الگوی تربیت دینی و انقلابی دانشجویان و اقدامات اساسی و اجرایی پیاده‌سازی آن (مورد مطالعه: دانشگاه علوم انتظامی امین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه امین

چکیده

تحقیق حاضر با رویکرد کیفی و به روش مولتی متد، شامل تحلیل محتوای کیفی اسناد بالادستی، از جمله آیات و روایات و بیانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری برای تدوین الگو و سپس تشکیل گروه‌های کانونی برای تعیین اقدامات اساسی و برنامه‌های اجرایی آن انجام شد. جامعه مورد مطالعه در بخش اول، اسناد و در بخش دوم، مسئولان و خبرگان مرتبط با امر تربیت دینی دانشجویان بودند که در حد اشباع نظری و به روش هدفمند انتخاب شدند. تعداد جلسات گروه‌های کانونی 10 جلسه و میانگین تعداد اعضا 12 نفر بود. در نهایت، روایی الگو با عرضه آن به 15 نفر از مسئولان و خبرگان تأیید شد. الگوی مستخرج از این روش در چهار بعد اخلاق و رفتار، ارزش‌های انقلابی، باور و شناخت و احکام ارائه شد. مؤلفه‌های بعد اخلاق و رفتار، شامل اخلاق و رفتار فردی با 22 شاخص، اخلاق و رفتار اجتماعی با 22 شاخص، اخلاق و رفتار سازمانی با 14 شاخص و اخلاق و رفتار خانوادگی با 5 شاخص بودند. بعد باور و شناخت با مؤلفه فهم و استدلال و 5 شاخص مرتبط، احکام با احکام عمومی و تخصصی و ارزش‌های انقلابی با سه مؤلفه بصیرت با 5 شاخص، رفتار انقلابی با 10 شاخص و تفکر بسیجی با 5 شاخص معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model, Religious and Revolutionary Education, Student, Amin University of Law Enforcement Sciences.

نویسنده [English]

  • Dr. Lotfali Bakhtiari
Associate Professor Amin University