تأثیر تعهدکاری و مشارکت کارکنان بر سازمان جهادی با میانجی‌گری رهبری تحول‌گرا در سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور ایران

چکیده

مطالعه پیش روی، با هدف‌‌‌ بررسی تأثیر تعهد کاری و مشارکت کارکنان بر سازمان جهادی با میانجی‌گری رهبری تحول‌گرا در سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی از نوع علی و جامعه آماری شامل کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان به تعداد 1399 نفر در 44 شعبه و نمونه‌ای برابر 149 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از نوع تک مرحله‌ای بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­های استاندارد تعهدکاری، مشارکت کارکنان، رهبری تحول‌گرا و سازمان جهادی بود که روایی محتوایی آن تأیید و سپس پایایی آن­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 80/0، 77/0، 86/0و 90/0 برآورد شد. یافته‌های این مطالعه نشان داد که تعهدکاری (58 درصد) و مشارکت کاری (4درصد) بر سازمان جهادی و ابعاد آن بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان تأثیر داشته (05/0>P)، اما رهبری تحول‌گرا، در میانجی گری رابطه بین مشارکت کاری و ابعاد آن، همچنین تعهدکاری و ابعاد آن بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان ناکام بوده است (05/0<P). به نظر می‌رسد کارکنان با تعهد بالا و کارکنانی که در تصمیم گیری­ها در سازمان نقش دارند، می‌توانند بر ابعاد مختلف ساختاری، زمینه‌ای و رفتاری سازمان جهادی مؤثر باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Work Commitment and Employee Participation on Jihadi Organization Mediated by Transformational Leadership in Isfahan Social Security Organization

نویسندگان [English]

 • Mahdi Ebrahimi 1
 • Mahdi Mohammadi 2
1 Faculty member of Imam Hussein University of Officers and Guards Training.
2 Assistant Professor of Management, Payame Noor University (PNU) of Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effect of work commitment and employee participation on the jihadi organization mediated by the transformational leadership in the Social Security Organization of Isfahan Province. The research method was descriptive-correlation of scientific type and statistical population including 1399 employees of Isfahan Social Security Organization in 44 branches and a sample of 149 people using one-stage cluster random sampling method. The data collection tools were standard questionnaires of commitment, employee participation, transformational leadership and jihadi organization whose content validity was confirmed and then their reliability was estimated to be 0.80, 0.77, 0.86 and 0.90 using Cronbach's alpha coefficient, respectively. Findings of this study showed that commitment (58%) and labor participation (4%) had an effect on the jihadi organization and its dimensions among the employees of Isfahan Social Security Organization (P <0.05), but transformational leadership mediated the relationship between participation Work and its dimensions, as well as commitment and its dimensions among the employees of the Social Security Organization of Isfahan Province have failed. (05/0 <P). It seems that employees with high commitment and employees who are involved in decision-making in the organization can be effective on various structural, contextual and behavioral aspects of the jihadi organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Commitment
 • Employee Participation
 • Jihadi Organization
 • Transformational Leadership
 1. قرآن کریم (1385). ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای. قم: نشر آئین دانش.
 2. اسحاقی، سیدحسین (1393). مؤلفه‌های مدیریت جهادی. قم: نشر هاجر.
 3. چهاردولی‌رزجی، علی و جویباری، آرمان (1396). «بررسی رابطه بین نگرش شغلی، مشارکت کارکنان و ساختار سازمان». پژوهش­های­جدید در مدیریت و حسابداری، 23 (3)، صص 258-279.
 4. حجازی‌فر، سعید (1391). «شناسایی مؤلفه‌های فرهنگ و مدیریت جهادی با روش فراترکیب». اولین همایش علمی- فرهنگی و مدیریت جهادی ساری، صص 79-85.
 5. حسینی، مهدی؛ موغلی، علیرضا؛ سرلک، محمدعلی؛ دلجو، غلامحسین (1395)، «طراحی مدل سازمان جهادی»، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، س 3، ش 15، تابستان 95، صص 7-26.
 6. حیدری تفرشی، غلامحسین (1393). مدیریت جهادی. تهران: انتشارات حکت و عرفان.
 7. زارع، حسن و رنجبران، رسول (1395). «رابطه تعهد کاری با عملکرد و ساختار سازمانی کارکنان». پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، 41 (11)، صص 57-77.
 8. شهابی، شهین (1392). تأمین اجتماعی و تاریخچه بیمه در ایران. تهران: نشر تابناک.
 9. صدرالسادات، سید علی (1388). «ارائه مدل مفهومی برای بازشناسی جهاد سازندگی به عنوان الگوی عملی یک سازمان اخلاقی». جامعه‌شناسی کاربردی، 1 (11). صص 37-49.
 10. عابدینی، هما و گلشن، اکرم (1395). «شناسایی عوامل مؤثر در جذب مشارکت کارکنان مؤثر بر کارایی و ساختار سازمانی (موردمطالعه: آموزش و پرورش استان قزوین)». توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 42 (11)، صص 83-108.
 11. عفتی، محمد (1392). «بررسی مقایسه‌ای بین ویژگی‌های مدیریت جهادی در عرصه توسعه روستایی با ویژگی‌های مدیریت توسعه روستایی در برخی کشورها». ششمین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی.
 12. قاسمی‌روشناوند، جمال؛ خوشبختی، حسن و عسگری، علی (1394). «بررسی نقش
  مشارکت کارکنان و تعهد کاری در پیش‌بینی ساختار سازمانی». مدیریت ورزشی، 29 (7)، صص 865-874.
 13. قلی‌پور، آرین؛ پورعزت، علی و حضرتی، محمد (1394). «بررسی تأثیر رهبری تحول‌گرا بر اعتماد سازمانی و ساختار سازمانی سازمان‌های دولتی». مدیریت دولتی (دانشگاه تهران).
  2 (1)، صص 103-118.
 14. کوهی‌رستمی، مصطفی و پورخلیل، ناصر (1395). «تأثیر رهبری تحول‌گرا و مشارکت­کاری بر ساختار سازمانی کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان». تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 82 (0)، صص 407-423.
 15. یخچالی، مصطفی؛ لطیفی، میثم؛ پورصادق، ناصر و هاشمی گلپایگانی، سیدمحمدحسین (1396). «واکاوی الگوی سازمان جهادی در بخش صنعت»، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، سال دوازدهم، شماره‌های 1 و 23، صص 49-80.
 16. Avolio , B., Zhu, W., & Koh, W. (2004). Transformational leadership and organizational commitment: mediating role of psychological empowerment and moderating role of structural distance. Journal of Organizational Behaviour, 25 (8), 951–968.
 17. Barnett, K., McCormick, J., & Conners, R. (2001). Transformational leadership in schools–panacea, placebo or problem? Journal of Educational Administration, 39 (1), 24-46.
 18. Burns, J. M. (2012). The Impact of Transformational Leadership on the Relationship between Work Participation and Organizational Structure., p. 538. New York: Open Road Media.
 19. Bycio, Peter, Rick D. Hackett, and J. S. A. (2015). Further assessments of Bass’s (1985) conceptualization of transactional and transformational leadership. Journal of Applied Psychology, 80 (4), 469.
 20. Chusmir, L. H. (2009). Job commitment and the organizational. Academy of Management review, 7 (4), 595-602.
 21. Cole, M. S.,Walter, F., Bedeian, A. G., & O'Boyle, E. H. (2012). Job burnout and employee engagement: A meta-analytic examination of construct proliferation. Journal of Management, 38 (5), 1550–1581.
 22. Dupont, W. D., & Plummer, W. D. (2008). Power and sample size calculations for studies involving linear regression. Controlled clinical trials, 19 (6), 589-601.
 23. Good, L. K., & Fairhurst, A. E. (2009). Met expectations during role transitions of retail executive trainees. International Journal of Retail & Distribution Management, 27 (9), 350-361.
 24. Harter, J., & Schmidt, F. (2008). Conceptual versus empirical distinctions among constructs: Implications for discriminant validity. Industrial and Organizational Psychology: Perspectives on Science and Practice, 1 (1), 36–39.

