بررسی اثرگذاری متغیرهای اجتماعی بر شاخص‌های امنیت اجتماعی (مقایسه تطبیقی بین ایران و ترکیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

3 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی میزان اثرگذاری متغیرهای اجتماعی بر شاخص‌های امنیت اجتماعی (مقایسه تطبیقی بین کشورهای ایران و ترکیه) انجام گرفته است. این تحقیق از نوع توصیفی؛ از نظر روش اجرا، استقرایی و از نظر زمانی از نوع مقطعی است. مطالعه حاضر به شیوۀ اسنادی و تحلیل ثانویه و با استفاده از رگرسیون ساده و چندگانه و در جامعۀ آماری شامل کشورهای ایران و ترکیه انجام شد و داده‌های آن از یک بانک اطلاعات داده­ای، شامل داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی (WVS) در فاصله 2000 تا 2020 جمع‌آوری شد. با توجه به اینکه داده‌ها از سال 2010ـ2016 در سایت بارگذاری نشده و قابل دسترس نیستند، داده‌های بازه زمانی مذکور برای عنوان تحلیل انتخاب نشدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه است که در این پژوهش، یک نوع پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت تدوین شد. نتایج نشان دادکه میزان امنیت اجتماعی در کشورهای ایران و ترکیه تفاوت معناداری ندارد (p>0.05 ) و میانگین امنیت اجتماعی نیز برای هر دو کشور نزدیک به هم است. همچنین مؤلفه‌های مشارکت اجتماعی (p <0.05 ، t=44.72، 0.25= β)، رفتار مدنی (p <0.05 ، 40.88 t=، 0.22= β)، اعتماد اجتماعی (p <0.05 ، 33.13 t=، 0.21= β)، مدارای اجتماعی (p <0.05 ، 27t=، 0.19= β) و هویت اجتماعی (p <0.05 ، 23.36 t=، 0.17= β) بیشترین تأثیر را در شاخص امنیت اجتماعی ایران دارند. در کشور ترکیه نیز مؤلفه‌های طبقه اجتماعی (p <0.05 ، t=26.93، 0.23= β)، هویت اجتماعی (p <0.05 ، 22.07 t=، 0.20= β)، اعتماد نهادی (p <0.05 ، 22t=، 0.18= β) و رفتار مدنی (p <0.05 ، 19.15t=، 0.16= β) بیشترین تأثیر را در شاخص امنیت اجتماعی دارند. لازم به ذکر است که مؤلفه مشارکت اجتماعی در ترکیه غیرمعنادار بوده و بر شاخص امنیت اجتماعی این کشور تأثیر نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Dffect of Social Variables on Social Security Indicators (Comparative Comparison between Iran and Turkey)

نویسندگان [English]

 • Shahamat Jafari 1
 • Dr.Samad Abedini 2
 • Dr.Samad Rasoulzadeh Aghdam 3
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Khalkhal Branch, Islamic Azad University, Khalkhal, Iran
2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Khalkhal Branch, Islamic Azad University, Khalkhal, Iran
3 Associate Professor of Sociology Shahid Madani University of Azarbaijan
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of social variables on social security indicators (comparative comparison between Iran and Turkey). This research is descriptive; it is inductive in terms of execution method and cross-sectional in terms of time. The present study was performed by documentary and secondary analysis using simple and multiple regression in a statistical population including Iran and Turkey and its data from a database, including Global Value Survey (WVS) data from 2000 to 2020 was collected. Due to the fact that the data from 2010-2016 have not been uploaded on the site and are not available, the data for the mentioned period have not been selected as the title of the analysis. The data collection tool is a questionnaire. In this study, a type of questionnaire was developed based on the Likert scale. The results showed that the level of social security in Iran and Turkey is not significantly different (p> 0.05) and the average social security for both countries is close to each other. Also components of social participation (p <0.05, t = 44.72, B = 0.25), civic behavior (p <0.05, t = 40.88,
b = 0.22), social trust (p <0.05, t = 33.13, b = 0.21), social tolerance (p <0.05, t = 27, b = 0.19) and social identity (p <0.05, t = 23.36, β = 0.17) have the greatest impact on Iran's social security index. In Turkey, the components of social class (p <0.05,
t = 26.93, β = 0.23), social identity (p <0.05, t = 22.07, β = 0.20), institutional trust (p <0.05, t = 22, β = 0.18) and civic behavior (p <0.05, t = 19.15, β = 0.16) have the greatest impact on the social security index. . It should be noted that the component of social participation in Turkey is non-significant and has not affected the country's social security index.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Security
 • Social Identity
 • Social Trust
 • Institutional Trust
 • Social Tolerance
 • Civic Behavior
 • Social Participation
 • Social Class
 1. باباخانی، فرهاد (1389). بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت با تأکید بر نقش پلیس. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، ش 21، صص 183-199.
