منشور پاسداری مبتنی بر فرهنگ علوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

3 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

نظر به ضربات سنگینی که در اثر وقایعی چون جنگ احد، سقیفه، حکمیت، صلح امام حسن(ع(، واقعه عاشورا و... بر اسلام وارد شد این نوشتار بر آن است با استعانت از کتاب شریف نهج‌البلاغه، منشور پاسداری را تدوین کند تا از تکرار آن وقایع جلوگیری به عمل آید. این نوشتار، که نتیجه یک طرح پژوهشی است از حیث هدف، تحقیقی کاربردی و از حیث سطح تحلیل برخوردار از ماهیتی توصیفی– استنباطی و از حیث رویکرد و طبقه‌بندی روش به روش اسنادی متکی است. داده از راه مطالعات کتابخانه­ای، مراجعه به تارنماها و با استفاده از فیش، گردآوری شده است. در فرایند تحقیق در نظر است به این سؤال اصلی پاسخ داده شود که: «منشور پاسداری از دید فرهنگ علوی چه اصولی دارد؟» در راستای عرضه چنین پاسخی با مطالعات اکتشافی و بهره‌گیری از نظر خبرگان، اصولی یازده‌گانه برای منشور تدوین شد. پژوهشگران بر این باورند با نهادینه شدن منشور با ظرفیت پنجگانه (مقابله با تهدیدات سخت، نیمه سخت، نرم، عمق بخشی داخلی و عمق بخشی خارجی) برای نظام سیاسی اسلام شکل خواهد گرفت؛ در راستای نهادینه شدن نتایج در مبحث نهایی پیشنهادهایی عرضه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pasdari (Guardianship) Charter Based on Alawi Culture

نویسندگان [English]

  • Abbas-Ali Salmani 1
  • Esmaeel KhanAhmadi 2
  • Mohammad Javad Sobhanifar 3
  • Hasan Yazdani 2
1 Assistant Professor, Imam Hussein (a.s.) Comprehensive University
2 Faculty member of Imam Hussein University
3 Associate Professor,Imam Hussein (a.s.) Comprehensive University
چکیده [English]

Considering the heavy blows that Islam suffered from suchevents as the Battle of Uhud, Saqifah, Hakamiyyat (in the battle of Saffayn),the Peace Treaty ofImam Hasan(a.s.), the sad event of Ashura, etc.,the present paper is aimed at formulatingthePasdari (Guardianship) charterbenefitting from the holyNahjolbalaghah, so thatthe repetition of such events may be prevented. This research project is applied in terms of objectives, descriptive-inferential with respect to analysis level and documentary in terms of approach and methodology classification. The data werecollected from library studies, website browses and indexes. During the course of this research,we aimed at answering this key question: "What are the principles of the Pasdaricharter from the viewpoint of Alawi culture?" Relying on exploratory studies and using expert views,eleven principles were drafted for this charter. Researchers believe that institutionalizationof this charter with its five capacities(dealing with hard,semi-hard and soft threats;internal and external deepening of Islamic values) will lead to the establishment of the political system of Islam.In the final discussion,some recommendations have been offered to help the establishment of the findings of the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lofty Goals in Alawi Culture
  • Pasdari (Guardianship) Charter
  • Multidirectional Defense
  • Teachings of Nahjolbalaghah
  • Alawi Manner