الگوی آموزشی مدیریت صحنه در مقابله با تهدیدات نرم «با تأکید بر شایستگی‌ها و قابلیت فراگیران»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

چکیده

یکی از روش‌های مناسب برای مقابله با تهدیدات نرم، آگاهی‌بخشی و ایجاد بصیرت در بین آحاد مردم، گروه‌های آماج و به ویژه مدیران صحنه، دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان فرهنگی ـ اجتماعی از طریق آموزش است. مقاله حاضر، با هدف مقابله مدیریت‎شده با تهدیدات نرم، در حوزه آموزش با بهره‌گیری از دیدگاه‌های صاحب‌نظران و مبتنی بر رهنمودهای مقام معظم رهبری تدوین شده است. روش تحقیق به شکل ترکیبی بوده که در بخش کیفی با تحلیل محتوای گفتمان رهبری و در بخش کمی با توصیف داده‌های گردآوری‌شده صورت گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات آن با انجام پرسشنامه در جامعه آماری بین 50 نفر از خبرگان فرهنگی، اجتماعی و امنیتی به صورت هدفمند اجرا شده است. در این پژوهش، سه مؤلفه شامل: اهداف کلی الگوی آموزشی (با 5 شاخص)، شایستگی‌های فراگیران (با 7 شاخص) و قابلیت‌های فراگیران (با 7 شاخص متناظر در سه حیطه‌ دانشی، انگیزشی و مهارتی)، از منظر خبرگان مورد بررسی و سنجش قرار گرفته که در نتیجه، با 76/0 ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است. قابلیت‌ها و توانایی‌های فراگیران به عنوان برونداد الگوی آموزش مقابله با تهدید نرم باید مطلوب رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی باشد؛ یعنی «افرادی دارای شناخت کافی از تهدید نرم و ابزار و شیوه‌های آن، توانمند در مدیریت صحنه فرهنگی، بهره‌مند از بصیرتی عمارگونه، داشتن صبر مالک‌اشتری و امیدوار به آینده‌ای پیروزمند».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management Training Model for Dealing with Soft Threats "Emphasizing the Competencies and Abilities of Learners"

نویسنده [English]

  • Dr.khodayar ebrahimi
Assistant Professor of Imam Hossein University of Officers and Guards Training,
چکیده [English]

One of the best ways to deal with soft threats is to raise awareness and insight among people, target groups and especially managers, stakeholders and
socio-cultural planners through education. The present article, with the aim of managing soft threats in the field of education, has been compiled using the views of experts and based on the guidelines of the Supreme Leader. The research method was a combination of qualitative part with analysis of the content of leadership discourse and quantitative part with description of the collected data. Its data collection tool has been purposefully implemented by conducting a questionnaire in the statistical community among 50 cultural, social and security experts. In this study, three components include: general objectives of the educational model (with 5 indicators), learners 'competencies (with 7 indicators) and learners' abilities (with 7 corresponding indicators in three areas of knowledge, motivation and skills), from the perspective of experts As a result, it is confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.76. The abilities and capabilities of learners as the output of the training model for dealing with soft threats should be desirable for the great leader of the Islamic Revolution; It means "people with sufficient knowledge of soft threat and its tools and methods, capable of managing the cultural scene, benefiting of Ammar's insight (the first Muslim to build a mosque), having patience like Malik al-Ashtar (one of the loyal companions of imam Ali (a.s)) and hoping for a victorious future."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Model
  • Supreme Leader
  • Soft Threats
  • Competence and Ability of Learners