تبیین روش‌های تربیت دینی بر پایه اصلِ نیازمحورِ تدریج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس و پژوهشگر دانشگاه افسرزی امام حسین(ع)

2 استادیار جامعه شناسی دانشگاه افسری امام حسین(ع)

3 دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع)

4 دانش آموخته دکتری پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش در زمینه اصول تربیت و روش­های آن، از دیرباز مورد توجه اندیشمدان اسلامی بوده است و این توجه ناشی از اهمیتی است که معارف دینی در این باره نظر گرفته اند. از آن جا که خلأ وجود پژوهش­هایی که بتواند در ارتباط دقیق و موشکافانه بین دو عنصر تربیت اصل و روش های آن، به ویژه از منظر معارف دینی، کارهایی را سامان داده باشد، به شدت احساس می­شود، پژوهش حاضر بر آن است تا با روش تحقیق کیفی و داده بنیاد به تبیین روش های تربیت دینی، بر پایه یکی از اصول مهم و کاربردی تربیت دینی؛ یعنی اصل تدریج بپردازد. اشباع نظری بسندگی انتخاب مفاهیم را به عهده دارد و کشف و بازرسی پایایی و اعتبار ابزار را به عهده دارد  بدین گونه که جستجوی متون دینی و بکارگیری مفاهیم و سپس مقوله ها تا جایی ادامه یافت که احساس اشباع نظری لازم به دست آمد. اطلاعات لازم از متون دینی جمع آوری شده است. بر همین اساس، در پژوهش حاضر، اصل تربیتی تدریج و رهاوردهای آن در عرصه روش های تربیتی؛ اعم از آن چه که از سوی خود متربی لازم است تحقق یابد و آن چه که مربی به عنوان یک راهنما مد نظر قرار دهد، مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس پژوهش حاضر، اصل تدریج یکی از اصول مهم تربیتی در کنار اصول دیگر مثل خدامحوری، مسئولیت پذیری، آخرت گرایی، توجه به مناسبات اجتماعی، اخلاق مداری، نظارت مداری و تکریم  شخصیت متربی است. بر همین اساس، روش های تربیت دینی مبتنی بر اصل تدریج نیز عبارتند از: اعتدال و میانه روی، اولویت بندی و موقعیت­شناسی، تکرار و تمرین، رفق و مدارا، و آسان گیری. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the methods of religious education based on the principle of need-based gradualism

نویسندگان [English]

  • yasin kamalivahdat 1
  • Dr.Seyed Mohammad Reza Rashidi Al Hashem 2
  • mohammad qasemi 3
  • safar nasirian 4
1 Lecturer and researcher at Imam Hossein Officer University
2 Assistant Professor of Sociology, Imam Hussein Officer University
3 PhD student in Quran and Hadith and researcher at Imam Hussein University
4 PhD graduate of Farabi Campus, University of Tehran.
چکیده [English]

Research on the principles of education and its methods has long been considered by Islamic thinkers and this attention is due to the importance that religious teachings have considered in this regard. Since there is a lack of research that can be done in a precise and meticulous relationship between the two elements of the principle and its methods, especially from the perspective of religious teachings, is strongly felt, the present study on it. Is to explain the methods of religious education with the method of qualitative research and data foundation, based on one of the important and practical principles of religious education; That is, the principle of gradual pay. Theoretical saturation is enough to select the concepts and discover and inspect the reliability and validity of the tool so that the search for religious texts and the application of concepts and then categories continued until the necessary sense of theoretical saturation was obtained. Necessary information has been collected from religious texts. Accordingly, in the present study, the principle of gradual education and its achievements in the field of educational methods; Both what the coach needs to accomplish and what the coach considers to be a guide are considered. According to the present study, the principle of graduation is one of the important principles of education along with other principles such as God-centeredness, responsibility, hereafter, attention to social relations, ethics, orientation supervision and honoring the personality of the educator. Accordingly, methods of religious education based on the principle of gradualism include: moderation and moderation, prioritization and situationalism, repetition and practice, friendliness and tolerance, and facilitation.