نقش واسطه ای سرمایه فکری در تأثیرگذاری آموزش و توسعه منابع انسانی بر عملکرد نوآورانه در سازمان بسیج استادان استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی/ گرایش منابع انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

امروزه سازمان‌هایی موفق‌اند که بتوانند با افزایش خلاقیت و نوآوری، از فرصت‌ها بهتر استفاده کنند. سازمان‌ها از طریق اقداماتی نظیر آموزش و توسعه نیروی انسانی می‌توانند مهارت‌ها، نگرش‌ها و رفتار افراد را تحت تأثیر قرار دهند. هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه‌ایِ سرمایه فکری در تأثیرگذاری آموزش و توسعه منابع انسانی بر عملکرد نوآورانه در سازمان بسیج استادان استان گیلان است. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و برحسب روش، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است که با به‌کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی، داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شده است. از آنجا که سطح تحلیل در این پژوهش به صورت سازمانی است، جامعه آماری آن، شامل 188 کارگروه (کارگاه‌های صالحین، نشست‌های سیاسی و بصیرتی، حلقه‌های صالحین)، برگزارشده در سازمان بسیج استادان استان گیلان (دانشگاه گیلان، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی) است که همه 188 کارگروه به عنوان نمونه تعیین شدند. داده‌های جمع‌آوری‎شده از طریق نرم‌افزارهای SPSS19 و SmartPLS2  مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها نشان دادند که متغیر سرمایه فکری در تأثیر آموزش در کارگاه صالحین بر عملکرد نوآورانه به عنوان «میانجی جزئی» و در تأثیر  نشست‌های سیاسی و بصیرتی و نیز حلقه‌های صالحین بر عملکرد نوآورانه به عنوان «میانجی کامل» عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Intellectual Capital in the Impact of Training and Development of Human Resources on Innovative Performance in the Basij Organization of Teachers in Gilan Province

نویسندگان [English]

 • Dr.Mahnaz Mahnaz Hemmati No'doust Gilani 1
 • Mohammad Alidad Abhari 2
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran,
2 PhD Candidate. Department of Public Administration, Human Resourc Management, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, successful organizations are able to make better use of opportunities by increasing creativity and innovation. Organizations can influence people's skills, attitudes, and behaviors through actions such as training and human resource development. The purpose of this study is to investigate the mediating role of intellectual capital in the impact of education and human resource development on innovative performance of the Gilan Teachers in the Basij Organization. The method of the present study is applied in terms of purpose and according to the method, it is a descriptive correlational research that the required data has been collected using a questionnaire and a survey method. Since the level of analysis in this research is organizational, its statistical population includes 188 working groups (righteous workshops, political and insightful meetings, righteous circles( Halghe Salehin)), held in the Gilan Teachers' of Basij Organization (Gilan University, Payame Noor University, Islamic Azad University). That all 188 working groups were selected as a sample. The collected data were analyzed using SPSS19 and SmartPLS2 software. Findings showed that the variable of intellectual capital acts as a "partial mediator" in the effect of training in the workshop of the righteous on innovative performance. Also it acts as a "complete mediator" in the effect of political and insightful meetings as well as the circles of the righteous on innovative performance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Workshop and Circle of the Righteous (Halghe Salehin)
 • Political and Insightful Meeting
 • Training and Development of Human Resources
 • Intellectual Capital and Innovative Performance
 1. ابطحی، سید مهدی (1385). مدیریت منابع انسانی. تهران: مؤسسه محیطی تحقیقات و آموزش مدیریت.
 2. احمدیان، مجید و قربانی، رحیم (1392). بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد
  سازمانی: مورد مطالعه وزارت امور اقتصادی و دارایی. مجله اقتصادی، شماره 11 و 12، صص 130-111.
 3. اخوان، مریم و کاظمی گرجی، احمد (1398). تأثیر آموزش کارکنان بر بهره‌وری منابع انسانی با بررسی نقش میانجی گرایانه چابکی سازمانی و سرمایه فکری (مورد مطالعه:
  پایگاه هشتم شکاری شهید بابایی اصفهان). آموزش در علوم انتظامی، دوره 6، شماره 23، صص 61-33.
 4. اردکانی، سعید؛ شاکری، فاطمه و زارع احمدآبادی، حبیب (1389). تحلیلی بر نوآوری
  در صنعت خودروسازی: با کاربرد مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM). مدیریت صنعتی، دوره 2، شماره 4، صص 110-93.
 5. جلیلوند، محمدامین (1388). ضرورت و نقش آموزش در بهسازی نیروی انسانی و توسعه. ماهنامه دانشگاه تهران، شماره 72، صص 70-68.
 6. خاوندکار، احسان و متقی، افشین (1388). سرمایه فکری؛ مدیریت توسعه و مدل‌های سنجش. انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 7. داوری، علی و رضازاده، آرش (1392). مدلسازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS‫. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 8. رحمان سرشت، حسین و هاشمی، سید کمال (1387). فرایند و استراتژی‌های نوآوری
  در شرکت‌های عمرانی ایران. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، دوره 7، شماره 29، صص
  297-275.
 9. سکاران، اوما (1388). روش‌های تحقیق در مدیریت. ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

 

