بررسی چگونگی استفاده تحصیلی دانشجویان از فضای مجازی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 مدرس و پژوهشگر گروه معارف اسلامی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

چکیده

گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات، استفاده از اینترنت و شبکه‌های مجازی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. دغدغه اصلی مقاله حاضر، بررسی چگونگی استفاده دانشجویان خوابگاه شهدای دانشگاه تبریز از فضای مجازی است. جامعه آماری تحقیق 2000 نفر بودند که به روش تصادفی طبقه‌ای، 100 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی از نوع پیمایشی است. برای پایایی و روایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که نشان‌دهنده 938/. و واریانس 423 است. با توجه به اینکه فضای مجازی برای ایرانیان یک پدیدۀ بومی نیست و آنها نسبت به این پدیده مهاجر هستند، برای جلوگیری از آسیب‌ها و چگونگی استفاده از آن، به فرهنگ‌سازی و دانش‌افزایی در این زمینه نیاز است. ضرورت توجه دانشجویان در جایگاه فرهیختگان و آینده‌سازان به این مقوله از اهمیت دوچندانی برخوردار است. یافته‌های تحقیق گویای آن است که 46 درصد  همیشه یا اغلب و 18 درصد معمولاً بیش از زمانی که قصد داشته‌اند، در فضای مجازی حضور یافته‌اند. در زمینه کاهش بازدهی درسی،  46 درصد معتقدند که هرگز یا به‌ندرت و 18 درصد بر این باورند که همیشه یا اغلب، تحصیلشان آسیب دیده است. برای انجام تکالیف درسی، 28 درصد هرگز یا به‌ندرت و 15 درصد همیشه یا اغلب از اینترنت استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of How Academic Students Use Cyberspace and its Influence on Them (Case Study: The Students of University of Tabriz)

نویسندگان [English]

  • Dr.Hossein Ahmadisefidan 1
  • Davood Basarati 2
1 Assistant Professor, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Lecturer and researcher in the Department of Islamic Education, Imam Hussein University of Officers and Guards Training
چکیده [English]

With the expansion of communication and information technology, it is inevitable to use Internet and virtual networks. The main concern of the article is to study how the students of the dormitory of Tabriz University use cyberspace. The statistical population of the study was 2000 people and 100 people were selected by stratified random sampling method. Research method: A survey analytical-descriptive method. For reliability and validity, the Cronbach alpha was used that indicates 0.938 and its variance are 423. Regarding that the Iranians are not native in cyberspace and they are migrants, there is a need for developing culture to prevent damages and educating how to use it. The necessity of students' attention to that fact as well-educated people and future-makers has great significance. Research findings indicate that 46 percent, always, or often, and 18 percent of students usually, are involved in cyberspace more than their intended time to be in that space. In the context of reducing productivity, 46 percent of students believe never, or rarely, and 18 percent believe always or often their education  are affected by cyberspace, and 28% of them never, or rarely use, and 15% always use the Internet to do their homework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Cyberspace
  • Student
  • Impact
  • Native
  • Immigrant