بررسی رابطه میان ویژگی‌های جمعیت‌شناختی احزاب و اثر بخشی سیاست‌های رسانه‌های تبلیغاتی چاپی و دیجیتال در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.

چکیده

در تحقیق حاضر هدف اصلی محقق بررسی شیوه‌های مختلف تبلیغاتی رسانه‌های چاپی و دیجیتال و تأثیر آنها بر احزاب و سیاست‌های تبلیغاتی و همچنین جایگاه اجتماعی نامزد‌های انتخاباتی در استان مازندران در جهت نیل به اهداف انقلاب است. متغیرهای اصلی «سیاست‌های رسانه‌ای، متغیر‌های اجتماعی و الگوی انتخاباتی» است. روش تحقیق این پژوهش به روش داده بنیاد و مصاحبه با 20 تفر از خبرگان با استفاده از روش گلوله برفی است و برای نمونه آماری از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی استفاده شد. جامعه آماری تمام افراد بالای 18 سال استان مازندران در سال 1397 است که تعداد آنها براساس آمار رسمی 2,628,918 نفر بوده است. نمونه آماری این تحقیق 748 نفر بودند. در تحقیقات انجام‌گرفته، این پژوهش تأثیر سیاست‌های تبلیغاتی رسانه‌ای چاپی و دیجیتال با ضریب 48% مورد تأیید قرار گرفت، اثر متقابل آنها بر افراد رد شد، تأثیر معنادار تعلق خاطر حزبی بر تعیین سیاست‌های تبلیغاتی رسانه‌ها در جهت دستیابی به اهداف انقلاب با ضریب 35% به دست آمد و اثربخشی شیوه‌های تبلیغاتی به کار گرفته‌شده به وسیله احزاب رد شد. در نتیجه، بهره‌مندی از رسانه‌های مختلف توسط احزاب، گروه‌ها و نامزد‌ها و استفاده از شیوه‌های مناسب تبلیغاتی و همچنین حضور نامزد‌های معتبر می‌تواند در مشارکت رأی‌دهندگان در جهت نیل به اهداف انقلاب تأثیر بسزایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Demographic Characteristics of Parties and the Effectiveness of Print Media Policies and Etc.

نویسندگان [English]

 • Farhad Roohi 1
 • Mehrdad Matani 2
 • Hamidreza Hoseini Dana 3
1 Ph.D. Student in Media Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Media Management, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
3 Assistant Professor of Media Management, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran.
چکیده [English]