 2. باپیری، امیدعلی؛ کمربیگی، خلیل و درویشی، فرزاد (1394). بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و برخی عوامل مرتبط با آن: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان ایلام. فرهنگ ایلام. دوره 16، شماره 46 و 47، بهار و تابستان، صص 90-75.
 3. باومن، زیگمونت (1384). عشق سیال: در باب ناپایداری پیوندهای انسانی. ترجمه عرفان ثابتی، تهران: ققنوس.
 4. بوزان، باری (1378). مردم، دولت‌‌ها و هراس. ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 5. پیترز، گای (1386). نظریه نهادگرایی در علم سیاست. ترجمه فرشاد مؤمنی و فریبا مؤمنی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنگ و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.
 6. پیرسون، پل (1393). سیاست در بستر زمان تاریخ نهادها و تحلیل‌های اجتماعی. ترجمه محمد فاضلی. تهران: نشر نی.
 7. تنهایی، ابوالحسن (1374). مکاتب و نظریه‌های جامعه‌شناسی. تهران: مرندیز.
 8. خادمی، علی (1387). بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه تجربی جوانان شهر تهران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
 9. دورکیم، امیل (1383). صور بنیادی حیات دینی. ترجمه باقر پرهام. تهران: نشر مرکز.
 10. روشه، گی (1376). جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز. ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: تبیان
 11. سید میرزایی، سید محمد؛ عبدالهی، زهرا و کمربیگی، خلیل (1390). بررسی رابطه میان عوامل اجتماعی و امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان شهر ایلام). فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، ش 28، صص 79-108.
 12. صارمی، محمدرضا و سنایی، اردشیر (1397). جایگاه سیاست‌گذاری‌‌‌های اقتصادی در ثبات سیاسی ترکیه پس از 2002. فصلنامه روابط بین‌الملل. دوره 11، شماره 42، صص 155-133.
 13. صدیق‌سروستانی، رحمت‌الله (1383). آسیب‏شناسی اجتماعی. تهران: انتشارات آن.
 14. ضرابی، اصغر؛ شرفی، زکیه و زنگنه، مهدی (1391). سنجش عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان شهر مشهد. فصلنامه پژوهش‏های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال اول، شماره 2، صص 105-123.
 15. عباسی‌نژاد، حسین و رفیعی‌امام، علینقی (1385). ارزیابی شاخص توسعه انسانی در مناطق روستایی ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، ش 72، صص 31-54.
 16. فیض‌زاده، علی (1382). بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های توسعه انسانی ایران و کشورهای همسایه. فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 2، شماره 9، صص 13-25.
 17. کاهه، احمد (1384). مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی (جلد اول)، تهران: انتشارات گلپونه.
 18. گیدنز، آنتونی (1379). جهان رها شده: گفتارهایی درباره یکپارچگی جهانی. ترجمه علی‌اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب، چاپ اول، انتشارات علم و ادب.
 19. گیدنز، آنتونی (1377). پیامدهای مدرنیته. ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
 20. مختاری، مریم؛ میرفردی، اصغر؛ بلالی، اسماعیل و حسینی‌اخگری، سیدمعصومه (1391). بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر یاسوج. فصلنامه پژوهش‏های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال اول، شماره 2، صص 21-40.
