آموزش مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر کاهش رفتارهای پرخطر نوجوانان (مطالعه موردی: نوجوانان کانون اصلاح و تربیت شهر کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه‌شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی در کاهش رفتارهای پر خطر نوجوانان شهر کرمان در سال 1400ـ1399 است. جامعۀ آماری این تحقیق نوجوانان کانون اصلاح و تربیت شهر کرمان بودند که تعداد آنها 43 نفر است که با استفاده از روش نمونه‌گیری همه‌شماری با روش تحقیق نیمه‌تجربی مورد آزمون قرار گرفتند. تمام آزمودنی‌ها با استفاده از پرسشنامۀ رفتارهای پر خطر مورد پیش آزمون قرار گرفت و بعد از آموزش مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی به گروه آزمایش که شامل 22 نفر بودند، پس‌آزمون انجام شد. با استفاده از شاخص مانکوا در نرم افزار اس پی اس اس 21 به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد آموزش مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی بر کاهش رفتارهای خشونت‌آمیز نوجوانان کانون اصلاح و تربیت شهر کرمان مؤثر بوده، یعنی نسبت F با اطمینان 95 درصد برابر با 25/9 بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Training Effective Social and Communication Skills in Reducing Adolescents' High-Risk Behaviors (Case Study: Adolescents of Reformatory School of Kerman)

نویسندگان [English]

  • Neda Fadaee 1
  • Dr.GholamReza Jafarinia 2
  • Dr.Moloud Keykhosrovani 3
1 PhD Student in Sociology, majoring of social issues of Iran, Islamic Azad University, Bushehr Branch, Bushehr, Iran,
2 Associate Professor, Department of Social Sciences, Islamic Azad University, Bushehr Branch, Bushehr, Iran,
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Bushehr Branch, Bushehr, Iran,
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of social and communication skills training in reducing high-risk behaviors of adolescents in Kerman in 2020-2021. The statistical population of this study was the adolescents of Kerman reformatory school, whose number is 43 people who were tested using quantitative sampling method with quasi-experimental research method. All subjects were pre-tested using the high-risk behaviors questionnaire and after teaching social and communication skills to the experimental group, which consisted of 22 people, the post-test was performed. Data were analyzed using MANCOVA index in SPSS 21 software. The results of the hypothesis test showed that social and communication skills training was effective in reducing violent behaviors of adolescents in Kerman reformatory school. This means that the F-ratio was 9.25 with 95% confidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Skills
  • Communication Skills
  • Violent Behaviors
  • Adolescents of Reformatory School