الگوسازی مفهومی گفتمان آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران در برنامه‌های درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع). مشهد. ایران

2 دانشیار، گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار، گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقاله حاضر با هدف طراحی الگوی مفهومی گفتمان سازی آموزه‌های انقلاب اسلامی در برنامه‌های درسی انجام شد. مقاله از حیث هدف، بنیادی و از حیث روش کیفی و در زمره پژوهش نظریه‌ای قرار دارد. بدین منظور با تأسی به مراحل انجام پژوهش نظریه‌ای و با توجه به ویژگی‌های اساسی رویکرد گفتمان سازانه، الگوی مفهومی در دو بعد فرایند و کارکرد طراحی گردید. این الگوی مفهومی، شش مرحله برون سازی، تبیین، اقناع، نهادینه‌سازی، رفتارسازی و فراگیرسازی را در بر می‌گرفت که شش کارکرد تکوین مفاهیم، صراحت بخشی، پذیرش، ملکه سازی، مطالبه گری و اشاعه گفتمان را به همراه داشت. بر اساس مدل مفهومی پژوهش، توجه به گفتمان‌سازی به علت همخوانی با نظام تعلیم و تربیت اسلامی از حیث توجه به آموزه­های انقلاب اسلامی در برنامه­های درسی قابل تأمل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual Model of Discourse Making of the Islamic Revolution’s Doctrines in the Curricula

نویسندگان [English]

  • Dr.Hamideh Pakmehr 1
  • Dr.Maghsoud Amin -Khandaghi 2
  • Dr.Sayyed Javad Ghandili 3
  • Dr.Mahmoud Saeedy- Rezvani 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Science, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
2 Associate professor, Department of Curriculum Study and Instruction, Ferdowsi University of Mashhad
3 Assistant professor, Department of Curriculum Study and Instruction, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of designing a conceptual model of discourse making of the doctrines of the Islamic Revolution of Iran in the curriculu. The study was fundamental and theoretical research. For this purpose, based on the stages of theoretical research and considering the basic features of the discourse making approach, was designed a conceptual model in two dimensions of process and function. This conceptual model consisted of six stages of Externalization, explanation, persuasion, institutionalization, behaviorization, and inclusiveness, which had six functions concept development, explicitization, acceptance, tagging, demanding, and hegemony. In the end, the theoretical and practical realities of the educational system were examined from the perspective of the position and establishment of this conceptual model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Discourse Making
  • Doctrines of the Islamic Revolution
  • Conceptual Model
  • Curriculum.