آسیب‌شناسی برنامه‌های ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

چکیده

مقاله حاضر به بررسی آسیب‌شناسی برنامه‌های ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز به عنوان یک شاخص مهم در جهت برنامه‌ریزی‌های آینده نظام تعلیم و تربیت پرداخته است. کار فرهنگی و برنامه‌های ترویج و توسعه فرهنگ نماز برای دانشجویان به‌طور عام، یکی از سیاست‌های معاونت فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی است. هر پدیده‌ای ممکن است در معرض آسیب­های متفاوت قرار گیرد؛ ضرورت دارد رویکرد برنامه‌ریزی وضعیت اقامه نماز مورد کنکاش قرار گیرد و آسیب‌های آن شناسایی شود. با شناسایی نقاط ضعف و آسیب‌ها می‌توان به برنامه‌ای جامع در جهت تقویت هر چه بیشتر برنامه‌های ترویج و توسعه نماز دست یافت. این پژوهش پیمایشی، کاربردی و از نظر اجرا توصیفی و تحلیلی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کل دانشجویان­ مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان است. در این نوشتار برای نمونه‌گیری به صورت تصادفی 364 نفر از دانشجویان انتخاب شدند. براساس نتایج پژوهش، میانگین شاخص برنامه‌های ترویجی اقامه نماز 54/2، یعنی متوسط به پایین است. این شاخص بیشترین همبستگی را با شاخص امام جماعت (50/0r=) و بعد استادان، مسئولان و کارکنان (40/0r=) و در نهایت، با شاخص مسجد دانشگاه (24/0r=) دارد. در ادامه، می‌توان ارتباط شاخص نهادینه کردن را با متغیرهای مستقل تحقیق مورد بررسی قرار داد. بیشترین میزان ارتباط برای شاخص آگاه‌سازی «28/0r= » و مبلغان مذهبی«27/0r= » است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Culture Promotion and Development Programs to Pray at Islamic Azad University of Sirjan

نویسندگان [English]

  • Dr. Tayebeh Balvardi 1
  • Zohreh Ghavidel 2
1 Assistant Professor, Department of Islamic knowledge, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran,
2 Master of Sociology, Islamic Azad University, Sirjan, Iran
چکیده [English]

The present article examines the pathology of programs to promote and develop the culture of prayer as an important indicator for future planning of the education system. Cultural work and programs to promote and develop the culture of prayer for students in general, is one of the policies of the Vice Chancellor of Culture at the Islamic Azad University. Each phenomenon may be exposed to different damages; it is necessary to study the planning approach of the situation of offering prayers and identify its harms. By identifying weaknesses and injuries, comprehensive plans can be achieved to further strengthen prayer promotion and development programs. This research is a survey, applied and descriptive and analytical in terms of correlation. The statistical population is all students studying at the Islamic Azad University of Sirjan. In this study, 364 students were randomly selected for sampling. According to the research results, the average index of extension programs for prayer is 2.54, which means that it is average to low. This index has the highest correlation with the Congregational Imam index (r = 0.50), followed by professors, officials and staff (r = 0.40) and finally, with the university mosque index (r = 0.24). In the following, the relationship between the institutionalization index and the independent variables of the research can be examined. The highest correlation for the awareness index is "r = 0.28" and for religious missionaries is "r = 0.27".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Programs
  • Promotion and Development
  • Prayer
  • Cultural Trustees (Professors
  • Imams)
  • Physical Environment of the University Mosque
  • Awareness
  • Rewards