 21. موسوی‌خامنه، مرضیه؛ ودادهیر، ابوعلی و برزگر، نسرین (1389). توسعه انسانی مبتنی بر جنسیت و آموزش زنان (نتایج مطالعه‌ای بین کشوری)، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 8، شماره 4، صص 51-73.
 22. نبوی، سید عبدالحسن؛ حسین‌زاده، علی‌حسین و حسینی، سیده هاجر (1387). بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی و هویت قومی بر اساس امنیت اجتماعی، فصلنامه دانش انتظامی، سال 10، شماره 9، صص 9-36.
 23. نبوی، سید عبدالحسن؛ حسین‌زاده، علی‌حسین و حسینی، سیده هاجر (1389). بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی. سال 21، شماره پیاپی 40، شماره 4، زمستان، صص 96-73.

 

 1. نجفی مهدی و مهدی‌زاده، اکبر (1396). بررسی مسایل اجتماعی- امنیتی و مرزی ایران و ترکیه. مطالعات جامعه‌شناسی. دوره 9، شماره 36. صص 81-65.
 2. احمدی، محمد و کلدی، علیرضا (1391). بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر سنندج و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه، سال 3، شماره 4، صص 1-20.
 3. تاجران، عزیزالله وکلاکی، حسن (1388). بررسی تأثیر عملکرد پلیس بر احساس امنیت شهروندان تهرانی. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، دانشگاه علوم انتطامی، شماره 4.
 4. ستوده، هدایت‌الله (1384). مقدمه‌ای بر آسیب‌شناسی اجتماعی. تهران: انتشارات آوای نور.
 5. شیخی، محمدتقی (1387). جامعه‌شناسی شهری و آسیب‌شناسی شهروندی. انتشارات حریر، تهران.
 6. صدیق‌سروستانی، رحمت‌الله (1385). امنیت اجتماعی، شهرنشینی و بوم‌شناسی هراس. مجموعه مقالات همایش بررسی نقش روان‌شناسی و مشاوره و مددکاری اجتماعی در تأمین و توسعه امنیت روانی اجتماعی، جلد اول، تهران: معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران.
 7. عباسی ورکی، الهام (1387). شناسایی و تحلیل فضایی کانون‌های جرم خیز شهر قزوین با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS نمونه موردی بزه قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر در شهر قزوین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زنجان.
 8. عنایت، حلیمه؛ موحد، مجید و حیدری، الهام (۱۳۹۱). مطالعه رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در میان جوانان ۱۵-۲۹ سال ساکن شهر شیراز و یاسوج. فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، سال ۲۳، شماره اول.
 9. کمالی، عادل (1384). مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی نابرابری‌های اجتماعی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
 10. کلانتری، محسن؛ قهرمانی، علی‌اکبر؛ خسروی، یونس و جباری، کاظم (1388). مدیریت و تحلیل داده‌های بزهکاری در بخش مرکزی شهر تهران با استفاده از تکنیک‌های درونیابی و سامانه اطلاعات جغرافیایی، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال 4، صص 482-504.
 11. محمدولی، مجید (1398). مدیریت و نظارت بر بهره‌وری سازمانی. جزوه آموزشی، معاونت طرح و برنامه و بودجه ف.ا. تهران بزرگ.
 12. مساواتی آذر، مجید (1372). دیدگاه‌های جامعه‌شناسی درباره تغییرات اجتماعی. تهران: سازمان چاپ هادی.
 13. نوروزی، فیض‌الله و فولادی سپهر، سارا (1388). بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 15-29 ساله شهر تهران و عوامل موثر بر آن. فصلنامه راهبرد، سال 18، شماره 53، صص 129-159.
 14. نویدنیا، منیژه (1382). درآمدی بر امنیت اجتماعی. فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 6، شماره 19، صص 55-76.
 15. نویدنیا، منیژه (1385). تأملی نظری در امنیت اجتماعی؛ با تأکید بر گونه‌های امنیت. فصلنامه مطالعات راهبردی. سال 9، شماره 1، بهار.
 16. نویدنیا، منیژه (1388). امنیت اجتماعی. چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 17. نیازی، محسن؛ شقایی‌مقدم، الهام و شادفر، یاسمن (1390). بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان مناطق شمال (2و1) و جنوب شهر (20و19) تهران». فصلنامه جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، سال 2، شماره 3، صص 131-160.
