تأثیر تعهدکاری و مشارکت کارکنان بر سازمان جهادی با میانجی‌گری رهبری تحول‌گرا در سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور ایران

چکیده

مطالعه پیش روی، با هدف‌‌‌ بررسی تأثیر تعهد کاری و مشارکت کارکنان بر سازمان جهادی با میانجی‌گری رهبری تحول‌گرا در سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی از نوع علی و جامعه آماری شامل کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان به تعداد 1399 نفر در 44 شعبه و نمونه‌ای برابر 149 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از نوع تک مرحله‌ای بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­های استاندارد تعهدکاری، مشارکت کارکنان، رهبری تحول‌گرا و سازمان جهادی بود که روایی محتوایی آن تأیید و سپس پایایی آن­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 80/0، 77/0، 86/0و 90/0 برآورد شد. یافته‌های این مطالعه نشان داد که تعهدکاری (58 درصد) و مشارکت کاری (4درصد) بر سازمان جهادی و ابعاد آن بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان تأثیر داشته (05/0>P)، اما رهبری تحول‌گرا، در میانجی گری رابطه بین مشارکت کاری و ابعاد آن، همچنین تعهدکاری و ابعاد آن بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان ناکام بوده است (05/0<P). به نظر می‌رسد کارکنان با تعهد بالا و کارکنانی که در تصمیم گیری­ها در سازمان نقش دارند، می‌توانند بر ابعاد مختلف ساختاری، زمینه‌ای و رفتاری سازمان جهادی مؤثر باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Work Commitment and Employee Participation on Jihadi Organization Mediated by Transformational Leadership in Isfahan Social Security Organization

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ebrahimi 1
  • Mahdi Mohammadi 2
1 Faculty member of Imam Hussein University of Officers and Guards Training.
2 Assistant Professor of Management, Payame Noor University (PNU) of Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effect of work commitment and employee participation on the jihadi organization mediated by the transformational leadership in the Social Security Organization of Isfahan Province. The research method was descriptive-correlation of scientific type and statistical population including 1399 employees of Isfahan Social Security Organization in 44 branches and a sample of 149 people using one-stage cluster random sampling method. The data collection tools were standard questionnaires of commitment, employee participation, transformational leadership and jihadi organization whose content validity was confirmed and then their reliability was estimated to be 0.80, 0.77, 0.86 and 0.90 using Cronbach's alpha coefficient, respectively. Findings of this study showed that commitment (58%) and labor participation (4%) had an effect on the jihadi organization and its dimensions among the employees of Isfahan Social Security Organization (P <0.05), but transformational leadership mediated the relationship between participation Work and its dimensions, as well as commitment and its dimensions among the employees of the Social Security Organization of Isfahan Province have failed. (05/0 <P). It seems that employees with high commitment and employees who are involved in decision-making in the organization can be effective on various structural, contextual and behavioral aspects of the jihadi organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commitment
  • Employee Participation
  • Jihadi Organization
  • Transformational Leadership