رابطه میان ویژگی‌های مصرف رسانه‌ای خانواده‌های بوشهری با شاخص‌های مطلوب مصرف (مطالعه موردی: شبکه‎های اجتماعی مجازی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

2 کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی دانشگاه معارف

چکیده

هدف از این پژوهش، تبیین رابطه بین ویژگی‌های مصرف رسانه‌ای با رعایت شاخص‌های مطلوب در مصرف شبکه‌های اجتماعی مجازی خانواده‌های بوشهری است. در این مجال با ترکیبی از رویکرد کیفی و کمی در روش‌شناسی برای استخراج شاخصه‌های مطلوب و طراحی ابزار پرسشنامه، رابطه معناداری بین متغیر مستقل (میزان مصرف، نوع مصرف، جذابیت و انگیزه مصرف شبکه‌های اجتماعی مجازی) و متغیر وابسته (شاخص‌های مطلوب مصرف شبکه‌های اجتماعی مجازی خانواده‌های بوشهری) را با بهره‌گیری از نرم‌افزار spss مورد آزمون قرار دادیم. نتایج یافته‌ها در آزمون فرضیه‌ها، حاکی از آن است که از تعداد 4 متغیر مستقل در آزمون با رعایت شاخص‌های مطلوب مصرف رسانه‌ای؛ متغیر نوع شبکه‌های اجتماعی مجازی مورد استفاده، رابطه معناداری را نشان داد و 3 متغیر میزان مصرف، جذابیت و انگیزه مصرف شبکه‌های اجتماعی مجازی رابطه معناداری را در رعایت شاخص‌های مصرف این شبکه نشان ندادند. به عبارت دیگر، قابل تعمیم به کل جامعه آماری نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Media Consumption Characteristics of Bushehr Families with Desirable Consumption Indicators (Case Study: Virtual Social Networks)

نویسندگان [English]

 • Dr.Houman Alvandi 1
 • Dr.Ali Baghi Nasr Abadi 1
 • Hassan Sadeghzade 2
1 Assistant Professor of Imam Sadegh Research Institute of Islamic Sciences,
2 Master of Cultural Affairs Management, University of Education
چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the relationship between the characteristics of media consumption with the observance of desirable indicators in the consumption process of virtual social networks of Bushehr families. In this regard, with a combination of qualitative and quantitative approach in methodology for extracting desirable indicators and designing a questionnaire tool, a significant relationship between the independent variable (consumption, type of consumption, attractiveness and motivation of using virtual social networks) also dependent variable (desirable indicators of social network consumption), We tested the virtual Bushehr families using SPSS software. The results of the hypotheses test indicate that out of 4 independent variables in the test with respect to the desired media consumption indicators; The variable of type of virtual social networks used showed a significant relationship and the three variables of consumption, attractiveness and motivation of consumption of virtual social networks did not show a significant relationship in terms of consumption indicators of this network. In other words, they cannot be generalized to the whole statistical community.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bshehr
 • Family
 • Media
 • Media Consumption
 1. قرآن کریم.
 2. ابراهیمی‌پور، قاسم و جمعی از نویسندگان (1395)، شاخص‌های خانواده مطلوب از دیدگاه اسلامی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چ 1.
 3. استیفن، لیتل جان (1384)، نظریه‌های ارتباطات، ترجمه مرتضی نوربخش و سیداکبر میرحسینی، تهران: نشر جنگل، چ 1.
 4. امیرپور، مهناز؛ بهرامیان و شفیع (1392)، مبانی کلی نظریه‌های ارتباط جمعی، تهران: نشر.
 5. بهرامی، کمیل (1388)، نظریه رسانه‌ها، تهران: کویر.
 6. تبریزی، منصوره (1396)، سلامت خانواده و مصرف رسانه، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 7. تقوی، سیدعباس و سهیل صادقی ( 1396)، «بررسی رابطه مصرف رسانه‌های جمعی با میزان دینداری در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان»، پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان، ش 13.
 8. حسین‌پور، جعفر (1389)، رسانه‌ها و سرمایه اجتماعی (بررسی رابطه بین میزان مصرف رسانه‌ها و میزان سرمایه اجتماعی شهروندان تهرانی)، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 9. جی سورین، ورنر و تانکارد جیمزدبلیو (1388)، «نظریه‌های ارتباطات»، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: دانشگاه تهران، چ 4.
 10. سایت زومیت، مبین احمدی، مهر 1397: zoomit.ir .
 11. عبیدی، فاطمه (1391)، بررسی تأثیر استفاده از رسانه‌های جمعی بر سبک زندگی، گرمسار: دانشگاه آزاد اسلامی.
 12. قائمی، علی (1384)، نظام حیات خانواده در اسلام. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان، چ 9.
 13. کازنو، ژان (1384)، جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، تهران: اطلاعات، چ 8.
 14. مک‌کوئیل، دنیس (1385)، درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
 15. مهرداد، هرمز (1380)، مقدمه‌ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، تهران: فاران.
 16. ویندال، سون، بنو سیگنایزر، جین السون (1376)، کاربرد نظریه‌های ارتباطات، مقدمه‌ای بر ارتباطات برنامه‌ریزی‌شده، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
 17. هرسیج، حسین و دیگران (1390)، «بررسی تأثیرات مصرف رسانه‌ای بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان»، جامعه‌شناسی کاربردی، س 23، ش 92.