تاثیر اخلاق فردی بر اخلاق سازمانی با میانجیگری اخلاق خانوادگی در کارکنان یک دانشگاه نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

2 مدرس و پژوهشگر دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی تاثیر اخلاق فردی بر اخلاق سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی اخلاق خانوادگی انجام شده است. سوال اصلی این است که آیا اخلاق فردی می‌تواند تاثیری بر اخلاق سازمانی و نحوه تعامل فرد با همکاران خود داشته باشد و آیا با ورود متغیر اخلاق خانوادگی به عنوان متغیر میانجی، شدت رابطه بین اخلاق فردی و اخلاق سازمانی دچار تغییر می‌شود؟ روش تحقیق، با توجه به هدف، کاربردی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان یکی از دانشگاه‌های نظامی تهران و نمونه آماری تعداد 70 نفر از کارکنان است که با نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوایی آن توسط 20 نفر از خبرگان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن هم با استفاده از آلفای کرونباخ، 91/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که اخلاق فردی دارای تاثیر مثبت و معنادار بر اخلاق سازمانی است. همچنین اخلاق فردی دارای تاثیر مثبت و معنادار بر اخلاق خانوادگی است هر چند شواهدی دال بر نقش میانجی اخلاق خانوادگی در رابطه بین اخلاق فردی و اخلاق خانوادگی مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of individual ethics on organizational ethics mediated by family ethics in the staff of a military university

نویسندگان [English]

  • Hassan Jabbari 1
  • Hassan Goli 2
1 Faculty member of Imam Hossein University of Officers and Guards Training
2 Lecturer and researcher at Imam Hossein (AS) University of Officers and Guards Training

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • individual ethics
  • family ethics
  • organizational ethics
  • mediating role