تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی و مشارکت ورزشی بر هزینه‌های ورزشی و درمانی کارکنان (مطالعه موردی: یکی از مراکز فرهنگی نظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/دانشگاه گیلان

3 مدرس و پژوهشگر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه افسری امام حسین(ع)، تهران، ایران.

4 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی و مشارکت ورزشی بر هزینه ­های ورزشی و درمانی کارکنان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی ـ همبستگی بوده که به شکل پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تعدادی از کارکنان یک مرکز فرهنگی نظامی تشکیل داده‌اند. نمونه آماری بر اساس تعداد قابل کفایت جهت مدل‌سازی معادلات ساختاری به میزان 10 تا 20 برابر ابعاد ترسیم‌شده در مدل مفهومی برآورد شد. از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده 80 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پرسشنامه تحقیق حاضر، برگرفته از مطالعه نوشیرانزاده (1390) بود که بین 110 نفر توزیع و در نهایت، 103 پرسشنامه جمع‌آوری شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی هم‌گرا و واگرا مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 81/0=α محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده­ ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم­افزار اسمارت پی­ ال ­اس انجام شد. یافته ­ها نشان داد عوامل  اجتماعی- اقتصادی اثر معنی­داری در هزینه­ های درمانی و هزینه­ های ورزشی دارد. همچنین مشارکت ورزشی اثر معنی­داری بر هزینه ­های ورزشی دارد، اما بر هزینه‌های درمانی اثر معنی‌داری ندارد. در نتیجه، درک ارتباط بین عوامل اجتماعی- اقتصادی و مشارکت ورزشی بر هزینه‌های ورزشی و درمانی می­تواند به سیاست­گذاران و متخصصان بهداشت و سلامت عمومی بینشی کلی و جامع ارائه دهد تا با برنامه ­ریزی همه‌جانبه، به صورت هدفمند در صدد توسعه مشارکت ورزشی جامعه هدف، برآیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Socio-Economic Factors and Sport Participation on Sport and Medical Expenditures of Employees (Case Study: One of the Military Cultural Centers)

نویسندگان [English]

  • Dr.Farnaz Fakhri 1
  • , Seyyedeh Shima Mousavi Gargari 2
  • mohsen hadi tahan 3
  • Dr.Seyed Hossein Alavi 4
1 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak
2 Ph.D in sport management/Guilan University
3 Lecturer and Researcher, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Imam Hossein (AS) Military University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Science, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the Socio-Economic Factors and Sport Participation on Sport and Medical Expenditures of employees. The present study was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in nature, which has been done in a survey. The statistical population of this research consists of a number of employees of a military cultural center. The statistical sample was estimated to be 10 to 20 times the dimensions drawn in the conceptual model based on a sufficient number for modeling structural equations. Through simple random sampling, 80 people were selected as the research sample. The questionnaire of the present study was taken from the study of Noshiranzadeh (2011) that were distributed among 110 people and finally, 103 questionnaires were collected. The validity of the questionnaire was confirmed by convergent and divergent validity. The reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha test α=0.81. Data analysis was performed by structural equation modeling and path analysis using SmartPLS software. Findings showed that the socio-economic factors has a significant effect on medical expenditures and sport expenditures. Sport participation also has a significant effect on sport expenditures, but does not have a significant effect on medical expenditures. As a result, understanding the relationship between socio-economic factors and sport participation in sports and health care costs can provide a comprehensive view for policy makers and public health professionals In order to purposefully develop comprehensive sport participation of the target community through comprehensive planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socio-Economic Factors
  • Sport Participation
  • Sport Expenditures
  • Medical Expenditures