عرفی شدن و از خود بیگانگی فرهنگی در عصر جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 دانشیار روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

3 استادیار علوم سیاسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

عرفی شدن ابتدا در سطح اقتصاد، سیاست و سپس در سطح «خانواده، ارزش­ها، فرهنگ و سطح منابع معناساز» رخ می­دهد و با جهانی شدن بر جوامع، افراد و ادیان تأثیر می‌گذارد؛ مانند سبک زندگی و پارادایم فکری غرب و همینطور رقابت در پیروی فرهنگی. هدف پژوهش حاضر مطالعه عرفی شدن و از خودبیگانگی فرهنگی در عصر جهانی شدن می باشد و روش تحقیق بکار گرفته در آن داده بنیاد و کیفی است، تا اشباع نظری پیگیری فرآیند تحقیق از کدگذاری آزاد مفهوم تا مقوله­بندی و انتخاب مقوله ها ادامه داشته و روش کشف و بازرسی برای دسترسی به اعتبار در آن جریان یافته است.  بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، وجود رسانه‌ها و ابزارهای متعدد فرهنگی در عصر جهانی شدن فرهنگ غربی و سلطه نظام سرمایه‌داری در جهان، مقولة «جهانی شدنِ فرهنگ» مطرح شده‌ است و شاهد تغییرات فرهنگی در جامعه ایران نیز هستیم. لذا بررسی جهانی شدن و آثار آن بر هویت و فرهنگ اسلامی مورد توجه است و در نهایت دیدگاه و رویکرد ها نسبت به مقوله عرفی شدن، جهانی شدن، فرهنگ و هویت و چگونگی برخورد با تهدیدها و چالش‌های ناشی از جهانی شدن  و عرفی شدن و از خود بیگانگی فرهنگی مورد واکاوی قرار می‌گیرد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Secularization and cultural alienation in the world age

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Zolfagharzadeh Dehnavi 1
  • Dr.Alireza Rezaei 2
  • Dr.Abbas Salehi 3
1 PhD Student in Political Science, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran
2 Associate Professor of International Relations, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran
3 Assistant Professor of Political Science, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Secularization occurs first at the level of economics, politics, and then at the level of "family, values, culture, and the level of meaningful resources" and affects societies, individuals, and religions with globalization; Such as the Western lifestyle and intellectual paradigm, as well as competition in cultural obedience. The aim of the present study is to study secularization and cultural alienation in the age of globalization and the research method used in it is basic and qualitative data. The method of detection and inspection for access to credit has flowed into it. Based on the findings of the present study, the existence of various media and cultural tools in the era of globalization of Western culture and the domination of the capitalist system in the world, the category of "globalization of culture" has been raised and we see cultural changes in Iranian society. Therefore, the study of globalization and its effects on Islamic identity and culture is considered, and finally, views and approaches to the category of secularization, globalization, culture and identity, and how to deal with the threats and challenges arising from globalization and secularization. Cultural alienation itself is explored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • secularization
  • alienation
  • Culture