رابطه میان ویژگی‌های مصرف رسانه‌ای خانواده‌های بوشهری با شاخص‌های مطلوب مصرف (مطالعه موردی: شبکه های اجتماعی مجازی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه امام صادق (ع)

2 کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی دانشگاه معارف

چکیده

هدف از این پژوهش تبیین رابطه بین ویژگی های مصرف رسانه ای با رعایت شاخص‌های مطلوب در مصرف شبکه های اجتماعی مجازی خانواده های بوشهری است. در این مجال با ترکیبی از رویکرد کیفی و کمی در روش شناسی جهت استخراج شاخصه‌های مطلوب و طراحی ابزار پرسشنامه؛ رابطه معناداری بین متغیر مستقل (میزان، نوع، جذابیت و انگیزه مصرف شبکه های اجتماعی مجازی) و متغیر وابسته (شاخص‌های مطلوب مصرف شبکه های اجتماعی مجازی خانواده‌های بوشهری) با بهره گیری از نرم افزار spss مورد آزمون قرار دادیم. نتایج یافته‌ها در آزمون فرضیه‌ها، حاکی از آن است که از تعداد 4 متغیر مستقل در آزمون با رعایت شاخص‌های مطلوب مصرف رسانه‌ای؛ متغیر نوع شبکه های اجتماعی مجازی مورد استفاده رابطه معناداری را نشان داد و 3 متغیر میزان، جذابیت و انگیزه مصرف شبکه های اجتماعی مجازی رابطه معناداری را در رعایت شاخص‌های مصرف شبکه های اجتماعی مجازی نشان ندادند به عبارت دیگر قابل تعمیم به کل جامعه آماری نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between media consumption characteristics of Bushehr families with desirable consumption indicators(case study: virtual social networks)

نویسندگان [English]

  • Dr.hooman alvandi 1
  • Dr.Ali Baghi Nasrabadi 1
  • Hassan Sadeghzadeh 2
2 Master of Cultural Affairs Management, Maaref University
چکیده [English]

The family, as the most important social institution, has an important role in creating the identity of individuals and has important functions such as education, meeting the natural needs of human beings and creating peace in individuals. Nowadays, a new force of identity and identity finder has emerged alongside the family and acts as a complementary force or, in most cases, an anti-identity force against the family. These new identity-building forces are the mass media. The purpose of this study is to explain the relationship between media consumption and the observance of desirable indicators in the consumption of virtual social networks of Bushehr families. In this regard, with a combination of qualitative and quantitative approach in methodology to extract the desired characteristics and design a questionnaire tool; We tested a significant relationship between the independent variable (amount, type, attractiveness and motivation of using virtual social networks) and the dependent variable (desirable indicators of using virtual social networks of Bushehr families). The results of the tests in the hypothesis test indicate that out of 4 independent variables in the test with respect to the desired media consumption indicators; The variable of the type of virtual social networks used showed a significant relationship and the three variables of the amount, attractiveness and motivation of using virtual social networks did not show a significant relationship in terms of consumption indicators of virtual social networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bushehr
  • Family
  • Media
  • Media Consumption