تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی و مشارکت ورزشی بر هزینه‌های ورزشی و درمانی کارکنان (مطالعه موردی: یکی از مراکز فرهنگی نظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/دانشگاه گیلان

3 مدرس و پژوهشگر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه افسری امام حسین(ع)، تهران، ایران.

4 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی و مشارکت ورزشی بر هزینه ­های ورزشی و درمانی کارکنان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی ـ همبستگی بوده که به شکل پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تعدادی از کارکنان یک مرکز فرهنگی نظامی تشکیل داده‌اند. نمونه آماری بر اساس تعداد قابل کفایت جهت مدل‌سازی معادلات ساختاری به میزان 10 تا 20 برابر ابعاد ترسیم‌شده در مدل مفهومی برآورد شد. از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده 80 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پرسشنامه تحقیق حاضر، برگرفته از مطالعه نوشیرانزاده (1390) بود که بین 110 نفر توزیع و در نهایت، 103 پرسشنامه جمع‌آوری شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی هم‌گرا و واگرا مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 81/0=α محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده­ ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم­افزار اسمارت پی­ ال ­اس انجام شد. یافته ­ها نشان داد عوامل  اجتماعی- اقتصادی اثر معنی­داری در هزینه­ های درمانی و هزینه­ های ورزشی دارد. همچنین مشارکت ورزشی اثر معنی­داری بر هزینه ­های ورزشی دارد، اما بر هزینه‌های درمانی اثر معنی‌داری ندارد. در نتیجه، درک ارتباط بین عوامل اجتماعی- اقتصادی و مشارکت ورزشی بر هزینه‌های ورزشی و درمانی می­تواند به سیاست­گذاران و متخصصان بهداشت و سلامت عمومی بینشی کلی و جامع ارائه دهد تا با برنامه ­ریزی همه‌جانبه، به صورت هدفمند در صدد توسعه مشارکت ورزشی جامعه هدف، برآیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Socio-Economic Factors and Sport Participation on Sport and Medical Expenditures of Employees (Case Study: One of the Military Cultural Centers)

نویسندگان [English]

 • Dr.Farnaz Fakhri 1
 • , Seyyedeh Shima Mousavi Gargari 2
 • mohsen hadi tahan 3
 • Dr.Seyed Hossein Alavi 4
1 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak
2 Ph.D in sport management/Guilan University
3 Lecturer and Researcher, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Imam Hossein (AS) Military University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Science, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the Socio-Economic Factors and Sport Participation on Sport and Medical Expenditures of employees. The present study was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in nature, which has been done in a survey. The statistical population of this research consists of a number of employees of a military cultural center. The statistical sample was estimated to be 10 to 20 times the dimensions drawn in the conceptual model based on a sufficient number for modeling structural equations. Through simple random sampling, 80 people were selected as the research sample. The questionnaire of the present study was taken from the study of Noshiranzadeh (2011) that were distributed among 110 people and finally, 103 questionnaires were collected. The validity of the questionnaire was confirmed by convergent and divergent validity. The reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha test α=0.81. Data analysis was performed by structural equation modeling and path analysis using SmartPLS software. Findings showed that the socio-economic factors has a significant effect on medical expenditures and sport expenditures. Sport participation also has a significant effect on sport expenditures, but does not have a significant effect on medical expenditures. As a result, understanding the relationship between socio-economic factors and sport participation in sports and health care costs can provide a comprehensive view for policy makers and public health professionals In order to purposefully develop comprehensive sport participation of the target community through comprehensive planning.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Socio-Economic Factors
 • Sport Participation
 • Sport Expenditures
 • Medical Expenditures
 1. اسلامی، ایوب؛ محمودی، احمد؛ خبیری، محمد و نجفیان رضوی، سیدمهدی (1392). نقش وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی (SES) در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش­های همگانی ـ تفریحی. پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(3)، 104ـ89.
 2. اکبری خوشه­مهر، بهرام (1393). تأثیر عوامل اجتماعی ـ اقتصادی بر میزان مشارکت ورزشی و هزینه­های ورزشی ـ درمانی خانوار شهرستان مراغه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز.
 3. اکبری خوشه­مهر، بهرام؛ عسکریان، فریبا؛ جعفری، سلمان و اکبری، نسیم (1394). تأثیر عوامل اجتماعی ـ اقتصادی در میزان مشارکت ورزشی خانوارهای شهرستان مراغه. مدیریت و توسعه ورزش، 6(1)، 105ـ
 4. آزاد، احمد (1394). مبانی تربیت بدنی و ورزش. انتشارات کمیته ملی المپیک.
 5. آقاعلی‌نژاد، ‌حمید؛ رجبی، حمید؛ صدیق‌سروستانی، رحمت‌الله و امیر‌زاده، فرزانه (1384). ارتباط میزان فعالیت بدنی، آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی دانش‌آموزان دختر 17ـ15 سال تهران. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 6(1)، 1ـ
 6. پارسامهر، مهربان (1390). بررسی انگیزه­های مرتبط با مشارکت مستمر در فعالیت­های ورزشی در بین دانشجویان تربیت بدنی (دانشگاه یزد)، پژوهشنامه علوم ورزشی، 7، (13)، 106ـ93.
 7. جوادی­پور، محمد و سمیع­نیا، مونا (1392). ورزش همگانی در ایران و تدوین چشم‌انداز، استراتژی و برنامه‎های آینده. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 1(4)، 21ـ
 8. حسینی، سیده وحیده؛ انوشه، منیره؛ عباس­زاده، عباس و احسانی، محمد (1392). درک دختران نوجوان و والدینشان از نقش خانواده در شکل‌گیری رفتار فعالیت بدنی در دختران، رشد و یادگیری حرکتی ـ ورزشی، ش 13، 77ـ61.