 

 1. Harter, J., Schmidt, F., & Hayes, T. (2002). Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta analysis. Journal of Applied Psychology, 87 (2), 268–279.
 2. Joseph, D. L., Newman, D. A., & Hulin, C. L. August, (2010). Job attitudes and employee engagement: A meta-analysis of construct redundancy. Presented at the 70th annual meeting of the academy of management, Montreal, Canada.
 3. Lan, X. M., & Chong, W. Y. (2017). The mediating role of psychological empowerment between transformational leadership and employee work attitudes. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 172, 184-191.
 4. Li-Chaoping, Tian-Bao, S.-K. (2006). Transformational Leadership and Employee Work AttitudesThe Mediating Effects of Multidimensional Psychological Empowerment. Acta Psychological Sinica, 38 (2), 297–307.
 5. Mills, M. J., & Fullagar, C. J. (2017). Engagement within occupational trainees: Individual difference predictors and commitment outcome. Journal of vocational behavior, 98, 35-45.
 6. Newman, D. A., & Harrison, D. A. (2008). Been there, bottled that: Are state and behavioral work engagement new and useful construct “wines?”. Industrial and Organizational Psychology: Perspectives on Science and Practice, 1, 31–35.
 7. Porter, L. W. (2017). Job attitudes in management: I. Perceived deficiencies in need fulfillment as a function of job level. Journal of Applied Psychology, 46 (6), 375.
 8. Preacher, K. J., & Coffman, D. L. (2006). Computing power and minimum sample size for RMSEA. Computer software]. Available from http://quantpsy. org.
 9. Salancik, G. R., & Pfeffer, J. (2014). A social information processing approach to job attitudes and task design. Administrative science quarterly, 224-253.
 10. Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2003). Test manual for the Utrecht Work Engagement Scale. Unpublished manuscript, Utrecht University, the Netherlands. Retrieved from www.schaufeli.com.
 11. Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample study. Journal of Organizational Behavior, 25, 293–315.
 12. Schaufeli, W. B., Taris, T. W., & Bakker, A. B. (2006). Dr. Jekyll or Mr. Hyde: On the differences between work engagement and workaholism. In R. Burke (Ed.), Work hours and work addiction (pp. 194–252). North hampton, UK: Edward Elgar.
 13. Schaufeli, W. B., Taris, T. W., & Van Rhenen, W. (2008).Workaholism, burnout, and work engagement: Three of a kind or three different kinds of employee well-being? Applied Psychology: An International Review, 57, 173–203.
 14. Schaufeli, W., Bakker, A., & Van Rhenen, W. (2009). How changes in job demands and resources predict burnout, work engagement and sickness absenteeism. Journal of Organizational Behavior, 30 (7), 893–917.
 15. Schaufeli, W., Bakker, A., & Van Rhenen, W. (2010). How changes in job demands and resources predict burnout, work engagement and sickness absenteeism. Journal of Organizational Behavior, 30 (7), 893–917.
 16. Schaufeli, W., Salanova, M., González-Romá, V., & Bakker, A. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3 (1), 71–92.
 17. Schaufeli, W., Salanova, M., González-Romá, V., & Bakker, A. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3 (1), 71–92.
 18. Tsui, A. S., Ashford, S. J., St. Clair, L., & Xin, K. R. (2012). Dealing with discrepant expectations: Response strategies and managerial effectiveness.