 18. هادی‌زاده، مریم (1382). حاشیه‌نشینی و راهکارهای ساماندهی آن. مشهد: شهرداری مشهد.
 19. هزار جریبی، جعفر و حامد، محبوبه (1391). رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت در
 20. میان شهروندان تهرانی. فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 12، صص 31-57.
 21. هزارجریبی، جعفر (1390). احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری، مجله علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه اصفهان، سال 20، شماره 2، تابستان، صص 121-143.
 22. هس، کارن‌ام و میلر، لیندا س (1382). پلیس در اجتماع، راهبردهایی برای قرن بیست‌ویکم، جلد اول، ترجمه محمدرضا کلهر، دانشگاه علوم انتظامی امین، معاونت پژوهشی، اداره چاپ و نشر.
 23. Ando, Shio (2009), “The Impact of Defense Expenditure on Economic Growth: Panel Data Analysis Based on the Feder Model”, The International Journal of Economic Policy Studies, Vol. 4 Article 8, pp 141-154.
 24. Dunne, P., R. Smith and D. Willenbockel (2005), “Models of Military Expenditure and Growth: A Critical Review”, Defense and Peace Economics, 16(6), pp. 449-461.
 25. Fischer, C. S. (2014). To dwell among friends. Chicago, CH: University of Chicago Press.
 26. (2004) Human Development Report, Available at:http://hdr.undp.org/ reports/global/2004‎( 15May 2005
 27. (2005) Human Development Report, Available at: http://hdr.undp. org/reports/global/2005‎( 20March 2013
 28. (2011) Human Development Report, Available at: http://hdr.undp.org/reports/global/2011‎( 20 March 2013
 29. Human Development Report. (1994) UNDP, New York oxford, university Press.
 30. Jackson, J and Gray, E (2007), "Functional Fear: Adaptational Features of Worry about Crime", London School of Economics, Working Paper.
 31. Jackson, Jonathan (2006) ,Introducing Fear of Crime to Risk Research." Risk Analysis.Vol. 26, No.1, Pp.253- 64.
 32. Jackson, Jonathan (2015) ,Introducing Fear of Crime to Risk Research.» Risk Analysis. Vol. 26, No.1, Pp.253 -64.
 33. Jalava, Jane(2014), From norms to trust: The Luthmannian Connevtion between Trust and system, University of Helsinki, sage publication, London.
 34. Khogali, Mustafa Mohamed, (2001), Nomads and Their Sedentarization in Sudan. Khartum: University of Khartum, Department of Geography.
 35. Lindestrom, Martin; Merlo, Joan & Ostergren, Per-Olof, (2003). "Social capital and sense of insecurity in the Neighbourd: a population-based multilevel analysis in Malmo, Sweden". Social cience & medicine,Vol 5,p 1111-1120
 36. Lubuva,M, Mtani,J(2004) Urban space and security: A case of Dar es salaam, Safty audits for women,Tansania university report.
 37. Mcleod, S. (2014). Maslow›s Hierarchy of Needs. Available at, -http://www. simplypsychology.org/maslow.html.
 38. Midgley,J,Tang,K(2008) Social security:The economy and development, Palgrave Macmillan Publication
 39. Moller, B. (2000) National, Societal and Human Security Discussion – case study of the Israel Palestine conflict, Clemente, F & Kleiman, M. B. (1997). Fear of crime in the United States: A multivariate analysis, Pennsylvania state university.
 40. Moller, B. (2014). National, Societal & Human Security Discussion; Case study of the Israel – Palstine Conflict. Centre for European Policy Studies, Brussels, 277 -288.
 41. Nor th, D. C. (1995). The new institutional economics and third world development. In J. Harriss, J. Hunter & C. M. Lewis (Eds.). The New Institutional Economics and Third World Development. Routledge. Pp 17-2 5
 42. Saroukhani, B. (2011). An Introduction to the Encyclopedia of Social Sciences. Vol. II, Tehran: Kayhan.