 

 1. خاک­زاده، اعظم (1393). تأثیر مشارکت ورزشی بر هزینه‌های ورزشی و درمانی کارکنان دانشگاه تبریز. [وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه تبریز، دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی].
 2. رضازاده داوری، آرش (1396). مدل­سازی معادله ساختاری با نرم­افزار PLS. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
 3. زمانی، مطهره؛ حسینی، سیدعماد و رجایی هادی (1391). اثر مخارج ورزشی در تولید ناخالص داخلی ایران. نشریه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، 4(15).
 4. سیدعامری، میرحسن و آل­قربان، محمد (1391). تبیین راهکارهای جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه‎های ورزش همگانی و تفریحی (مطالعه موردی: ارومیه). پژوهشهای مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، 4، 23ـ
 5. شیروانی، طهماسب؛ کیانی، مجید؛ انصاری اردلی، زهرا و انصاری اردلی، رضا (1393). «بررسی رابطۀ بین وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی و انگیزة مشارکت درفعالیت‌های ورزشی در بین جانبازان و معلولان استان چهارمحال و بختیاری. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 2(7)، 85ـ75.
 6. عادل‌خانی، ‌امین؛ واعظ‌موسوی، سید‌محمد‌کاظم و فراهانی، ابوالفضل (1391). سرمایه فرهنگی شرکت‌کنندگان در ورزش همگانی (سیاست‌گذاری و راهکارها). مجلس و راهبرد، 69(19)، 5ـ
 7. عسکریان، فریبا و جعفری، افشار (1388). مقایسه هزینه­های ورزشی خانوار ایرانی در سال 1380 تا 1385. پژوهش در علوم ورزشی، 25. 104ـ95.
 8. عسکریان، فریبا (1383)، بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال‌های 1377،1380 (با تکیه بر تخمین GDSP) [دانشگاه تهران].
 9. عسکریان، فریبا؛ جعفری، افشار و فخری، فرناز (1394). عوامل مؤثر در عملکرد ورزش قهرمانی در ایران. مطالعات مدیریت ورزشی، (29)، 50ـ37.
 10. فتحی، سروش (1388). تبیین جامعه‎شناختی مشارکت ورزشی دانشجویان. پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، 3(4)، 146ـ
 11. فخری، فرناز (1391). بررسی عوامل موثر بر توسعه و عملکرد ورزش قهرمانی در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز.
 12. ـ فخری، فرناز (1396). طراحی مدل عوامل مؤثر بر سهم محصولات ورزشی در تجارت خارجی کشور. رساله دکتری، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران.
 13. قالیباف، محمدباقر (1389)، نگاه راهبردی به نظام ورزش در کشور. تهران: انتشارات نگارستان حامد.
 14. قدرت­نما، اکبر و حیدری­نژاد، صدیقه (1392). رابطه انگیزه مشارکت ورزشی با میزان فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مطالعات مدیریت ورزشی، (18)، 202ـ189.
 15. کاشف، محمد (1393). ارتباط بین هزینه‌های ورزشی و درمانی با فعالیت بدنی خانوارهای ارومیه. مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 1(1)، 28ـ
 16. کلاشی، مازیار؛ کریمی، جواد و عیدی، حسین (1398). ارزش‌گذاری اقتصادی مشارکت در ورزش و تعیین میزان تمایل افراد به پرداخت هزینه (تقاضا برای ورزش). پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 9(17)، 95ـ
 17. کوشافر، علی­اصغر (1395). اصول و مبانی تربیت بدنی. تبریز: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.
 18. گودرزی، محمود؛ نصیرزاده، عبدالمهدی و وطن­دوست، مریم (1392). طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان کرمان. مدیریت ورزشی، (17)، 172ـ149.
 19. محمودی هاشمی، مریم (1395). تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات مؤثر بر مشارکت شهروندان یزد در فعالیت­های ورزشی با استفاده از تکنین تاپسیس. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت.
 20. مرادی، مهدی؛ شجیع، رضا و سوری، رحمان (1398). تحلیل وضعیت مشارکت ورزش همگانی در ایران و تبیین چالش ها و موانع کلان. معاونت پژوهش‌های اجتماعی فرهنگی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ.

