طراحی مدل جریان‌شناسی فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و رئیس گروه مطالعات و اندیشه فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 پژوهشگر و عضو گروه مطالعات و اندیشه فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

سؤال اصلی تحقیق این است که مدل جامع جریان‌شناسی فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ نتایج تحقیق نشان می‌دهد ادبیات جریان‌شناسی در ایران بشدت فقیر است. اغلب منابع در این‌باره به سالهای قبل از انقلاب باز می‌گردد و آثارمحدودی یافت می‌شود که به طور مستقل به طراحی مدل جریان‌‌شناسی درایران ‌پرداخته باشد. برای شناسایی جامع جریانهای فرهنگی در ایران به مدلی نیاز است تا طبق آن جریانها دسته‌بندی، و سپس تبیین و تشریح شود. این مدل باید جامع، مرتبط، منسجم، موجه و مهمتر از همه با رویکرد فرهنگی باشد؛ بدین لحاظ «هویت فرهنگی» به عنوان متغیر اصلی بازشناسی جریانهای فرهنگی و تعیین ویژگیهای متمایز و مشترک آنان انتخاب گردید. با طراحی سه بعد «بینشی،گرایشی، کنشی» هویت فرهنگی، مؤلفه‌های
9 گانه‌ای برای این سه بعد ترسیم، و بر اساس آن 36 شاخص مربوط به این مؤلفه‌ها مشخص گردید. روش دستیابی به این هدف در پژوهش، توصیفی تحلیلی، وگردآوری مطالب نیز کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design ofa CulturalCurrentologyModel in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Dr.Mahdi Nazemi Ardekani 1
  • Ramazan Shabani Saruee 2
1 Assistant Professor, Imam Hussein (a.s.) Comprehensive University
2 Corresponding Author and Researcher, Imam Hussein (a.s.) Comprehensive University
چکیده [English]

The main question of this research work is: “What is the comprehensiveculturalcurrentology model in the Islamic Republic of Iran?” The results indicate thatculturalcurrentologyliterature in Iranis extremely poor. Most of the resources related to this issue dates from before the revolution and there exist few works which exclusively deal withculturalcurrentology model design in Iran. To have comprehensive cognizance of cultural currents in Iran, we need a model on the basis of which cultural currentscan be categorizedand explicated. This model should be comprehensive, pertinent, coherent, plausible and, above all, should have a cultural approach. Hence, “cultural identity" was selected as the main variable for recognition of the cultural currents and specification of their distinct and shared characteristics. Designing thethree “insight, inclination, and action”dimensions of cultural identity, nine componentswere drafted for these three dimensions and then 36 indicators were specified for these components. The research method wasdescriptive-analytic and the data were collected using library method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culturalcurrentology Model
  • Cultural Policy Development in the Islamic Republic of Iran
  • Culturalcurrentologyin the Islamic Republic of Iran