 1. سیدجوادین، ‌سید‌رضا؛ شریفی، ‌سید‌مهدی و رایج، ‌حمزه (1388). نقش توسعه منابع انسانی در دستیابی به چشم‌انداز 1404 صنعت نفت. مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 8(3)، 77-11.
 2. شماخی، حمیدرضا و حبیبی گیلاکجانی، مژگان (1393). اندازه‌گیری سرمایه فکری
  و بررسی تأثیر آن بر ارزش بازار سهام شرکت‌ها: با تأکید بر مدل سود باقیمانده (RIM)، مجله اقتصادی، شماره‌های 7 و 8، صص 72-57.
 3. صبرکش، علیرضا؛ زینانی، حبیب‌الله و نورمحمدی، هادی (1392). آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان. مطالعات مدیریت بر آموزش انتظام، دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، صص 134-107.
 4. کزازی، ابوالفضل و شول، عباس (1392). تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری: اثر تعدیل‌کنندگی یادگیری سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 23، شماره 71، صص 17-1.
 5. محمدی‌حسینی، سیداحمد؛ امین بیدختی، علی اکبر و جمشیدی، لاله (1392). بررسی نقش یادگیری سازمانی در افزایش عملکرد نوآوری، دوفصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی، دوره 2، شماره 4، صص 95-83.
 6. نبی‌پور افروزی، مهدی و درویش متولی، مرجان (1392). بررسی استراتژی برای بهبود نیروی انسانی سازمان‌ها با استفاده از خلاقیت و نوآوری. (پژوهشگر) فصلنامه مدیریت، دوره 10، شماره 32، صص 58-47.
 7. نمامیان، فرشید و فیض‌الهی، صادق (1394). تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی نوآوری (مطالعة موردی: شهرک صنعتی ایلام). فرهنگ ایلام، دوره 16، شماره 46 و 47، صص 174-161.
 8. Bontis, N., Crossan, M. M., & Hulland, J. (2002). Managing an organizational learning system by aligning stocks and flows. Journal of management studies, 39(4), 437-469.
 9. Cankovic, V. S. (2013). Contemporary challenges and human resource development. International Journal of Innovations in Business, 2(2), 109-143.
 10. Chen, C.J. & Huang, J.W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance - the mediating role of knowledge management capacity. Journal of Business Research, 62,104–114
 11. Cohen, W. M., & Klepper, S. (1996). Firm size and the nature of innovation within industries: the case of process and product R&D. The review of Economics and Statistics, 232-243.
 12. Collins, C. J., & Clark, K. D. (2003). Strategic human resource practices, top management team social networks, and firm performance: The role of human resource practices in creating organizational competitive advantage. Academy of management Journal, 46(6), 740-751.
 13. Damanpour F, Gopala krishnan S. (2001). The dynamics of the adoption of product and process innovations in organizations. J Manag Stud.38(1):45–61
 14. Jiménez‐Jimenez, D., Sanz Valle, R. and Hernandez‐Espallardo, M. (2008), Fostering innovation: The role of market orientation and organizational learnin", European Journal of Innovation Management, 11(3), 389-412.
 15. Danneels, E. (2002). The dynamics of product innovation and firm competences. Strategic management journal, 23(12), 1095-1121.
 16. Edvinson, L. and Malone, M. (1997). Intellectual capital: realizing your companys true value by finding its hidden brainpower. Harper Collins, New York, NY.
 17. Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., & Alpkan, L. (2011). Effects of innovation types on firm performance. International Journal of production economics, 133(2), 662-676.
 18. Han, Y., & Li, D. (2015). Effects of intellectual capital on innovative performance: The role of knowledge-based dynamic capability. Management Decision, 53(1), 40-56.
 19. Harison, Casey. (2000). The rise and decline of a revolutionary space: Paris' Place de Greve and the stonemasons of Creuse, 1750-1900. journal of social history, 34(2), 403-436.
 20. Hurmelinna-Laukkanen, P., Sainio, L.M., and Jauhiainen, T. (2008). Appropriability Regime for Radical and Incremental Innovations. R&D Management, 38(3), 278-289.
 21. Kong, E., & Thomson, S. B. (2006). Intellectual capital and strategic human resource management in social service non-profit organisations in Australia. International Journal of Human Resources Development and Management, 6(2-4), 213-231.
 22. Kaya, B., Abubakar, A. M., Behravesh, E., Yildiz, H., & Mert, I. S. (2020). Antecedents of innovative performance: Findings from PLS-SEM and fuzzy sets (fsQCA). Journal of Business Research, 114, 278-289.
 23. Kong, E., & Thomson, S. B. (2006). Intellectual capital and strategic human resource management in social service non-profit organisations in Australia. International Journal of Human Resources Development and Management, 6(2-4), 213-231.
 24. Marr, Bernard, Schiuma, Giovanni, & Neely, Andy. (2004). The dynamics of value creation: mapping your intellectual performance drivers. Journal of Intellectual Capital, 5(2), 312-325.
 25. Martínez-Torres, M. R. (2006). A procedure to design a structural and measurement model of intellectual capital: an exploratory study. Information & Management, 43(5), 617-626.
 26. Moazen Jamshidi, M. H., & Khani, N. (2013). PLS Guide: A Practical Guide to design and Analysis of Structural Equation Model. Create Space Publishing.
 27. Montes, F. J. L., Moreno, A. R., & Morales, V. G. (2005). Influence of support leadership and teamwork cohesion on organizational learning, innovation and performance: an empirical examination. Technovation, 25(10), 1159-1172.
 28. Porter, M. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York.
 29. Roberts, E. B. (2007). Managing invention and innovation. Research-Technology Management, 50(1), 35-54.
 30. Tsui, A. & Lau, C.M. (2002). The Management of Enterprises in the People’s Republic of China. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht
 31. Weisberg, R. W. (2006). Expertise and reason in creative thinking: evidence fromcase studies and the laboratory in: Kaufman JC, Bear J, editors. Creativity and reason in cognitive development. Cambridge University Press.
 32. Youndt, M. A., Snell, S. A., Dean, J. W., & Lepak, D. P. (1996). Human resource management, manufacturing strategy, and firm performance. Academy of management Journal, 39(4), 836-866.