نقش واسطه ای سرمایه فکری در تأثیرگذاری آموزش و توسعه منابع انسانی بر عملکرد نوآورانه در سازمان بسیج استادان استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی/ گرایش منابع انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

امروزه سازمان‌هایی موفق‌اند که بتوانند با افزایش خلاقیت و نوآوری، از فرصت‌ها بهتر استفاده کنند. سازمان‌ها از طریق اقداماتی نظیر آموزش و توسعه نیروی انسانی می‌توانند مهارت‌ها، نگرش‌ها و رفتار افراد را تحت تأثیر قرار دهند. هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه‌ایِ سرمایه فکری در تأثیرگذاری آموزش و توسعه منابع انسانی بر عملکرد نوآورانه در سازمان بسیج استادان استان گیلان است. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و برحسب روش، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است که با به‌کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی، داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شده است. از آنجا که سطح تحلیل در این پژوهش به صورت سازمانی است، جامعه آماری آن، شامل 188 کارگروه (کارگاه‌های صالحین، نشست‌های سیاسی و بصیرتی، حلقه‌های صالحین)، برگزارشده در سازمان بسیج استادان استان گیلان (دانشگاه گیلان، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی) است که همه 188 کارگروه به عنوان نمونه تعیین شدند. داده‌های جمع‌آوری‎شده از طریق نرم‌افزارهای SPSS19 و SmartPLS2  مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها نشان دادند که متغیر سرمایه فکری در تأثیر آموزش در کارگاه صالحین بر عملکرد نوآورانه به عنوان «میانجی جزئی» و در تأثیر  نشست‌های سیاسی و بصیرتی و نیز حلقه‌های صالحین بر عملکرد نوآورانه به عنوان «میانجی کامل» عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Intellectual Capital in the Impact of Training and Development of Human Resources on Innovative Performance in the Basij Organization of Teachers in Gilan Province

نویسندگان [English]

  • Dr.Mahnaz Mahnaz Hemmati No'doust Gilani 1
  • Mohammad Alidad Abhari 2
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran,
2 PhD Candidate. Department of Public Administration, Human Resourc Management, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, successful organizations are able to make better use of opportunities by increasing creativity and innovation. Organizations can influence people's skills, attitudes, and behaviors through actions such as training and human resource development. The purpose of this study is to investigate the mediating role of intellectual capital in the impact of education and human resource development on innovative performance of the Gilan Teachers in the Basij Organization. The method of the present study is applied in terms of purpose and according to the method, it is a descriptive correlational research that the required data has been collected using a questionnaire and a survey method. Since the level of analysis in this research is organizational, its statistical population includes 188 working groups (righteous workshops, political and insightful meetings, righteous circles( Halghe Salehin)), held in the Gilan Teachers' of Basij Organization (Gilan University, Payame Noor University, Islamic Azad University). That all 188 working groups were selected as a sample. The collected data were analyzed using SPSS19 and SmartPLS2 software. Findings showed that the variable of intellectual capital acts as a "partial mediator" in the effect of training in the workshop of the righteous on innovative performance. Also it acts as a "complete mediator" in the effect of political and insightful meetings as well as the circles of the righteous on innovative performance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Workshop and Circle of the Righteous (Halghe Salehin)
  • Political and Insightful Meeting
  • Training and Development of Human Resources
  • Intellectual Capital and Innovative Performance