تأثیر اخلاق فردی بر اخلاق سازمانی با میانجی‎گری اخلاق خانوادگی در کارکنان یک دانشگاه نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

2 مدرس و پژوهشگر دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

چکیده

این تحقیق، با هدف «بررسی تأثیر اخلاق فردی بر اخلاق سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی اخلاق خانوادگی» انجام شده است. سؤال اصلی این است: آیا اخلاق فردی می‌تواند تأثیری در اخلاق سازمانی و چگونگی تعامل فرد با همکاران خود داشته باشد؟ آیا با ورود متغیر اخلاق خانوادگی به عنوان متغیر میانجی، شدت رابطه بین اخلاق فردی و اخلاق سازمانی دچار تغییر می‌شود؟ روش تحقیق، با توجه به هدف، کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان یکی از دانشگاه‌های نظامی تهران و نمونه آماری تعداد 70 نفر از کارکنان است که با نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق‌ساخته است که روایی محتوایی آن توسط 20 نفر از خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن هم با استفاده از آلفای کرونباخ، 91/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که اخلاق فردی دارای تأثیر مثبت و معنادار در اخلاق سازمانی است. همچنین اخلاق فردی دارای تأثیر مثبت و معنادار در اخلاق خانوادگی است؛ هرچند شواهدی دال بر نقش میانجی اخلاق خانوادگی در رابطۀ بین اخلاق فردی و اخلاق خانوادگی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Individual Ethics on Organizational Ethics Through Mediation Family Ethics (Case Study: Staff of a Military University)

نویسندگان [English]

 • Hassan Jabbari 1
 • Hassan Goli 2
1 PhD Student of Allameh Tabatabaei University
2 Lecturer and researcher at Imam Hossein Officer University
چکیده [English]

This study was conducted with the aim of "examining the effect of individual ethics on organizational ethics by considering the mediating role of family ethics" The main question is: can individual ethics have an impact on organizational ethics and how the individual interacts with his colleagues? Does the intensity of the relationship between individual ethics and organizational ethics change with the introduction of family ethics as a mediating variable? The research method, according to the purpose, is applied and correlational. The statistical population of the staff research is one of the military universities of Tehran and the statistical sample is 70 employees who were selected by simple random sampling. The research tool was a researcher-made questionnaire whose content validity was confirmed by 20 experts and its reliability was 0.91 using Cronbach's alpha. The results showed that individual ethics has a positive and significant effect on organizational ethics. Individual morality also has a positive and significant effect on family morality; However, no evidence was found to mediate the role of family ethics in the relationship between individual ethics and family ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethics
 • individual ethics
 • family ethics
 • organizational ethics
 • mediating role
 1. احدی قراملکی، فرامرز و سعیده سیاری (1387)، «تحویلی‎نگری مانع ترویج اخلاق»، نشریه تدبیر، 184 (6).
 2. احمدی، فریدون (1392)، «ارزیابی عوامل مؤثر در اخلاق حرفه‌ای سازمان‌های خدماتی»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، دوره 8 (2): ethicsjournal.ir.
 3. آذر، عادل؛ علی‌اصغر فانی و سیدصادق داج خوش (1392)، «سنجش اخلاق براساس مدل شبکه‌ای فازی از اخلاق کسب و کار»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، دوره 8 (3): ethicsjournal.ir.
 4. امامی‎راد، احمد (1395)، اخلاق در مشاوره و روان‌شناسی، قم: المصطفی.
 5. انصاری، منوچهر؛ جواد قربانی؛ مسعود شه‌پرست و حسین رحمانی یوشانلویی (1392)، «تأثیر عوامل فردی و سازمانی در اخلاق کاری مدیران بازاریابی با وجود متغیر تعدیل‌گر عدالت سازمانی»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، س 8 (3): ethicsjournal.ir.
 6. جوادیان، زهرا؛ محسن گل‌پرور و سمیه بلالی دهکردی (1392)، «مدل‌های پیشگیری از رفتارهای غیراخلاقی و تقویت رفتارهای مدنی سازمانی در محیط‌های کار»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، دوره 8 (3): ethicsjournal.ir.
 7. صالح‌نیا، منیره و زینب اله‌توکلی (1388)، «اخلاق سازمانی با تأکید بر منشور اخلاقی»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، دوره 4 (3): sid.ir.
 8. غلامی، علیرضا (1388)، «اخلاق سازمانی: مشکلات، موانع و راهکارها»، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، س 6، ش 25.
 9. کی‌منش (1388)، اخلاق خانوادگی، تهران: معاونت پژوهشی و آموزشی دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش عالی.
 10. متقی‌زاده اشکذری، محسن (1385)، نقش اخلاق در موفقیت سازمان‌ها، با رویکرد استراتژیک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) تهران، ایران.
 11. مطهری، مرتضی (1398)، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران: انتشارات صدرا.
 12. Elango, B; Paul, K; Kundu, S.K. & Paudel, S.K. (2010), Organizational Ethics, Individual Ethics, and Ethical Intentions in International Decision-Making. Journal of Business Ethics. DOI 10.1007/s10551-010-0524-z