مطالعه جامعه آرمانی در سیره شهدای دفاع مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دکترای جامعه‌شناسی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

چکیده

ترسیم جامعه آرمانی، نگاهی انتقادآمیز به وضع موجود جامعه است که دغدغه طراحان آن، رساندن انسان به سعادت است. این پژوهش درصدد تعیین چارچوب مفهومی جامعه آرمانی و راه­های شکل‌دهی به آن در منظومه فکری و سیره شهدای دفاع مقدس است. روش پژوهش، روش تحلیل محتواست. جامعه آماری پژوهش، مجموعه آثار مکتوب شهدای دفاع مقدس و خاطره‌هایی است که از آنها نقل شده است. شیوه نمونه‌گیری هدفمند است. اعتبار ابزار سنجش با استفاده از آزمون کاپا (0.88) تعیین شده است. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه پژوهش نشان داد که مشخّصه اصلی جامعه آرمانی از دیدگاه شهدا، جامعه‌ای است عدالت‌محور و عقلانی. مقوله‌هایی که برای رسیدن به چنین جامعه‌ای تعیین شده، عبارت‌اند از: متخلّق شدن به خُلق خدایی، نهادینه شدن فرهنگ قرآن در جامعه، ولایت‌پذیری از معصومین و ولیّ‌ امر زمان، همراهی ایمان، علم و عمل، خانواده‌گرایی، وحدت و یک‌پارچگی، داشتن بصیرت سیاسی و استقامت در برابر ستمگران زمان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Utopian Society Through the Biography of the Martyrs of the Holy Defense

نویسندگان [English]

  • Dr.Parviz Sabouri Kazaj
  • Javad Sabouri Kazaj
PhD in Sociology and Lecturer of Islamic Azad University, Khalkhal Branch,
چکیده [English]

Describe the utopian society is a critical look at the current state of society, whose designers' concern is to bring human beings to happiness. This research seeks to determine the conceptual framework of the utopian society and the ways to shape it in the intellectual system and the life of the martyrs of the holy defense. The research method is content analysis method. The statistical population of the research is a collection of written works of the martyrs of the holy defense and memoirs that have been quoted from them. The sampling method is purposeful. The validity of the measurement tool was determined using the kappa test (0.88)). The collected data were analyzed using MAXQDA and SPSS software. The result of the research showed that the main characteristic of the utopian society from the perspective of the martyrs is a justice-oriented and rational society. The categories that have been determined to achieve such a society are: Behaving as God pleases, institutionalization of the Qur'anic culture in society, guardianship of the infallibles(Prophet and Imams) and guardian of time, companionship of faith, science and practice, family orientation, unity and integrity, and political insight. And endurance against the oppressors of time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Utopian Society
  • Martyr
  • Intellectual System
  • Biography