بررسی اثرگذاری متغیرهای اجتماعی بر شاخص‌های امنیت اجتماعی (مقایسه تطبیقی بین ایران و ترکیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

3 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی میزان اثرگذاری متغیرهای اجتماعی بر شاخص‌های امنیت اجتماعی (مقایسه تطبیقی بین کشورهای ایران و ترکیه) انجام گرفته است. این تحقیق از نوع توصیفی؛ از نظر روش اجرا، استقرایی و از نظر زمانی از نوع مقطعی است. مطالعه حاضر به شیوۀ اسنادی و تحلیل ثانویه و با استفاده از رگرسیون ساده و چندگانه و در جامعۀ آماری شامل کشورهای ایران و ترکیه انجام شد و داده‌های آن از یک بانک اطلاعات داده­ای، شامل داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی (WVS) در فاصله 2000 تا 2020 جمع‌آوری شد. با توجه به اینکه داده‌ها از سال 2010ـ2016 در سایت بارگذاری نشده و قابل دسترس نیستند، داده‌های بازه زمانی مذکور برای عنوان تحلیل انتخاب نشدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه است که در این پژوهش، یک نوع پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت تدوین شد. نتایج نشان دادکه میزان امنیت اجتماعی در کشورهای ایران و ترکیه تفاوت معناداری ندارد (p>0.05 ) و میانگین امنیت اجتماعی نیز برای هر دو کشور نزدیک به هم است. همچنین مؤلفه‌های مشارکت اجتماعی (p <0.05 ، t=44.72، 0.25= β)، رفتار مدنی (p <0.05 ، 40.88 t=، 0.22= β)، اعتماد اجتماعی (p <0.05 ، 33.13 t=، 0.21= β)، مدارای اجتماعی (p <0.05 ، 27t=، 0.19= β) و هویت اجتماعی (p <0.05 ، 23.36 t=، 0.17= β) بیشترین تأثیر را در شاخص امنیت اجتماعی ایران دارند. در کشور ترکیه نیز مؤلفه‌های طبقه اجتماعی (p <0.05 ، t=26.93، 0.23= β)، هویت اجتماعی (p <0.05 ، 22.07 t=، 0.20= β)، اعتماد نهادی (p <0.05 ، 22t=، 0.18= β) و رفتار مدنی (p <0.05 ، 19.15t=، 0.16= β) بیشترین تأثیر را در شاخص امنیت اجتماعی دارند. لازم به ذکر است که مؤلفه مشارکت اجتماعی در ترکیه غیرمعنادار بوده و بر شاخص امنیت اجتماعی این کشور تأثیر نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Dffect of Social Variables on Social Security Indicators (Comparative Comparison between Iran and Turkey)

نویسندگان [English]

 • Shahamat Jafari 1
 • Dr.Samad Abedini 2
 • Dr.Rasoul Samadzadeh Aghdam 3
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Khalkhal Branch, Islamic Azad University, Khalkhal, Iran
2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Khalkhal Branch, Islamic Azad University, Khalkhal, Iran
3 Associate Professor of Sociology Shahid Madani University of Azarbaijan
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of social variables on social security indicators (comparative comparison between Iran and Turkey). This research is descriptive; it is inductive in terms of execution method and cross-sectional in terms of time. The present study was performed by documentary and secondary analysis using simple and multiple regression in a statistical population including Iran and Turkey and its data from a database, including Global Value Survey (WVS) data from 2000 to 2020 was collected. Due to the fact that the data from 2010-2016 have not been uploaded on the site and are not available, the data for the mentioned period have not been selected as the title of the analysis. The data collection tool is a questionnaire. In this study, a type of questionnaire was developed based on the Likert scale. The results showed that the level of social security in Iran and Turkey is not significantly different (p> 0.05) and the average social security for both countries is close to each other. Also components of social participation (p <0.05, t = 44.72, B = 0.25), civic behavior (p <0.05, t = 40.88,
b = 0.22), social trust (p <0.05, t = 33.13, b = 0.21), social tolerance (p <0.05, t = 27, b = 0.19) and social identity (p <0.05, t = 23.36, β = 0.17) have the greatest impact on Iran's social security index. In Turkey, the components of social class (p <0.05,
t = 26.93, β = 0.23), social identity (p <0.05, t = 22.07, β = 0.20), institutional trust (p <0.05, t = 22, β = 0.18) and civic behavior (p <0.05, t = 19.15, β = 0.16) have the greatest impact on the social security index. . It should be noted that the component of social participation in Turkey is non-significant and has not affected the country's social security index.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Security
 • Social Identity
 • Social Trust
 • Institutional Trust
 • Social Tolerance
 • Civic Behavior
 • Social Participation
 • Social Class