In the present study, the main purpose of the researcher is to study the different advertising methods of print and digital media and their impact on parties and advertising policies, as well as the social status of candidates in Mazandaran province in order to achieve the goals of the revolution. The main variables are "media policies, social variables and electoral pattern". The research method of this research study grounded approach method (grounded theory approach) and interview with 20 experts using snowball method and for statistical sample, cluster and random sampling method was used. The statistical population is all people over 18 years old in Mazandaran province in 1397, whose number according to official statistics were 2,628,918 people. The statistical sample of this study were 748 people. In this study, the effect of print and digital media advertising policies was confirmed with a coefficient of 48%, their interaction on individuals was rejected, the significant effect of party affiliation on determining media advertising policies to achieve the goals of the revolution with a coefficient of 35% and the effectiveness of the propaganda methods used by the parties was rejected. As a result, the use of different media by parties, groups and candidates and the use of appropriate propaganda methods as well as the presence of credible candidates can have a significant impact on voter participation in achieving the goals of the revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Election
 • Political Parties
 • Print Media
 • Digital Media
 • Propaganda
 1. الموند، گابریل؛ بینگهام پاول و جی مونت (1377). چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی. ترجمه علیرضا طیب. چاپ دوم. تهران: سازمان امور اداری و استخدامی کشور. مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 2. ازکیا، مصطفی و دربان آستانه، علیرضا (1382). روش‌های کاربردی تحقیق. ج 1. تهران: مؤسسه انتشارات کیهان.
 3. اسملسر، نیل (1380). تئوری رفتار جمعی. ترجمه رضا دژاکام. تهران: مؤسسه یافته‌های نوین.
 4. اطهاری، کمال (1384). «فقر سیاست اجتماعی». فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی. س 5، ش 18، تهران.
 5. امینی، نجات؛ یداللهی، حسین و اینانلو، صدیقه (1385). «رتبه‌بندی سلامت استان‌های کشور». فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی. س 5، ش 20، تهران.
 6. بشیریه، حسین (1384). آموزش دانش سیاسی: مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی. چاپ پنجم، تهران: نگاه معاصر.
 7. بیرو، الن (1370). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه باقر ساروخانی، چاپ دوم، تهران: کیهان، بهار.
 8. روشندل اربطانی، طاهر؛ پورعزت، علی‌اصغر؛ عقیلی، سیدوحید و لبافی، سمیه (1394). «طراحی و تبیین مدل سیاست‌گذاری خبری براساس مؤلفه‌های بنیادین در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی. س 8، ش 28 (تابستان)، تهران.
 9. شجاعی زند، علیرضا (1384). «مدلی برای سنجش دین‌داری در ایران». مجله جامعه‌شناسی ایران.دوره ششم، ش 1، تهران.
 10. هانتینگتون، سامویل پی. (1379). اهداف توسعه در: مایرون واینر، سامویل هانتینگتون، درک توسعه سیاسی. تهران: ترجمه و منتشر شده در پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 11. Aarts, Kees, Electoral, Turnout (2002). In–European Democracies, paper prepared for delivery at the annual meeting of the American political science Association, Boston.
 12. Bakir, V., Herring, E., Miller, D., and Robinson, P. (2019a). Organised persuasive communication: a new conceptual framework for research on public relations, propaganda and promotional culture. Crit. Sociol. 45, 311–328.
 13. Bakir, V., Herring, E., Miller, D., and Robinson, P. (2019b). “Deception and lying in politics, in Oxford Handbook on Lying, ed J. Mauber (London; Oxford: Oxford University Press).
 14. Beeley, V. (2017). Investigation: White Helmets Committing Acts of Terror Across Syria. Mintpress News. Available online.
 15. Jacob Winfield (2003). The Dynamics of political participation in the lives of ordinary Americans:A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of philosophy in political science in the graduate division of the university of California,Berkeley fall.
 16. Buzze, Timothy, Betty A. Dobratz and Liska Waldner (2002). (eds)sociological views on political participation in 21th century,printed in Netherland,Elsevier science Ltd,.
 17. Caren, Neal (2006). the salience of social cleavages in political participation: Race,Ethnicity and voter turnout,Robert wood Johnson scholar in Health policy Research, university of Michigan.
 18. christopher J., and Pablo Beramendi, (2005). Economic Inequality, redistribution,and political inequality,Anderson paper prepared for presentation at the German political science Association.
 19. Costa ,Dora L.and Matthew E.Kahn (2003),Civis engagement and community heterogeneity:an economist s perspective,perspectives on politics.
 20. Jesuit,David, (2003). The regional dynamics of European electoral politics: participation in national and European contests in 1990,European union politics,volume4 (2).
 21. Peck, Mitchell b & howard b Kaplan, (2002) adolescent self-rejection and adult political activity: the mediating in fluence of achieved social status, economic theories of voter turnout, the economic jourmal, vol. 112, june.
 22. vorgelect, (2002). Lifestyles , social milleus and voting behavior in Germany:A comparative analysis of the developments in eastem and westem Germany ,Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades (Dr.rer.soc)des Fachbereichs Gesellschafs wissenchaften,der Justus –Liebig-universitat Giessen ,Ingvill constanze Mochmann,aus Bonn.
 23. Alan S. (editor). (2005). The social logic of politics:personal newyorks as context for political behavior,Temple university press, Phladelpia, united states of America.