از طریق به هم مرتبط و نزدیک ساختن جوامع و فرهنگ‌ها و فشرده و سخت شدنِ بازار رقابت در پیروی فرهنگی. از آنجایی که منابع فرهنگی و معنوی، مهم‌ترین منبع توانمندی و مزیت جوامع اسلامی است، تهدیدهای نرم‌افزاری نسبت به سایر تهدیدها از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است. زیرا علّت وجودی کشورهایی نظیر کشورهای مسلمان، به ماهیت فرهنگ و ساختار اعتقادی ایشان  باز می‌گردد. هدف پژوهش حاضر مطالعه عرفی شدن و از خودبیگانگی فرهنگی در عصر جهانی شدن می باشد روش تحقیق بکار گرفته در آن داده بنیاد و کیفی می باشد تا اشباع نظری پیگیری فرایند تحقیق از کدگذاری آزاد مفهوم تا مقوله بندی و انتخاب مقوله ها ادامه داشته و روش کشف و بازرسی برای دسترسی به اعتبار در آن جریان یافته است.  بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، وجود رسانه‌ها و ابزارهای متعدد فرهنگی در عصر جهانی شدن فرهنگ غربی و سلطه نظام سرمایه‌داری در جهان، مقولة «جهانی شدنِ فرهنگ» مطرح شده‌ است و شاهد تغییرات فرهنگی در جامعه ایران نیز هستیم. لذا بررسی جهانی شدن و آثار آن بر هویت و فرهنگ اسلامی مورد توجه است و در نهایت دیدگاه و رویکرد ها نسبت به مقوله عرفی شدن، جهانی شدن، فرهنگ و هویت و چگونگی برخورد با تهدیدها و چالش‌های ناشی از جهانی شدن  و عرفی شدن و از خود بیگانگی فرهنگی مورد واکاوی قرار می‌گیرد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Secularization and cultural alienation in the world age

نویسندگان [English]

  • Esmeil zolfagarzadeh dehnavi 1
  • Dr.Alireza Rezaei 2
  • Dr.Abas Salehi 3
1 PhD Student Political Science, Islamic Azad University, Hamadan Research Sciences Branch
2 Associate Professor of international relation Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan ,iran
چکیده [English]

Globalization affects the secularization of societies, individuals, and religions in two ways; One is through the globalization of Western lifestyles and intellectual paradigms, and the other is through the interconnectedness of societies and cultures and the tightening of the market for competition in cultural obedience. Since cultural and spiritual resources are the most important source of empowerment and advantage of Islamic societies, software threats are more important and sensitive than other threats. Because the reason for the existence of countries such as Muslim countries, goes back to the nature of their culture and belief structure. The aim of the present study is to study secularization and cultural alienation in the age of globalization. And an inspection has been carried out to access the credit in it. Based on the findings of the present study, the existence of various media and cultural tools in the era of globalization of Western culture and the domination of the capitalist system in the world, the category of "globalization of culture" has been raised and we see cultural changes in Iranian society. Therefore, the study of globalization and its effects on Islamic identity and culture is considered, and finally, views and approaches to the category of secularization, globalization, culture and identity, and how to deal with the threats and challenges arising from globalization and secularization. Cultural alienation itself is explored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • secularization
  • alienation
  • Culture