 

 1. مرتضایی، لیلا و اندام، رضا (1393). بررسی روایی و پایایی پرسشنامه انگیزه‎های مشارکت زنان در ورزش‎های تفریحی آبی. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(4)، 11ـ
 2. نوری زهمکان، محسن (1398). عوامل مؤثر در مشارکت ورزشی سربازان نیروی زمینی ارتش جنوب شرق کشور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 3. ـ نوشیروانزاده، فاطمه (1390). رابطه مشارکت ورزشی با هزینههای ورزشی و درمانی‌ در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های تبریز. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
 4. -Abraham, JM., Nyman, JA., Feldman, R., Barleen, N. (2012). The effect of participation in a Fitness Rewards Program on medical care expenditures in an employee population, J Occup Environ Med. 2012 Mar;54(3):280-5. doi: 10.1097/JOM.0b013e318246f20e.
 5. - Coenders, F. C.V. Mensvoort, Kraaykamp, G & Breedveld, K. (2017) Does sport participation improve health? A panel analysis on the role of educational attainment, economic deprivation and work–family load, European Journal for Sport and Society, 14:1, 45-59, DOI: 10.1080/16138171.2017.1284388.
 6. - Downward, P. Hallmann, K. Rasciute, S. (2017), Exploring the interrelationship between sport, health and social outcomes in the UK: implications for health policy. The European Journal of Public Health, Vol. 28, No. 1, 99–104
 7. - Hallmann, K; Breuer, C. (2014). The influence of socio-demographic indicators economic determinants and social recognition on sport participation in Germany. European Journal of Sport Science, 14(1), 324-331.
 8. - Kurt Beil, ND, LAc, MPH. (2011). Physical Activity and the Intertwine: A Public Health Method of Reducing Obesity and Healthcare Costs, A Report to the Intertwine Alliance Partners.
 9. - Malm, Ch. 1 , Jakobsson,J and Isaksson,A (2019). Physical Activity and Sports—Real Health Benefits: A Review with Insight into the Public Health of Sweden. Sports 2019, 7, 127; doi:10.3390/sports7050127.
 10. - Taylor, P., Hallmann, K., Breuer, C., Hallmann, K., & Breuer, C. (2014).
  The influence of socio-demographic indicators economic determinants
  1. اسلامی، ایوب؛ محمودی، احمد؛ خبیری، محمد و نجفیان رضوی، سیدمهدی (1392). نقش وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی (SES) در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش­های همگانی ـ تفریحی. پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(3)، 104ـ89.
  2. اکبری خوشه­مهر، بهرام (1393). تأثیر عوامل اجتماعی ـ اقتصادی بر میزان مشارکت ورزشی و هزینه­های ورزشی ـ درمانی خانوار شهرستان مراغه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز.
  3. اکبری خوشه­مهر، بهرام؛ عسکریان، فریبا؛ جعفری، سلمان و اکبری، نسیم (1394). تأثیر عوامل اجتماعی ـ اقتصادی در میزان مشارکت ورزشی خانوارهای شهرستان مراغه. مدیریت و توسعه ورزش، 6(1)، 105ـ
  4. آزاد، احمد (1394). مبانی تربیت بدنی و ورزش. انتشارات کمیته ملی المپیک.
  5. آقاعلی‌نژاد، ‌حمید؛ رجبی، حمید؛ صدیق‌سروستانی، رحمت‌الله و امیر‌زاده، فرزانه (1384). ارتباط میزان فعالیت بدنی، آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی دانش‌آموزان دختر 17ـ15 سال تهران. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 6(1)، 1ـ
  6. پارسامهر، مهربان (1390). بررسی انگیزه­های مرتبط با مشارکت مستمر در فعالیت­های ورزشی در بین دانشجویان تربیت بدنی (دانشگاه یزد)، پژوهشنامه علوم ورزشی، 7، (13)، 106ـ93.
  7. جوادی­پور، محمد و سمیع­نیا، مونا (1392). ورزش همگانی در ایران و تدوین چشم‌انداز، استراتژی و برنامه‎های آینده. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 1(4)، 21ـ
  8. حسینی، سیده وحیده؛ انوشه، منیره؛ عباس­زاده، عباس و احسانی، محمد (1392). درک دختران نوجوان و والدینشان از نقش خانواده در شکل‌گیری رفتار فعالیت بدنی در دختران، رشد و یادگیری حرکتی ـ ورزشی، ش 13، 77ـ61.

