بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعی (مطالعه موردی استان هرمزگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه نقش سرمایه ­اجتماعی در توسعه اجتماعی استان هرمزگان است. درراستای نیل به اهداف پژوهش، از روش تحلیل ­ثانویه استفاده ­شده و گردآوری داده­های مربوط به سرمایه­ اجتماعی و توسعه ‌اجتماعی از طریق مراجعه به داده‌های آمایش سرزمین و سالنامه آماری انجام گرفته است. برای تعیین شاخص‌های سرمایه اجتماعی چهار شاخص سرانه آموزشی، سرانه فرهنگی، سرانه بهداشتی و سرانه ورزشی براساس داده‌های سازمان مدیریت انتخاب شدند. همچنین سرمایه اجتماعی در سه سطح خرد، میانی و کلان بر اساس طرح آمایش سرزمین استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از روش تمام­شماری انجام شد و تمام 13 شهرستان استان انتخاب شدند. در نهایت، با استفاده از نرم­افزار Spss  و با به‌کارگیری آمارهای توصیفی همچون میانگین، انحراف ­معیار، واریانس و با استفاده از آزمون­های استنباطی نظیر پیرسون تجزیه و تحلیل داده­ها صورت پذیرفت. میانگین ­به­دست­آمده از آمارهای توصیفی نشان می­دهد که میانگین سرمایه اجتماعی (74/2) و توسعه ­اجتماعی (25/375) به­ترتیب در سطح متوسط و پایین  قرار دارد. همچنین طبق یافته­ها، توسعه‌ اجتماعی در پارسیان در سطح بالایی قرار داشت و کمترین میزان توسعه ­اجتماعی مربوط به شهرستان سیریک بود. نتایج آزمون استنباطی نشان ­داد که رابطه‌ای معکوس بین دو متغیر سرمایه ­اجتماعی و توسعه ­اجتماعی وجود دارد؛ این امر ناشی از وجود پیوندهای قوی درون‌گروهی بین شهروندان هرمزگانی است. براساس نظریه گرانووتر، پیوندهای قوی درون‌گروهی سبب محدود شدن روابط و در نتیجه، عدم ­توسعه­یافتگی اجتماعی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Social Capital in Social Development (Case Study of Hormozgan Province)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ashine 1
  • Dr.soroush fathi 2
  • Dr.Tahmoures Shiri 3
  • Dr.Hedayatollah Nikkhah 4
1 PhD Student in Sociology, Faculty of Human Science, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Sociology, Faculty of Human Science, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
3 Associate Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Social Sciences, Hormozgan University
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between the role of social capital in social development of Hormozgan province. In order to achieve the objectives of the research, the method of secondary analysis has been used and data related to social capital and social development have been collected by referring to land use planning data and statistical yearbook. To determine the social capital indicators, four indicators educational per capita, cultural per capita, health per capita and sports per capita were selected based on the data of the management organization. Also, social capital was used at three levels: micro, medium and macro, based on the land use planning. The sample size was done using the census method and all 13 cities of the province were selected. Finally, data analysis was performed using SPSS software and descriptive statistics such as mean, standard deviation, variance and inferential tests such as Pearson. The average obtained from descriptive statistics shows that the average of social capital (2.74) and social development (375.25) are in the middle and low levels, respectively. . Also, according to the findings, social development in Parsian was at a high level and the lowest level of social development was related to Sirik city. The results of inferential testing showed that there is an inverse relationship between the two variables of social capital and social development; this is due to the existence of strong intra-group ties between the citizens of Hormozgan. According to Granovetter theory, strong intra-group bonds limit relationships and, consequently, lack of social development.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Social Capital
  • Social Development
  • Educational and Cultural Per Capita
  • Educational Per Capita