بررسی رابطه بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی با رهبری تحول و تعیین درجه تناسب مدل فرهنگ سازمانی مبتنی بر رهبری تحول در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی انجام این پژوهش، ارائه مدل فرهنگ سازمانی مبتنی بر رهبریِ تحول در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. روش تحقیق این پژوهش از نوع داده‌بنیاد خودظهور (مرحله کیفی) و پیمایشی مقطعی (مرحله کمی) است. جامعه آماریِ بخش کیفی خبرگان حوزه فرهنگ و صدا و سیما بودند که به روش هدفمند و گلوله‌برفی اقدام به نمونه‌گیری از آنها شد. جامعه بخش کمّی هم تمام کارکنان و مدیران سازمان صدا و سیمای شهر تهران به تعداد 16372 نفر بودند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و 375 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس به روش تصادفی ساده نمونه‌گیری انجام شد. بر این اساس، بعد از سندکاوی (مطالعه پیشینه نظری و پیشینه پژوهشی)، متغیرهای فرهنگ سازمانی و رهبری تحول فهرست شدند و نظرات خبرگان در قالب فن دلفی درباره آنها اخذ شد. خروجی بخش کیفی پژوهش در قالب پرسشنامه محقق‌ساخته تنظیم و بین نمونه آماری بخش کمی توزیع و داده‌ها جمع‌آوری شد. برای تعیین روایی ابزار پژوهش (معادل 0.81) از روایی محتوا (اخذ نظر خبرگان در خصوص پرسشنامه­ها و رفع ابهامات و ایرادات آنها) و محاسبه ضریب نسبی روایی محتوا (CVR)، و برای تعیین پایایی ابزار (معادل 0.85) از آلفای کرونباخ استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری‌شده در بخش کیفی، از روش کدگذاری استفاده شد و در بخش کمی از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون‌های آمار استنباطی (آزمون تی، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی)بهره گرفته شد. نتایج به ‌دست‎آمده از تجزیه و تحلیل داده‌ها بدین شرح است: در مجموع، 54 شاخص و 12 مؤلفه برای مدل فرهنگ سازمانی مبتنی بر رهبری تحول در سازمان صدا و سیما شناسایی شدند که در مرحله کمی و با آزمون تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفتند. وضعیت موجود فرهنگ سازمانی در صدا و سیما پایین‌تر از میانگین و رهبریِ تحول بالاتر از میانگین بود. بین مؤلفه ­های فرهنگ سازمانی با رهبریِ تحول ارتباط معنی­ داری در سازمان صدا و سیما وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship Between the Components of Organizational Culture with Transformational Leadership and Determining the Degree of Appropriateness of the Organizational Culture Model Based on Transformational Leadership in the Broadcasting Organization of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Bahmani 1
  • Dr.Fatemeh Farahani Azizabadi 2
  • Dr.Seyed Reza Salehi Amiri 3
  • Dr.Seyed Mohammad Dadgaran 4
1 : PhD Student, Department of Cultural Management and Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Cultural Management and Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Cultural Management and Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Cultural Management and Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this study is to present a model of organizational culture based on transformational Leadership in the Broadcasting Organization of the Islamic Republic of Iran. The research method of this research is self-emerging data type (qualitative stage) and cross-sectional survey (quantitative stage). The statistical population of the qualitative section were Elites in the field of culture and Broadcasting, which were sampled in a targeted manner and with snowballs Debt-snowball method. The population of the quantitative section was 16,372 all employees and managers of the Tehran Broadcasting Organization. Cochran's formula was used to determine the sample size and 375 people were selected as the sample. Then sampling was done by simple random method. Accordingly, after document analysis (study of theoretical background and research background), the variables of organizational culture and transformational Leadership were listed and the opinions of elites in the form of Delphi method were obtained. The output of the qualitative part of the research was prepared in the form of a researcher-made questionnaire and distributed among the statistical sample of the quantitative part and the data were collected. To determine the validity of the research tool (equivalent to 0.81) from the content validity (taking elite's opinions about the questionnaires and removing their ambiguities and problems) and to calculate the relative content validity coefficient (CVR), and to determine the reliability of the tool (equivalent to 0.85) from Cronbach's alpha used. In order to analyze the collected data in the qualitative part, the coding method was used and in the quantitative part, descriptive statistics indices and inferential statistical tests (t-test, heuristic and confirmatory factor analysis) were used. . The results obtained from the data analysis are as follows: In total, 54 indicators and 12 components were identified for the organizational culture model based on transformational Leadership in the Broadcasting Organization, which were confirmed in a quantitative step by confirmatory factor analysis. The current state of organizational culture in broadcasting was below average and transformational Leadership was above average. There was a significant relationship between the components of organizational culture and transformational Leadership in the IRIB.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Organizational Culture
  • Transformation Leadership
  • Broadcasting Organization