   

  1. خاک­زاده، اعظم (1393). تأثیر مشارکت ورزشی بر هزینه‌های ورزشی و درمانی کارکنان دانشگاه تبریز. [وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه تبریز، دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی].
  2. رضازاده داوری، آرش (1396). مدل­سازی معادله ساختاری با نرم­افزار PLS. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
  3. زمانی، مطهره؛ حسینی، سیدعماد و رجایی هادی (1391). اثر مخارج ورزشی در تولید ناخالص داخلی ایران. نشریه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، 4(15).
  4. سیدعامری، میرحسن و آل­قربان، محمد (1391). تبیین راهکارهای جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه‎های ورزش همگانی و تفریحی (مطالعه موردی: ارومیه). پژوهشهای مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، 4، 23ـ
  5. شیروانی، طهماسب؛ کیانی، مجید؛ انصاری اردلی، زهرا و انصاری اردلی، رضا (1393). «بررسی رابطۀ بین وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی و انگیزة مشارکت درفعالیت‌های ورزشی در بین جانبازان و معلولان استان چهارمحال و بختیاری. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 2(7)، 85ـ75.
  6. عادل‌خانی، ‌امین؛ واعظ‌موسوی، سید‌محمد‌کاظم و فراهانی، ابوالفضل (1391). سرمایه فرهنگی شرکت‌کنندگان در ورزش همگانی (سیاست‌گذاری و راهکارها). مجلس و راهبرد، 69(19)، 5ـ
  7. عسکریان، فریبا و جعفری، افشار (1388). مقایسه هزینه­های ورزشی خانوار ایرانی در سال 1380 تا 1385. پژوهش در علوم ورزشی، 25. 104ـ95.
  8. عسکریان، فریبا (1383)، بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال‌های 1377،1380 (با تکیه بر تخمین GDSP) [دانشگاه تهران].
  9. عسکریان، فریبا؛ جعفری، افشار و فخری، فرناز (1394). عوامل مؤثر در عملکرد ورزش قهرمانی در ایران. مطالعات مدیریت ورزشی، (29)، 50ـ37.
  10. فتحی، سروش (1388). تبیین جامعه‎شناختی مشارکت ورزشی دانشجویان. پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، 3(4)، 146ـ
  11. فخری، فرناز (1391). بررسی عوامل موثر بر توسعه و عملکرد ورزش قهرمانی در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز.
  12. ـ فخری، فرناز (1396). طراحی مدل عوامل مؤثر بر سهم محصولات ورزشی در تجارت خارجی کشور. رساله دکتری، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران.
  13. قالیباف، محمدباقر (1389)، نگاه راهبردی به نظام ورزش در کشور. تهران: انتشارات نگارستان حامد.
  14. قدرت­نما، اکبر و حیدری­نژاد، صدیقه (1392). رابطه انگیزه مشارکت ورزشی با میزان فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مطالعات مدیریت ورزشی، (18)، 202ـ189.
  15. کاشف، محمد (1393). ارتباط بین هزینه‌های ورزشی و درمانی با فعالیت بدنی خانوارهای ارومیه. مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 1(1)، 28ـ
  16. کلاشی، مازیار؛ کریمی، جواد و عیدی، حسین (1398). ارزش‌گذاری اقتصادی مشارکت در ورزش و تعیین میزان تمایل افراد به پرداخت هزینه (تقاضا برای ورزش). پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 9(17)، 95ـ
  17. کوشافر، علی­اصغر (1395). اصول و مبانی تربیت بدنی. تبریز: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.
  18. گودرزی، محمود؛ نصیرزاده، عبدالمهدی و وطن­دوست، مریم (1392). طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان کرمان. مدیریت ورزشی، (17)، 172ـ149.
  19. محمودی هاشمی، مریم (1395). تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات مؤثر بر مشارکت شهروندان یزد در فعالیت­های ورزشی با استفاده از تکنین تاپسیس. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت.
  20. مرادی، مهدی؛ شجیع، رضا و سوری، رحمان (1398). تحلیل وضعیت مشارکت ورزش همگانی در ایران و تبیین چالش ها و موانع کلان. معاونت پژوهش‌های اجتماعی فرهنگی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ.

   

  1. مرتضایی، لیلا و اندام، رضا (1393). بررسی روایی و پایایی پرسشنامه انگیزه‎های مشارکت زنان در ورزش‎های تفریحی آبی. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(4)، 11ـ
  2. نوری زهمکان، محسن (1398). عوامل مؤثر در مشارکت ورزشی سربازان نیروی زمینی ارتش جنوب شرق کشور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
  3. ـ نوشیروانزاده، فاطمه (1390). رابطه مشارکت ورزشی با هزینههای ورزشی و درمانی‌ در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های تبریز. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
  4. -Abraham, JM., Nyman, JA., Feldman, R., Barleen, N. (2012). The effect of participation in a Fitness Rewards Program on medical care expenditures in an employee population, J Occup Environ Med. 2012 Mar;54(3):280-5. doi: 10.1097/JOM.0b013e318246f20e.
  5. - Coenders, F. C.V. Mensvoort, Kraaykamp, G & Breedveld, K. (2017) Does sport participation improve health? A panel analysis on the role of educational attainment, economic deprivation and work–family load, European Journal for Sport and Society, 14:1, 45-59, DOI: 10.1080/16138171.2017.1284388.
  6. - Downward, P. Hallmann, K. Rasciute, S. (2017), Exploring the interrelationship between sport, health and social outcomes in the UK: implications for health policy. The European Journal of Public Health, Vol. 28, No. 1, 99–104
  7. - Hallmann, K; Breuer, C. (2014). The influence of socio-demographic indicators economic determinants and social recognition on sport participation in Germany. European Journal of Sport Science, 14(1), 324-331.
  8. - Kurt Beil, ND, LAc, MPH. (2011). Physical Activity and the Intertwine: A Public Health Method of Reducing Obesity and Healthcare Costs, A Report to the Intertwine Alliance Partners.
  9. - Malm, Ch. 1 , Jakobsson,J and Isaksson,A (2019). Physical Activity and Sports—Real Health Benefits: A Review with Insight into the Public Health of Sweden. Sports 2019, 7, 127; doi:10.3390/sports7050127.
  10. - Taylor, P., Hallmann, K., Breuer, C., Hallmann, K., & Breuer, C. (2014).
   The influence of socio-demographic indicators economic determinants
   and social recognition on sport participation in Germany. European
   Journal of Sport Science, 14(sup1), S324--S331. https://doi.org/10.1080/17461391.2012.704078
  11. -Van Dyck, D.; Cerin, E.; De Bourdeauhuij, I.; Salvo, D.; Christiansen, L.B.; Macfarlane, D.; Owen, N.; Mitas, J.; Troelsen, J.; Aquinaga-Ontoso, J.; et al. Moderating effects of age, gender and education on the associations of perceived neighborhood environment attributes with accelerometer-based physical activity: The IPEN adult study. Health Place 2015, 36, 65–73.
  and social recognition on sport participation in Germany. European
  Journal of Sport Science, 14(sup1), S324--S331. https://doi.org/10.1080/17461391.2012.704078
 11. -Van Dyck, D.; Cerin, E.; De Bourdeauhuij, I.; Salvo, D.; Christiansen, L.B.; Macfarlane, D.; Owen, N.; Mitas, J.; Troelsen, J.; Aquinaga-Ontoso, J.; et al. Moderating effects of age, gender and education on the associations of perceived neighborhood environment attributes with accelerometer-based physical activity: The IPEN adult study. Health Place 2015, 36, 65–73.